Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- O (Obur... -Ozanların çaldığı...) - Sayfa 2

O (Obur... -Ozanların çaldığı...) - Sayfa 2

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
O (Obur... -Ozanların çaldığı...)
Sayfa 2
Tüm Sayfalar
Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san.:PATRİK

Ortodokslar’da dinsel aşamada bir mevki.:VARDAPET

Ortodokslarda İsa,Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dini içerikli resimlerine verilen ad.:İKON (İKONA)

Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde başkanlık eden din adamı.:METROPOLİT

Oruca başlama zamanı.:İMSAK

Oruç açma.:FITIR

Oruç saatlerini gösteren cetvel.:İMSAKİYE

Oruç tutan Müslümanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek.:ERTENE

Oruçlu,oruç tutan.:SAİM

Oryantalizm.:ŞARKİYAT

Osman Gazi’nin ikinci eşi ve Orhan Gazi’nin annesi olan Osmanlı kadını.:MALHATUN

Osman Gazi’nin kayınpederi.:EDEBALİ

Osmaniye ilinde antik bir kent.:KASTABALA

Osmaniye ilinde bir kaplıca.:HARUNİYE

Osmaniye ilinde ünlü bir yayla.:ZORKUN

Osmaniye ilinde, Aslantaş da denilen ve ulusal park kapsamına alınan ünlü Hitit yerleşmesi.:KARATEPE

Osmaniye ilinde,birçok kuş türünü barındıran ve 2007 de kuş cenneti ilan edilen sulak alan.:KIRMITLI

Osmaniye’de bir baraj.:ASLANTAŞ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ilkçağ kenti.:ASATİVATAYA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Hitit yerleşmesi Karatepe’de kazılar yaparak Hitit hiyeroglif yazısını çözen Alman asıllı Türk arkeolog.:BOSSERT

Osmanlı devletinin yargı sisteminde Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad. İlmiye sınıfının yüksek derecesinde bulunan devlet görevlisi.:KAZASKER

Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat.:ŞİRVANİ

Osmanlı borçları yönetimi.:DÜYUNUUMUMİYE

Osmanlı camilerini mahalleden ayıran duvar.:HARİM

Osmanlı da devlet malı otlaklardan yararlanan hayvan sahiplerinden alınan vergi.:OTLAKİYE

Osmanlı devl:etinde gizli sivil polis örgütünün amirine verilen ad.:BÖCEKBAŞI

Osmanlı devlet ileri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü.:AKVA

Osmanlı devlet teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.:ÇAVUŞ

Osmanlı Devletinde 18. yüzyıldan sonra ileri gelen Ermenilere verilen ad.:AMİRA

Osmanlı Devletinde 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke.Sultan Abdülmecid’in fermanı ile çıkarılan altın ve gümüş sikkeler.:MECİDİYE

Osmanlı devletinde 1843’ten sonra askeri ferik rütbesine karşılık olarak sivil yöneticilere verilen unvan. Osmanlı devletinde beylerbeyi ,eyalet valisi anlamında kullanılan unvan.:MİRİMİRAN

Osmanlı devletinde 1868’de yürürlüğe giren medeni yasa. Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren,Tanzimat’tan sonra hazırlanmış olan,yasa yerine kullanılan eser. Kitap.:MECELLE

Osmanlı devletinde Acemi Ocağından olanlara verilen ad.:SADİ

Osmanlı devletinde atlı ya da arabalı posta görevlisi.:TATAR

Osmanlı devletinde bir beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük yönetim birimi.:EYALET

Osmanlı devletinde bir görevde eskimiş olanlara verilen san.:HASEKİ

Osmanlı devletinde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir. Devlet tarafından verilen yevmiye, has, tımar, zeamet.:DİRLİK

Osmanlı devletinde bir sınıf hafif süvari askeri.:DELİ

Osmanlı devletinde Bosna’daki Müslümanlar arasından toplanan devşirmelere verilen ad.:POTUROĞULLARI

Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan bir asker sınıfı.:VOYNUK

Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan Voynuk örgütündeki subaylara verilen ad.:LİKATOR

