Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- S (Saat kadranı... -Süzülmüş) - Sayfa 4

S (Saat kadranı... -Süzülmüş) - Sayfa 4

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
S (Saat kadranı... -Süzülmüş)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
Sonraya bırakma.:TEHİR

Sonsuz küçük nicelikleri inceleyen matematik dili.:İNFİNİTEZİMAL

Sonsuz, ölümsüz, ebedi.:BENGİ (BENGÜ)

Sonsuz,ölümsüz.:CAVİDAN

Sonsuz,sınırsız hayal.:FANTEZİ

Sonsuz,ucu bucağı olmayan.:NAMÜTENAHİ

Sonsuza kadar anlamında kullanılan bir söz.:İLAMAŞALLAH

Sonsuza kadar.:İLANİHAYE

Sonsuzluk.:EBET

Sonu farklı ünsüzlerle biten sözcüklerdeki vurgulu ünlülerin yinelenmesi.:ASONANS

Sonu olmayan,ömür boyu.:MÜEBBET

Sonuca bağlanmamış,sürüncemede kalmış,asılı,bağlı.:MUALLAK

Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık.:SEHİV

Sonucu önceden düşünüp önlem alan.:DURENDİŞ

Sonunda yumuşayıp açılarak yara halini alan enfeksiyon kökenli, yumru biçiminde deri kabartısı.:GOM

Soprano ile kontralto arasında kadın sesi ve sesi böyle olan sanatçı.:MEZZOSOPRANO

Soprano sesi bozulmasın diye gençliğinde hadım edilen erkek şarkıcılara verilen ad.:SOPRANİST

Sorulan şeyler.:ESİLE

Sorumluluk. :MESULİYET

Sorumluluk.:UHDE

Soruşturma tutanağının özeti.:FEZLEKE

Soruşturma.:TAHKİK

Soruşturmalar.:TAHKİKAT

Sosyal.:İÇTİMAİ

Sosyal.:İÇTİMAİ

Sosyolojide bir kabilenin bölündüğü iki yada daha çok parçadan her biri. Boy, klan.:ANAR

Sovyet edebiyat eleştirmeni Mihail Mihailoviç Bahtin’in takma adı.:VOLOŞİNOV

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nin ilk yıllarında uygulanan Yeni Ekonomi Politikasını simgeleyen harfler. Lenin’in yeni ekonomi politikası.:NEP

Sovyetler Birliği döneminde para yerine kullanılmak üzere 1921 ve 1922’de kabul edilen emek hesap birimi.:TRUD

Sovyetler Birliğinde 1917 Devrimine karşı çıkmayan,ama devrimi propaganda yoluyla etkin biçimde desteklemeyen yazarlar için kullanılan sözcük.:POPUTÇİK

Sovyetlerde Gulag kamplarındaki tutuklulara verilen ad.:ZEK

Sovyetlerin 1957’de uzaya fırlattığı ilk yapay uydu.:SPUTNİK

Soy ya da yakınlık dışında mirasçılık ilişkisi doğuran yakınlık.:VELA

Soy,sop, baba soyu, atalar zinciri.:NESEB(NESEP)

Soy,sülale,şecere.:CİBİLLİYET

Soykırım.:GENOSİT

Soylu Arap atı.:KÜHEYLAN

Soylu ve seçkin kimse.:TARHAN(TURHAN)

Soylu,asil.:NECİL

Soylu,soyu belli.:NESİBE

Soylu,soyu temiz.:NECİP

Soylu.:KERİM

Soylular,aristokrasi.Şerefli kimseler.:KİRAM

Soyluluk, ululuk,asalet.:KEREM

Soyluluk, ululuk,asalet.İhsan.:KEREM

Soyluluk, ululuk.:HASEP

Soyluluk. :NECABET

Soymuk doku, soymuk borusu.:FLOEM

Soymuk.:ZAVİL

Soyoluş.:FİLOGENEZ

Soysuz,dejenere.:YOZ

Soytarı,maskara.:KAŞMER

Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.:NERİ

Soyunda şair yokken,hiçbir eğitim görmeden kendi kendine şair olan kimse. Cahiliye devri Arap şairi.:NABİGA