Osmanlı devletinde büyük makamdaki kimselerin giydiği bir tür üstlük.:KONTOŞ

Osmanlı devletinde celeplik yapanlara verilen ad.:İZLATKO

Osmanlı devletinde defterdar ve nişancılar için kullanılan unvan.:HACEGAN

Osmanlı devletinde din,yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği.:İLMİYE

Osmanlı devletinde eğitim sisteminin çağdaşlaşması için çalışmış,daha sonra Arap milliyetçiliğini benimseyerek etkinliklerini bu doğrultuda sürdürmüş Arap eğitimci ve düşünür.:SATIBEY

Osmanlı devletinde görev yapan yüksek dereceli ilmiye mensuplarına verilen ad.:MEVALİ

Osmanlı devletinde gümrük koruma memuru.:DİDEBAN

Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik.:LİVA

Osmanlı devletinde il ile ilçe arasında yer alan yönetim biçimi.:LİVA

Osmanlı devletinde iskelelerden alınan bir tür vergi.:MAKİRİYE

Osmanlı devletinde işlemekle yükümlü olduğu toprağı terk eden reayaya verilen ad.:ÇİFTBOZAN

Osmanlı devletinde kadılara ve müderrislere verilen ad.:ULEMA

Osmanlı devletinde kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi. Kesenek.:İLTİZAM

Osmanlı devletinde kara ve deniz subaylarının oluşturduğu sınıf.:SEYFİYE

Osmanlı devletinde Karadağ prenslerine verilen unvan.:VELADİKA

Osmanlı devletinde kır bekçisi,derbent muhafızı gibi görevlilere verilen ad.:PANDUR

Osmanlı devletinde kullanılmış bir tür gümüş para.:ZOLOTA

Osmanlı devletinde kullanılmış gümüş bir para.:OSMANİ

Osmanlı devletinde Mekke ve Medine şehirlerine birlikte verilen isim.:HAREMEYN

Osmanlı devletinde padişahın muhafızlığını yapan asker sınıfı.:SOLAK

Osmanlı devletinde padişahın saray dışıyla ilişkisini düzenleyen,emirlerini ileten,ya da ona sunulacak dilekçeleri kabul eden görevli.:MABEYİN(MABEYİNCİ)

Osmanlı devletinde padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk.:EMANETULLAH

Osmanlı devletinde Rumca antlaşma ve yazıları yazan Rum katiplere verilen ad.:GRAMATİKOS

Osmanlı devletinde Rumeli’de tutulan tevdi defterlerine verilen ad.:PURUZ

Osmanlı devletinde saray örgütünde inşaat işlerinden sorumlu,devlete ait binaların bakım ve tamiratına bakan kimse.:ŞEHREMİNİ

Osmanlı devletinde Saraydan sonra devlet işlerinin görüldüğü en büyük daire.(Türk devlet geleneğinde devlet dairelerine kapı denir.Babıali ,Yüksek Kapı demektir.).:BABIALİ

Osmanlı devletinde savaş zamanında ordunun gereksinimlerini karşılamak için halktan toplanan erzak.:SÜRSAT

Osmanlı devletinde sınır kalelerinin muhafız yada komutanlarına verilen ad.:UÇBEYİ

Osmanlı devletinde taht yeri,saltanat makamı anlamında kullanılan bir sözcük.:ATABE

Osmanlı devletinde Tanzimat’tan önce sipahilere,vezirlere,emirlere,beylere tahsis edilen yer.:HASSA

Osmanlı devletinde taşradaki nüfuzlu ailelere verilen unvan.:AYAN

Osmanlı devletinde tercümanlara verilen ad.:DRAGOMAN

Osmanlı devletinde tüm amirale yakın bir deniz subaylığı unvanı.:PATRONA

Osmanlı devletinde ülke dışına çıkartılan mallardan alınan gümrük vergisi.(Dışsatım vergisi).:REFTİYE

Osmanlı devletinde,Avrupa devletlerinin altın paralarına verilen ad.:KIZILKURUŞ

Osmanlı devletinde,sefer zamanlarında savaş harcamalarını karşılamak ve barışta da bütçe açığını kapatmak üzere halktan toplanan bir çeşit katma vergi.:İMDADİYE

Osmanlı devletindeki sivil rütbelerden biri.:ULA

Osmanlı devletine karşı 1511 yılında büyük bir ayaklanma başlatan ünlü Türkmen dervişi.:ŞAHKULU

Osmanlı devletinin Bosna’daki darphanesine ve burada basılmış paralarına verilen ad.:ÇANİÇE

Osmanlı devletinin Galata sarraflarından aldığı borç karşılığında ödediği faiz.:GÜZEŞTE

Osmanlı devletinin hizmetinde çalışan Rum soylular.:FENERLİLER

Osmanlı devletinin ilk döneminde postacılık,kuryelik ve muhafızlık yapan,daha sonraki dönemlerde törenlerde yer alan asker sınıfı.:PEYK

Osmanlı devletinin Karadeniz’in kuzeyinde ,Rumeli’deki eyaletlerinden biri.:ÖZİ

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in Bizans kaynaklarındaki adı.:ATUMAN

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren ve Bursa’da külliyesi bulunan ünlü Türkmen dervişi.:GEYİKLİ BABA

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar göstermiş,Rumeli ve Makedonya’nın alınmasında akıncı beyi olarak görev yapmış komutan.:EVRENOSBEY

Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki son topraklarını da yitirdiği antlaşma.:UŞİ

Osmanlı devletinin Müslüman olmayan uyruklarına verilen ad.:REAYA

Osmanlı devletinin son saray ressamı olan İtalyan ressam.:FAUSTOZONARO

Osmanlı devrinde Bursa ve Üsküdar’da dokunan ipekli kumaş çeşidi.:SEVAİ

Osmanlı donanmasında amirale eş bir rütbe.:RİYALA

Osmanlı donanmasında kaptanı deryadan sonra gelen deniz subayı rütbesi.:KAPUDANE

Osmanlı donanmasında kullanılan büyük bir tekne.:AĞRIPAR

Osmanlı donanmasında kullanılan iki direkli savaş gemisi.:GURAB

Osmanlı donanmasında kullanılmış büyük bir savaş gemisi.:BURTUN

Osmanlı donanmasında kullanılmış çektiri türünden bir gemi.:PERKENDE

Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir tür savaş gemisi.:BAŞTARDE(BAŞTARDA)

Osmanlı donanmasının 1827’de yenilgisiyle sonuçlanan deniz savaşı.:NAVARİN

Osmanlı dönemi seyirlik oyunlarında,tulumcularla birlikte gösteri yapan yüzü maskeli ya da boyalı oyunculara verilen ad.:BİNEVA

Osmanlı dönemi şairleriyle ilgili ilk tezkireyi yazan yazar ve divan şairi.:SEHİBEY

Osmanlı döneminde açılan ortaokul düzeyindeki kız okullarına verilen ad.:RÜŞTİYEİİNAS

Osmanlı döneminde Avusturya’dan gelen bir cins kumaşa verilen ad.:RAŞA

Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan beylerinin kızlarına verilen san.:DOMNİÇA

Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan eyaletlerinin voyvodalıklarına atanan Fener Rum beylerinin kız çocuklarına verilen unvan.:KOKONİÇA

Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san.:SADIR

Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan.:SAADETLU

Osmanlı dönemindeki düğün ve eğlence törenlerinde sunulan seyirlik oyunlarda bir dans biçimi.:CURCUNA

Osmanlı garnizonlarında hizmet eden Hıristiyan askerlere verilen ad. Eskiden Türk garnizonlarında hizmet eden garsonlar.Rumeli’de bulunan askeri teşkilat.:MARTOLOS

Osmanlı idaresinde sancak beylerine verilen ad veya unvan.:BEYLERBEYİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır Valilerine babadan oğluna geçmek üzere 1867’de verilen resmi unvan.:HİDİV