Soyut bir şeyin,bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya. Belirtke.:AMBLEM

Soyut dışa vurumcu yapıtlarıyla tanınan,1923-1995 yılları arasında yaşayan ressamımız.:NEJATDEVRİM

Soyut dışavurumculuk akımının en önemli adlarından biri olup boyayı tuvale damlatarak, akıtarak ya da savurarak yapılan damlatma resmi geliştirmiş ünlü ABD’li ressam.:JACKSONPOLLOCK

Soyut, mücerret.:ABSTRE

Soyut. :MÜCERRET

Soyutçuluk.:ABSTRAKSİYONİZM

Soyutlama.:ABSTRAKSİYON

Söğütgillerden,sulak bölgelerde yetişen,boyu bazı türlerinde 30 veya 40 metreye değin çıkan,kerestesinden yararlanılan bir ağaç.:KAVAK

Sömürge döneminin kalıntısı olan yarı feodal sistemin altında ezilen kızılderili yığınların davasını savunmak amacıyla 1920’li yıllara doğru Latin Amerika’da özellikle And ülkelerinde ortaya çıkan siyasal-toplumsal hareket. Kızılderili halkın ülkelerinde toplumsal ve siyasal yaşamda belirleyici bir konuma gelmesini savunan hareket.:İNDİGENİSMO

Sömürge.:KOLONİ

Sömürge.:MÜSTEMLEKE

Sömürgeci.:KOLONYALİST

Sömürme.:İSTİSMAR

Söndürme, borcu ödeme.:İTFA

Sönmüş kireç.:USTUKA

Sövmek,küfretmek.:KAYARLAMAK

Söylence.:EFSANE

Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli,kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi.:STENOGRAFİ

Söylenmek,homurdanmak,isteksiz iş görmek::SOKRANMAK

Söyletme,sorgu.:İSTİNTAK

Söylev.:NUTUK

Söyleyiş özelliği.:ŞİVE

Söyleyiş,söyleniş.:TELAFFUZ

Söz arasında,sırası gelmişken,antrparantez.:İSTİTRAT

Söz dalaşı.:POLEMİK

Söz götürüp getiren,arabozan.:MÜZEVİR

Söz sanatlarını inceleyen bilgi dalı,retorik.:BELAGAT

Söz ve davranışta herkesin beğendiği yol.:ERTEM

Söz verme.:AHD

Söz veya yazı ile halka verilen mesaj.:ANONS

Söz zincirinde birbirini izleyen ve belli bir birim oluşturan öğeler birleşimi, dizin.:SENTAGMA

Söz, konuşma.:HANEK

Söz, sohbet anlamında yerel bir sözcük.:ŞOR

Söz, sözleşme.:KAVİL

Söz,lakırdı.:GIR

Söz,lakırdı.:SÜHAN

Söz.:KELAM

Sözcü.:RAPORTÖR

Sözcüğün görevini belirtmek , sözcük türetmek için kullanılan biçim verici ses.:EK

Sözcük gibi okunan kısaltma.Bazı kelimelerin baş harflerinden oluşturulan ve telaffuz edilebilen yeni bir kelime.(Aselsan,Tübitak,Nato gibi).:AKRONİM

Sözcük oyunları ve çeşitli imalar içeren,otuz bir hecelik Japon şiiri.:KYOKA

Sözcükleri,sesleri söyleme biçimi.:DİKSİYON

Sözcüklerin yapısını,türeme yollarını ve çekim biçimlerini inceleyen dilbilgisi dalı.:MORFOLOJİ