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan.:BAN

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad.:RUMELİ

Osmanlı İmparatorluğu’nda okul kitaplarının genel adı.:SUPARA

Osmanlı İmparatorluğu’nda Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad.:PAZVANT

Osmanlı İmparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunan mal ve eşyadan alınan vergiye verilen ad.:MASDARİYYE

Osmanlı İmparatorluğu’nda yurt dışından getirilen veya nakledilen her türlü mal ve ticari eşyadan alınan gümrük resmine verilen ad.Osmanlılarda bir ilden diğerine geçen mallardan alınan vergi.:AMEDİYYE (AMEDİYE)

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında gümrük memurluğu mesleğine verilen ad.:MEKKAS

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey zamanında, bazı geçiş yerlerinde alınan gümrük vergisine verilen ad.:MEKS

Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi.:LEZ

Osmanlı İmparatorluğunda , saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen devşirme gençlere verilen ad.:İÇOĞLANI

Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörüklerden oluşturulan askeri örgüte verilen ad. Tarihte,Rumeli’de oturan Rumeli fatihlerinin torunlarına,bölge fethedildikçe Anadolu’dan getirilerek buraya yerleştirilenlere ve bunlardan oluşturulan askeri örgüte verilen ad.:EVLADIFATİHAN

Osmanlı imparatorluğunda acemi ocağından yeniçeriliğe yazılan ve yeniçeri odalarında hizmetle görevli kıdemsizlere verilen ad.:KARAKULLUKÇU

Osmanlı imparatorluğunda baş vezirliğe,sadrazamlığa verilen ad.:SADARET

Osmanlı İmparatorluğunda başbakan.:SADRAZAM

Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve idari amiri.:KAPTANIDERYA

Osmanlı İmparatorluğunda deniz subay ve erlerine verilen ad.:TERSANELİ

Osmanlı İmparatorluğunda emir çavuşu,haberci.:KARAKULAK

Osmanlı İmparatorluğunda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerine bakmakla birlikte dünya işlerine de din bakımından karışan üye.:ŞEYHÜLİSLAM

Osmanlı imparatorluğunda piyade asker sınıfı.:YENİÇERİ

Osmanlı imparatorluğunda Polonya’ya verilen ad.:LEHİSTAN

Osmanlı imparatorluğunda Tanzimat öncesi döneme rastlayan tarihlerde tahsil edilen resimlere verilen ad.:EZMİNEİATİKAGÜMRÜKLERİ

Osmanlı İmparatorluğunda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu.:ZAPTİYE

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 1820 yılına kadar kesilmesi (darpı ve basımı) sürdürülen gümüş sikke türü ve para birimi.:AKÇA (AKÇE)

Osmanlı imparatorluğunun yedi saltanat sancağından biri.:AKALEM

Osmanlı kapıkulu ocaklarına asker ve saraya hizmetli yetiştirilmek üzere Hıristiyan gençlerin toplanması usulü.:DEVŞİRME

Osmanlı maliye örgütünde vergi toplamakla yükümlü kamu görevlisi.:MUHASSAL

Osmanlı maliyesinde Hicri takvimle Rumi takvim arasındaki 11 günlük farkın giderilmesi için her 33 yılda bir atlanan yıla verilen ad.:SİVİŞ

Osmanlı mimarlığında mukarnaslı başlıkların en üst bölümü. Osmanlı mimarlığında,silmelerin ince ve düz köşeli bölümlerine verilen ad.:ASABA

Osmanlı mutfağına özgü ayva kompostosu.:SEFERCELİYE

Osmanlı mutfağına özgü bir cins çörek.:VERTİKA

Osmanlı mutfağına özgü çamsakızlı su muhallebisi.:HELATİYE

Osmanlı mutfağına özgü,havuç ve koyun etiyle yapılan bir tür yemek.:NİRBAC

Osmanlı mutfağına özgü,kadıntuzluğu bitkisi ve koyun etiyle yapılan bir yemek.:BUYRESİYE

Osmanlı mutfağına özgü,koyun etiyle yapılan bir yemek.:ÇEŞİDİYE

Osmanlı mutfağına özgü,koyun etiyle yapılan bir yemek.:MERSEREM

Osmanlı mutfağına özgü,kuzu etiyle yapılan bir tür yemek.:MUTANCANA

Osmanlı mutfağına özgü,pırasa ve etle yapılan bir yemek.:BAKULİYE

Osmanlı ordusunda 16. Ve 17. Yüzyılda kullanılmış bir top türü.:EJDERDEHAN

Osmanlı ordusunda askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er,:REDİF

Osmanlı ordusunda bugünkü korgeneral derecesinde askeri rütbe.:FERİK

Osmanlı ordusunda kullanılmış bir tür kısa mızrak.:HİŞT

Osmanlı ordusunda kullanılmış küçük çaplı bir top.:ZARBEZEN

Osmanlı ordusunda kullanılmış,kale dövmeye yarayan bir tür top.:BACALUŞKA

Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at,deve,katır gibi hayvanlar ve bu amaçla halktan ücret karşılığında kiralanan yük hayvanı.:MEKKARE

Osmanlı ordusunda ve donanmasında hafif piyade askeri. Anadolu beyliklerinde donanma askeri.:AZAP(AZEB)

Osmanlı ordusunda yüksek rütbeli subayların çadırlarını kurup kaldıran görevli.:AKKAM

Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe.:KOLAĞASI

Osmanlı padişahının sohbet arkadaşı. Sohbet eden,arkadaşlık eden kimse.:MUSAHİP

Osmanlı padişahlarının her yıl yeniçeri ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş.:BAHARİYE

Osmanlı padişahlarının hükümdar mührü ya da imzası yerine kullandıkları sembolleşmiş işaret.Resmi belgelere veya paralara tuğrakeş denilen katiplerce basılmıştır.:TUĞRA

Osmanlı padişahlarının makam koltuklarına verilen ad. Taht.:SERİR

Osmanlı padişahlarının yabancı ülke hükümdarlarına göndereceği mektupları yazan görevli ve bu görevlinin unvanı.:NAMENÜVİS

Osmanlı sarayında bir hademe sınıfı.:AVADANCI

Osmanlı sarayında bir lalanın yönetimi altındaki acemilerin birbirine hitap biçimi.:LALADAŞ

Osmanlı Sarayında bostancı,baltacı, kapıcıların ve yeniçerilerin giydikleri kırmızı çuhadan veya keçeden yapılmış,yukarısı geniş ve kıvrık,boyu uzunca başlık.:BARATA

Osmanlı sarayında cariyeler arasında seçilen padişah gözdesi.:HASEKİ

Osmanlı sarayında Enderun’un başlıca bölümlerinden biri.:HASODA

Osmanlı sarayında on dokuzuncu yüzyılda moda olmuş bir dans.:MATRAK

Osmanlı sarayındaki kadınların şekerleme ve macun yemek ve yalamak için kullandıkları zarif kaşığın adı.:LÜHUKKEKESİ

Osmanlı sarayının dış birimlerine ve saray dışındaki genel yönetim örgütüne verilen ad. Osmanlı saraylarında Harem dairesinin ve Enderun’un dışında kalan bölüm.:BİRUN

Osmanlı saraylarında hükümdar hizmetindeki silahlı koruma görevlisi.:HASEKİ

Osmanlı saraylarında ortalığın silinip temizlenmesine verilen ad.:PARİS

Osmanlı saraylarında padişaha ait bazı eşyanın saklandığı yere verilen ad.:TAŞTHANE

Osmanlı Sosyalist Fırkasının kurucularından olup Türkiye’de pozitif düşünceyi ve materyalist felsefeyi savunan ilk kişi olmuş felsefeci ve yazarımız.:BAHATEVFİK

Osmanlı süvarilerince kullanılan orta boyda mızrak.:KOSTANİÇE

Osmanlı tarihçisi.Osmanlı devletinde zamanın olaylarını saptamakla görevli devlet tarihçisi.:VAKANÜVİS