Sözçatar.:STANDUP

Sözde mecaz ya da cinas kullanma.:İRDAF

Sözdeki amacı gizleme,sözü kapalı bir biçimde söyleme.:İLGAZ

Sözle,bakışla telkin yapılarak sağlanan bir çeşit yapay uyku durumu.:İPNOZ

Sözle,bakışla,telkin yoluyla sağlanan bir tür uyku.:İPNOTİZMA

Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri.Baştan sona bestelenmiş konuşmalardan oluşan tiyatro oyunu.Genellikle özel olarak yazılmış ve libretto adı verilen bir tür tiyatro oyunu metni üzerine,sözleri şarkıcılarca,çalgı müziği eşliğinde söylenmek ve sahnede oynanmak amacıyla bestelenmiş eser.:OPERA

Sözlü dilde,anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini,dil yapısı bakımından inceleyen dilbilim kolu,sesbilim. :FONOLOJİ

Sözlük yazarlığı.:LEKSİKOGRAFİ

Sözlük. :KAMUS

Sözlükbilimci.:LEKSİKOLOG

Sözlüklerin hazırlanmasında tutulacak yolları,yöntemleri konu alan ve saptayan dilbilim dalı.:LEKSİKOLOJİ

Sözsüz oyun biçiminde oynanan bir dram türü.:MİMODRAM

Sözü boş yere uzatma::ITNAP

Sözü dinlenmez.Delişmen,zıpır,hayta.:ZIRTAPOZ

Sözü kolay anlaşılmaz, karışık ve kapanık duruma getirme.:TALİD

Sözün kısası,kısacası.:VELHASIL

Sözünde durmaz,dönek ,aldatıcı.:ALLAK

Sözünde ve kararında durma,caymama.:SEBATİ(SEBAT)

Sözünü geçiren,istediğini yaptırabilen,güçlü kimseler için kullanılan sözcük.:DİŞLİ

Sözünü geçirme,otorite.:VELAYET

Sözünün eri,güvenilir kişi.:MERT

Sperm (meni( boşalması.:EJAKÜLASYON

Spesifik olarak,bir sistem içindeki rastgelelik ya da düzensizlik ölçüsü. Bir sistemin iş için olanaklı olmayan enerjisinin ölçülmesi.:ENTROPİ

Spin de denilen,bir temel parçacığın ya da çekirdeğin açısal momentumu.:FIRIL

Spinoza’nın ünlü bir yapıtı.:ETİKA

Sporcuların sakatlıklardan korunmak için vücutlarının çeşitli yerlerine yapıştırdıkları bir tür bant.:KİNESİO

Sporcunun kuvvet,dayanıklılık,beceri gibi fiziksel ve ruhsal yönden durumu.:KONDİSYON

Sporda rekor kıranlarla şampiyon olanlar arasında el değiştiren kupa ve bu yarışmanın adı.:ÇALENÇ (ÇELENÇ)

Squash’a benzer bir spor.:RAKETBOL

Sri Lanka’nın uluslar arası kodu.:LKA

Sri Lanka’nın yönetsel başkenti.:COLOMBO

SSCB’de 1985’de Gorbaçov tarafından başlatılan, ekonomik açıdan yeniden yapılanma politikasına verilen ad.:PERESTROİKA

Stanislaw Lem’in ünlü bilimkurgu romanı.:SOLARİS

Statik.:DURUK

Statü.:TÜZÜK

Stenografi için yapılmış yazı makinesi.:STENOTİP

Sterlin’in yüzde biri değerinde para birimi.:PENİ

Steteskop kaşifi Fransız hekim.:RENETHEOPHİLELAENNEC

Stravinski’nin tanınmış bir bale müziği.:ATEŞKUŞU

Stronsiyum elementinin simgesi.:SR

Struma,Çerkez Aşkı gibi belgesel romanlarının yazarı.:HALİTKAKINÇ

Su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş. İskele kuşuna verilen ad.:YALIÇAPKINI

Su altı solunum aygıtı kullanarak dalış yapma.:SKUBADALIŞ

Su altında kalan ya da gevşek zeminlerde temel atmayı sağlayan metal ya da betonarme kasa.:KESON

Su bahçesi.:AKUALAND

Su birikintisi,gölcük.:EYEÇ

Su birikmiş çukur ya da hendek. Bataklık. Küçük su birikintisi,gölcük.:AZMAK

Su borusu,künk.:BORYA

Su buharı gücüyle çalışan gemi.:VAPUR

Su buharı.Isı etkisiyle gaz durumuna geçen sıvı.:BUĞU

Su buharının hareket ettirici gücünü göstermeye yarayan cihaz.İskenderiyeli Heron’un bulduğu makine.:EOLİPİL

Su buharının soğuyarak sıvı hale dönüşmesi.:YOĞUŞMA

Su bulunan bir yerde bina kurulacağı zaman suyu çevirmek amacıyla yapılan geçici set.:BATARDO

Su bulunmayan yerde su niyetiyle toprak,kum gibi şeylerle aptes alma.:TEYEMMÜM

Su çekme.:NAZİP

Su çulluğu.:BEKASİN

Su değirmenlerinde suyun yüksekten dökülmesini sağlayan oluk.:OBAN

Su değirmenlerinde taş üstüne tahılın dökülmesini sağlayan ambar.:SERPİN

Su deposu.:SARNIÇ

Su dolabı.:NAURE

Su dolabı.Tuvaletleri gösteren kısaltma.:WC(Water Closet)

Su geçirmez kauçuklu yağmurluk.:GAMSELE

Su geçirmez, kukuletalı kısa ceket.:ANORAK

Su içinde yüzen buzdağı.:AYSBERG

Su kabağından yapılmış yada ağaçtan oyulmuş maşrapa.:SUSAK

Su kabarcığı.:HABAB

Su kaldıracı.Sulamada kullanılan kova ve makaradan oluşmuş ilkel araç.Kuyu ağzından veya başka bir su kaynağından yaklaşık 3 m uzakta,toprağa gömülü, üzerinde bir çatal bulunan ağaçtan yapılan bir desteğe sahip bulunan ve suyu yeraltından çıkarmaya yarayan düzeneğin adı.:ŞADÜF (SHADUF)

Su kıyılarında veya taşların altında yaşayan kınkanatlı böcek.:AGONUM

Su kıyısında yapılmış büyük,görkemli ev.:YALI

Su kızağı.:JETSKİ

Su korkusu.:HİDROFOBİ

Su kurbağası.:GÖDEN

Su motorundan yapılan,tarımda ve taşımacılıkta kullanılan bir taşıt.:PATPAT

Su samurundan elde edilen post. Su samuru.:LUTR

Su sığırı.:MANDA

Su tası.Bakır,gümüş,altın,ağaç,emaye ve seramikten yapılan, ağzı açık,kulplu,bardağa benzeyen su ve içki kabı.:MAŞRABA (MAŞRAPA)

Su tavuğu. Yağmur kuşu.:KALİNİS

Su testisi.:KÜZE

Su ve kara yosunlarının kökü andıran tutunma organı.:EMEÇ

Su ve sulu şeyler koymaya yarayan kulplu,emzikli kap.Kulplu su kabı.Daha çok İslam ülkelerinde abdest almak ve el yıkamak için kullanılırdı.:İBRİK

Su yollarını yapan ve su işlerinden anlayan kimse.:ÇEKEM

Su yolu,ark.:HARK

Su yosunu.:ALG

Su yüzünde,maden ve ipekli kumaş gibi şeylerde görülen ince dalgalar.Hare. Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık.:MENEVİŞ

Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nün kısa yazılışı.:İNA

Subaylar için düzenlenmiş askeri gazino.:MAHFEL

Suç ve cezayla ilgili.:KRİMİNAL

Suç.:CÜRÜM

Suçlama.:İTHAM

Suçlu.:MÜCRİM

Suçüstü.:CÜRMÜMEŞHUT

Suda eritilerek içilen ilaçlar için kullanılan sözcük.:EFERVESAN

Suda haşlandıktan sonra erimiş tereyağı gezdirilerek sunulan beyaz peynirli bir ravyoli (küçük kareler biçiminde kesilmiş erişte hamuru) türü.Ukrayna mutfağına özgü bir tür mantı.:VARENİKİ