Osmanlı tarihinde büyük önem taşıyan ve bir çok türküye de konu olan Macaristan’da bir kent ve kale.:ESTERGON

Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.:BOSTANCI

Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri 100.000 akçeden yukarı olan dirlik.:HAS

Osmanlı ülkelerinde ticaretle uğraşan yabancı uyruklulara verilen ad.:HARBİ

Osmanlı vezirlerinin,sadrazam ve hükümet üyelerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları Topkapı sarayındaki alan,divanhane.:KUBBEALTI

Osmanlı’da gece bekçisi.:ASES

Osmanlıca nasipsiz, kısmetsiz anlamında.:BİVAYE

Osmanlıcada gam,keder.:ŞECV

Osmanlıcada tavırlar,davranışlar..ETVAR

Osmanlıcada zaman,günün herhangi bir saati. :VAKT

Osmanlıda ,Padişahın bir miktar toprağı birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi.Maaş yerine ya da hizmet karşılığı olarak belirli süreler için asker ve ricale bırakılan toprak.:IKTA

Osmanlılar döneminde Avusturya’ya verilen ad.:NEMSE (NEMÇE)

Osmanlılar döneminde Bingazi ve Trablusgarp’tan alınan bir vergi türü.:HİM

Osmanlılar döneminde Bosna’daki Hıristiyanlar arasında babadan oğla miras kalan büyük çiftliklere verilen ad.:BAŞTENE

Osmanlılar döneminde devlet büyüklerinin silahlarına bakan ve koruyan kimse.:SİLAHTAR

Osmanlılar döneminde devlet görevlisi yetiştirmek için 1862 ‘de İstanbul’da açılan okul. :MAHRECİAKLAM

Osmanlılar döneminde kalyoncuların giydiği bir tür başlık.:MAKDEM

Osmanlılar döneminde kullanılan bir tahıl ölçeği.:MÜD

Osmanlılar döneminde kullanılan,on para değerinde sikke.:MARBAŞ

Osmanlılar döneminde kullanılmış bir tür sarık.:DARDAĞAN

Osmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi müzik okulu.:DARÜLELHAN

Osmanlılar döneminde lise dengi okullara verilen ad.:SULTANİ

Osmanlılar döneminde müderrislerin camilerde verdikleri ders.:DERSİAM

Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan hafif bir savaş gemisi.:NASAD

Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan,çektiri türünden bir gemi.Osmanlı donanmasında deniz ve nehirlerdeki nakliye gemisi.:CELİYE(CELİYYE)

Osmanlılar döneminde Tuna’da kullanılan,çektiri türünden bir yük gemisi.:ÇAMLICA

Osmanlılar döneminde Tunus ve Cezayir yöneticilerine verilen unvan.:DAYI

Osmanlılar döneminde Viyana’ya,genellikle de Avusturya’ya verilen ad.:BEÇ

Osmanlılar döneminde, yabancı ülkelerden gelen ve ülke içinde tutulmayarak diğer bir ülkeye nakledilen (Transit) eşya üzerinden alınan gümrük vergisi.:MÜRURİYE

Osmanlılar zamanında vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahali.:BERAYA

Osmanlılarda Cami,türbe,tekke avlusunda yer alan,duvar ya da parmaklıkla çevrili küçük mezarlık. Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer.:HAZİRE

Osmanlılarda giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası.:PEŞ

Osmanlılarda Rumeli’deki büyük toprak sahipleri.:GOSPODAR

Osmanlılarda 100 kişiden az akıncı birliğinin sınır boylarında düzenledikleri akın.:POTRA

Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı.:MALKOÇ

Osmanlılarda akıncıların amiri durumundaki çeribaşılara verilen ad.:TAVİÇE

Osmanlılarda atlı askerlerden oluşan alay.:BİNİŞ

Osmanlılarda bakır ya da pirinçten kesilen sikkelere verilen ad.:MANGIR

Osmanlılarda başkomutan.:SERDAR

Osmanlılarda Batum,Kars ve Ardahan livalarına (sancak) verilen ad.:ELVİYEİSELASE

Osmanlılarda cam yapımcısı.:CAMGER

Osmanlılarda deniz eri. Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı .:LEVENT

Osmanlılarda devlet görevlilerini yetiştiren okul.:ENDERUN

Osmanlılarda eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker.:SARICA

Osmanlılarda gümrük vergisi. Yer değiştiren maldan alınan vergi. Haraç.:BAÇ

Osmanlılarda hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişi.:RİKABDAR

Osmanlılarda ilmiyenin giydiği bir tür üstlük.:LATA

Osmanlılarda kapıkulu askerlerine saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret. Yeniçeri maaşı.:ULUFE

Osmanlılarda kullanılmış bir ağırlık ölçüsü.:ARPA

Osmanlılarda önceleri halktan yalnız olağanüstü durumlarda,sonraları ise sürekli olarak toplanan vergi.:AVARIZ

Osmanlılarda önde gelen devlet adamlarının giydiği bir tür samur kürk.:SERHADDİ

Osmanlılarda Padişah saraylarının bahçelerine eskiden verilen ad.:HASBAHÇE

Osmanlılarda resmi ya da özel tören ve gösterilere verilen ad.:ALAY

Osmanlılarda saray için süslü ok yapan ustalara verilen ad.:TİRGERAN

Osmanlılarda saray ve yönetim görevlileriyle din adamlarına verilen ödenek.:ARPALIK

Osmanlılarda saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası.:TAVAŞİ

Osmanlılarda sınır boylarında görev yapan asker sınıfı.:SEKBAN

Osmanlılarda sınır nişanı.:URA

Osmanlılarda şenlikler için donanma fişeklerini hazırlayan kimse.:ATEŞBAZ

Osmanlılarda Tanzimat’a kadar haraç,cizye,vakıf vergilerini toplayan tahsildar.:CABİ

Osmanlılarda top döküm ustalarına ve kalfalarına verilen ad.:RİHTECİYAN(RİHTEGAN)

Osmanlılarda toprak (harman) ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.:AŞAR(ÖŞÜR)

Osmanlılarda topraksız köylüden alınan kazanç vergisi.:BADIHAVA

Osmanlılarda ücretli askerlerden oluşan teşkilat.:KAPIKULU

Osmanlılarda vergi denetimi ve tahsili ile Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad.:BAKIKULU

Osmanlılarda yaygınlık kazanmış bir yazı türü.:DİVANİ

Osmanlılarda yeni evlenen erkeklerden alınan vergi.:ARUSİYE

Osmanlılarda Yeniçerilerin ilk üç aylığına verilen ad.:MASAR

Osmanlılarda zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan,onların bir takım işlerini gören kimse,kahya.:KETHÜDA

Osmanlılarda,İstanbul’da ve büyük liman kentlerinde yaşayan ve ticaretle uğraşan,Müslüman olmayan azınlıklara verilen ad. Ortadoğu’da doğmuş Avrupalı. Yakın doğuda yerleşmiş ya da evlenerek soyu karışmış Avrupa asıllı.:LEVANTEN

Osmanlılarda,Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvan.:RABİA

Osmanlılarda,yabancı ülkelerden getirilen esirler için alınan para karşılığında verilen ödeme kağıdı.:İSPENÇİK

Osmanlıların Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad.:FRENK

Osmanlıların Cenova Cumhuriyetine verdikleri ad.:CENEVİZ

Osmanlıların düşman gemilerini ve kıyılarını ateşe vermede kullandığı savaş gemisi.:HARRAKA

Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri bir unvan.:VOYVODA

Osmanlıların savaşta tutsak aldıkları 8-12 yaş arasındaki erkek çocuklara verdikleri ad.:GULAMÇE

Osmiyumun simgesi.:OS

Ot yada ekin yığını.:DOKURCUN

Otel kapıcısı.:DORMEN

Otellerde birden çok odaya sahip olan özel bölüm.:SÜİT

Otellerde görevli acemi ve genç eleman. Otellerde,müşterilerin arabalarını park etmekle görevli kimse.:VALE