Suda haşlanmış kestane.:TUZLAMA

Suda pişirilen meyve,komposto.:HOŞAF

Suda sivrilerek yükselen kaya.:HADİYE

Suda yaşayan,çok ilkel yapılı omurgalı hayvan.:TAŞEMEN

Suda yaşayan,sevilen,beyaz eti için avlanan,iri bir böcek.:ISTAKOZ

Suda yüzdürülerek çekilen veya herhangi bir yere asılan cismin sağa sola çarpmasını önleyen donanım.:ACEVELE

Sudan ve Mısır’da kullanılan bir para birimi.:CÜNEYH

Sudan’da yaşayan zenci bir halk.:DAGULAR

Sudan’ın başkenti.:HARTUM

Sulak bölgelerde yaşayan göçmen bir kuş.:DÜDÜKÇÜN

Sulak çayırlarda yetişen şapkası kalın ve etli,yenen bir mantar çeşidi.:KUZUGÖBEĞİ

Sulak yer.:MALAZ

Sulak yer.Dere,çay.:ÖZ

Sulak yerlerde biten,ayrık otu gibi çabuk üreyen yabani bir ot.:DARICAN

Sulak yerlerde yetişen,yaprakları salata olarak kullanılan bir bitki.Acıkulak da denir.:KUZUKULAĞI

Sulamaya ve yangın söndürmeye yarayan araç.:AROZÖZ

Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı.:HİDROBİYOLOJİ

Suların rahat akmasını sağlamak için bir köprü ayağında yapılan profilli bölüm.:ARKAMAHMUZ

Sularını bir denize veya göle gönderen bölge.:MAİLE

Sularını bir denize yada göle gönderen bölge.:AKLAN

Sulavesi Adalarında yaşayan ve zamanının çoğunu göl ve ırmaklarda su içinde geçiren düz boyunlu cüce manda :.ANOA

Sulfata,sıtma ilacı.:KİNİN

Sulfata,sıtma ilacı.Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit.:KİNİN

Sultan 3. Ahmet devrinde,Bursa ve Üsküdar’da dokunan çatma türünde ipekli kumaş.:AHMEDİ

Sultan Abdülaziz’in ve devlet adamlarının giydiği fes. Tepesi dar,kenarları geniş,kulak hizasına değin uzanan basık bir fes türü.:AZİZİYE

Sultan Abdülhamit zamanında 1839’da Gülhane Hattı Hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.:TANZİMAT

Sultan Abdülmecid’in 1845 de ç<ğrısı üzerine İstanbul’a gelerek yudumuza ilişkin bir çok resim yapmış Ermeni asıllı deniz ve manzara ressamı.:AYVAZOFSKİ

Sultan Abdülmecit’in 1848 de Beykoz’da yaptırdığı cam fabrikasında üretilen üzeri damarlı bardak,sürahi,gülabdan,vazo,kâse,şişe gibi cam eserlere bülbül gözü anlamında verilen ad.:ÇEŞMİBÜLBÜL

Sultan güvercini de denilen bir güvercin cinsi.:HÜNKARİ

Sultanahmet Camisinin yazılarını yazan,ayrıca bir pirinç tanesi üzerine ihlas suresini işlemesiyle de tanınan hattat.:KASIMGUBARİ

Sulu,cıvık hamur.:BULAMAÇ

Sumatra ve Borneo’da yaşayan,insana benzeyen ve yemişle beslenen bir cins maymun.:ORANGUTAN

Sumatra ve Borneo’da yaşayan,yemişle beslenen bir cins maymun.:ORANGUTAN

Sumo güreşinde,yokozuna’dan sonra en önemli ikinci derece.:OZEKİ

Sumo güreşinin en büyük derecesi.:YOKOZUNA

Sunucu.:ANONSÖR

Sunulan,verilen,arz edilen.:MARUZ

Sunum.:PREZANTASYON

Sunumun birkaç satıcı tarafından yapıldığı ve bu az sayıdaki satıcının birbirlerinin üretim kararlarından etkilendiği piyasa türü.Çok sayıda alıcıya karşılık az sayıda satıcının bulunduğu piyasa sistemi.:OLİGOPOL

Surinam’ın plakası.:SME

Surinam’ın başkenti.:PARAMARİBO

Suriye kıyısında oturmuş Sami kökenli antik halk.:FENİKELİLER

Suriye Plakası.:STL

Suriye,Filistin,Mezopotamya ve Irak Arap edebiyatında kullanılan bir rubai.:ATABE

Suriye,Mısır ve Yemen’de 7. ve 8. Asırlarda hüküm sürmüş Müslüman bir hanedan.:EYYUBİLER

Suriye,Mısır,Lübnan,İsrail ve Ürdün’ün oluşturduğu bütüne verilen ad.:YAKINDOĞU

Suriye’de haçlılar tarafından yapılmış hisar.:KARAK

Suriye’de ünlü bir antik kent.:PALMİRA

Suriye’de yaşayan dinsel (şii mezhebi) bir Arap topluluğu ve bu topluluktan olan kişi.:NUSAYRİ

Suriye’de yaşayan dinsel bir Arap topluluğu ve bu topluluktan olan kişi.:NUSAYRİ

Suriye’nin kıyı şeridinde ünlü bir antik kent.:UGARİT

Suriye’nin kuzeybatısında ünlü bir antik kent.:EBLA

Suriye’nin plakası.:SYR

Suriye-Arabistan çölü bedevi aşiretlerinin meydana getirdiği büyük bir topluluk.:ANEZELER

Susam taneleri. : KÜNCÜ

Susam yağı.:ŞIRLAĞAN

Susamış. :NAİ

Susamış.:TEŞNE

Susma,sessizlik.:SAMT

Susma,sessizlik.:SÜKUT

Suşi gibi çiğ balıkla yapılan bir Japon yemeği.:SAŞİMİ

Suudi Arabistan kökenli öldürücü bir virüs.:ALKHUMRA

Suudi Arabistan,İran,Umman,Katar ve Yemen’de kullanılan para birimi.:RİYAL

Suudi Arabistan’da din polislerine verilen ad.:MUTAVİN

Suudi Arabistan’da yaşayan birçok Arap kabilesinin ortak adı.:MAZİN

Suudi Arabistan’da,Medine’nin limanı olan kent.:YAMBO

Suudi Arabistan’ın başkenti.:RİYAD

Suudi Arabistan’ın güneyinde bir yönetim bölgesi.:ASİR

Suudi Arabistan’ın plaka işareti.:SA

Suya batma,batırma,boğulma.:GARK

Suya batmış.:GARİK

Suya kollar önde,beden gergin,baş aşağı atlamak.Sonucunu düşünmeden aniden ve hızla bir işe girişmek.:BALIKLAMADALMAK

Suyla karışabilen pigmentlerle yapılan resim.:TEMPERA

Suyla tepkimeye girdiğinde alkol ve asitler veren organik bileşiklerin ortak adı.:ESTER

Suyu alınmış her türlü yiyecek maddesinin artığı.:POSA

Suyu sabun gibi köpürten,kir temizleyici olarak ya da tahin helvası yapımında kullanılan otsu bir bitki. Sabun otu, çevgen.: ÇÖVEN

Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam,kaplıca.:ILICA

Suyun buz tutması ile kaynaması arası seksen eşit parçaya bölünerek elde edilen sıcak ölçer. Bir cins termometre.:REOMÜR

Suyun arklara paylaştırıldığı yer.:ANAVUL

Suyun arklardaki taksim yeri.:ONAVUL

Suyun çıktığı yer,kaynak.:GÖZE

Suyun derinliğini ölçmek ya da dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç.:SONDA