Otlak.:MERA

Otlak.:YAYLIM

Otlakta hayvanların toplandığı yer,dinlenme yeri.:EREK

Otlar anlamında eski bir sözcük.:ERA

Otları inceleyen bilim dalı.:HERBOLOJ İ

Otlayan hayvan sürüsü.:RAİYE

Otomatik kavramalı,vites kutusu ve askı donanımı olmayan,tek kişilik karosersiz küçük yarış otomobili.:KART

Otomatik para çekme makinelerini belirtmek için kullanılan kısaltma.:ATM

Otomobil iç lastiği.:ŞAMBREL

Otomobil motorunda silindirleri giriş ve çıkışlara bağlayan boru donanımı.:MANİFOLD

Otomobilde tekerleği aks miline bağlayan somun ya da cıvata.:BİJON

Otomobilin ön düzeninde bulunan,her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanılan küre biçimindeki parça.:ROTİL

Otomobilin,üzerine karoser oturtulan iskelet bölümü.:ŞASİ

Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi.:TRİPTİK

Otomobillerde eğikliği yada yayların genliğini azaltmak için şasi ve tekerleklere yerleştirilen düzen.:STABİLİZATÖR

Otomobillerde kullanılan,içi elektrik enerjisiyle dolu aygıt.:MİKSEFE

Otomobillerin gerçek renklerini ortaya çıkarmak ve parlatmak için sürülen özel karışım.:PASTA

Otomobillerin soğutma sistemine katılan ve suyun donma noktasını düşüren madde.:ANTİFRİZ

Otsu bitkilerle kaplı olan ve zamanla önce makiliğe, sonra da ormana dönüşen ekolojik alanlara verilen ad.:GARİG

Otto Preminger’in “Kanlı Gölge” olarak da bilinen ünlü filmi.:LAURA

Oturak.:ÇİKARA

Oturmaya,yaslanmaya yarayan şilte.:MİNDER

Oturulan yerin,tamamen boş bırakılmış bir zemin kat üzerine kurulduğu Türk ev tipi.:FEVKANİ

Oturulan.:MESKUN

Oturum.:CELSE

Oturup hava almaya yarayan düz, çevresi ve üstü açık,yüksekçe yer, seki, teras.:TARAÇA

Oturuş,namazda rekat sonlarında belli bir süre oturma.:KADE

Otuz iki kartla oynanan bir iskambil oyunu.:BELOT

Ova.:YAZI

Oval.:BEYZİ

Ovma,gevşetme.:MASAJ

Oya yapmakta kullanılan,kemik,ağaç veya plastikten yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç.:MEKİK

Oyaların kenarlarına yapılan basamak biçimli piko.:ÇİRTİK

Oymalı bir eser ya da kabartma heykellerle bezeli antik vazo.:ANAGLİF

Oynak kemikleri arasındaki açıları daraltan kasların genel adı.:BÜKEN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı.:AÇAN

Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi,eklem sertliği.:ANKİLOZ

Oynayan (kuşbaz,kumarbaz,cambaz).:BAZ

Oyun içinde gerekli sahne eşyası.:BUTAFOR

Oyun ortağı.:PARTNER

Oyun yazma ve yönetme kurallarını bilen,bir oyun yazılır yada sahnelenirken bu bilgisinden yararlanılan kimse,oyun yazarı,tiyatro yazarı.:DRAMATURG

Oyun.:BAZİÇE

Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket,gülüt. Bir oyun ya da filmde aniden yaratılan komik durumlar.:GAG

Oyunbozan.:MIZIKÇI

Oyunda berabere kalma.:PATA

Oyunda cezalı çocuk.:EBE

Oyunda kağıt dağıtırken yapılan yanlış.:MALDON

Oyunda kazanılan her parti. :KAMA

Oyunda,kumarda kazanmak,yenmek.:ÜTMEK

Oyunda,özellikle pokerde hile yapan kimse,üçkağıtçı.:TRİŞÖR

Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı.:KOPUZSon Güncelleme: Salı, 04 Şubat 2014 22:53