Suyun neden olduğu olumsuzlukları gidermek için binalara uygulanan yalıtım.:MANTOLAMA

Suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra. Yük taşımak ya da köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı.:DUBA

Sübye donanımlı yelkenlilerde yelkenin direğe bağlanan alt köşe yakası.:AMORA

Sülfirik asidin tuzu veya esteri.:SÜLFAT

Sülük yapıştırma.:İLAK

Sülüngillerden,erkeğinin tüyleri uzun,kuyruğu parlak,güzel renkli,acı ve tiz sesli bir kuş türü.:TAVUSKUŞU

Sülüngillerden,eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı.:TAVUK

Sümer mitolojisinde aşk ve savaş tanrıçası.:İNANNA

Sümer mitolojisinde ay tanrısı.:NANNAR

Sümer mitolojisinde bira tanrıçası.:NİNKASİ

Sümer toprak tanrısı.:EA (ENKİ)

Sümerlerde erkekler ve kadınlar tarafından giyilen,keçi postunu andıran havı saçaklı dokuma giysisi.:KAUNAKES

Sümerlerde güneş tanrısı.:UTU

Sümerlerde sağlık tanrıçası.:BO

Sümerlerde yer altı sularının tanrısı.:APSU

Sümsük,sünepe,pis,iğrenç,kötü,kirli.:MENDEBUR(MENDABUR)

Sünger doku.:MERİSTEM

Süngerlerde suyun çıkış deliği.:OSKULUM

Süngü gibi , tüfeğin namlusu ucuna takılan yada bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak.:KASATURA

Süngü gibi batırılarak yaralamaya yarayan kısa,düz ve ensiz bir kılıç türü.:MEÇ

Sünnet derisinin kamış başının ortaya çıkmasını engelleyecek kadar daralması.:FİMOZİS

Sünnet olan çocuğun elini kolunu tutan ve çocuk üzerinde babaya yakın bir hak taşıyan kimse.:KİRVE

Süpürge otu, funda.:ERİKA

Süpürge otu, funda.Hasalban.:PÜREN

Süpürge otu.:FUNDA

Süpürge sapı.:TARA

Süpürge.:CARU

Süpürgesi,fasulyesi ve bülbülü vardır.:ÇALI

Süratli,en çabuk.:ESRA

Sürdürme, devam ettirme.:İDAME

Süre ölçer.:KRONOMETRE

Süre sonu.:DEADLİNG

Süreç.:PROSES

Sürek avında hayvanları ininden çıkarmak için avcıların yaptığı gürültü.:KIV

Sürekli bir mıknatısın manyetik alanıyla indüklenen elektrik üreteci.İçinde mıknatıslı demir bulunan elektrik üreteci.:MANYETO

Sürekli giden kimse,gedikli.:MÜDAVİM

Sürekli hüzün hali,karasevda,malihulya.Hüzün duyguları,ilgi ve insiyatif kaybı,haz alamama,özsaygının azalması,öz suçlamalara ve pişmanlıklara gark olma gibi belirtilerle kendini gösteren bu depresyon halidir.:MELANKOLİ

Sürekli işleyen çıban.:FİSTÜL

Sürekli kadın peşinde koşan erkek,çapkın erkek.:ZAMPARA

Sürekli olarak aç kalma.:DÖNGELORUCU

Sürekli ve sonsuz olma.:SERMED

Sürekli yer değiştiren,göç etmekten hoşlanan.:GÖÇERİ

Sürekli, iyice yerleşmiş. Kalımlı.:PAYİDAR

Sürekli,sonsuz.:DAİM

Sürgü kolunun hareketiyle değişik yükseklikte seslerin elde edildiği nefesli çalgı.:TROMBON

Sürgün.:LİNET

Sürme de denilen ve tanelerin içini kurum karası bir tozla dolduran ekin hastalığı.:RASTIK

Sürme,sürüp gitme,uzama.:TEMADİ

Sürükleyerek götürme.:CER

Sürüldükten sonra nadasa bırakılan tarla.:HERK (HERC)

Sürülmemiş sert toprak.:BAİRE

Sürülmemiş tarla. Bakımsız bağ, bahçe.:KELE (KELEME)

Sürülmemiş,ot bürümüş toprak.:MALAZ

Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için kullanılan tarım aracı.:SÜRGÜ

Sürüm.Geçerlilik.Mal ya da paranın elden ele dolaşması.:TEDAVÜL

Sürüngen hayvanların genel adı.:KELER

Sürünün önünde giderek ona kılavuzluk eden koç ya da teke. Dövüşken iri koç ya da teke. :KÖSEMEN (KÖSEM)

Sürünün sıcakta dinlendiği gölgelik.:EĞLEK

Sürüyü idare eden erkek kıl keçisi.:ALABAŞ

Süryani mutfağına özgü bir tür sütlaç.:DAŞİŞTO

Süryani mutfağına özgü kırılmış nohut ve patlıcanla yapılan bir yemek.:MUHAŞERLAŞ

Süryani takvimine göre sekizinci ay.:İYAR

Süryanilerde azizlere verilen san.:MOR

Süryanilerin 25 Martta kutladıkları en önemli bayramları.:SİBORO

Süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık.:BENJAMİN

Süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık.:VİBURNUM

Süs bitkisi olarak yetiştirilen bir tür tırmanıcı çalı.:OKSERA

Süs bitkisi olarak yetiştirilen salkım çiçekli bir ağaççık.:RİVİNA

Süs bitkisi olarak yetiştirilen ve meyveleri halk hekimliğinde kullanılan otsu bir bitki.:KUDRETNARI

Süs eşyası yapımında kullanılan ve bir yere sürtüldüğünde hafif cisimleri kendisine çeken,toprak altında kaldıktan sonra uçucu bileşenlerini yitirerek ve kimyasal değişime uğrayarak kararlı bir yapı kazanan,yarı saydam,sarıdan kırmızıya kadar renkleri olan fosil ağaç reçinesi.:KEHRİBAR

Süs olarak kullanılan ziynet, altın taklidi sarı tenekeden pul.:PENES

Süs olarak kullanılan,ziynet altını taklidi,sarı tenekeden pul.:PENEL

Süs taşı olarak kullanılan mor renkte bir tür kuvars.:AMETİST

Süs ve gösteriş.:ŞATAFAT

Süs ya da meyve bitkisi olarak yetiştirile bir ağaç.:HÜNNAP

Süs,bezek.:ARAYİŞ

Süs,ziynet.:PİRAYE

Süsen bitkisinin,Cezayir’de yiyecek olarak kullanılan soğanına verilen ad.:ZETUT

Süsen de denilen kokulu bir süs bitkisi. İri ve güzel çiçekli bir süs bitkisi.:İRİS

Süsleme motifi olarak kullanılan insan büstü ya da hayvan bedeninin ön kısmı.:PROTOME

Süsleme, tezyin.:DONATA

Süsleme,bezeme,yaldızlama. El yazması kitapların,yazılı levhaların yaldız ve boya ile bezenmesi,altınla süsleme.:TEZHİP

Süslemede kullanılan çiçek biçiminde motif.:DÖNBABA

Süslemek,bezemek,nakış yapmak.:NAKŞETMEK

Süslü,güzel.:ZİBA

Süsüne düşkün yaşlı kadın.:KOKONA

Süt katılan meyanenin muhallebi kıvamına gelinceye dek pişirilmesiyle elde edilen beyaz sos. Temel ölçüsü 70 gram tereyağı,70 gram un,1 litre süt olan,birçok yemekte kullanılan beyaz sosun adı.:BEŞAMEL

Süt asidi.:LAKTİK

Süt çocuğunda beslenme bozukluğunun son evresini oluşturan kaşeksi durumu.:ATREPSİ

Süt kardeş.:RADİ

Süt kardeşi.:RAZİYE

Süt renginde ve süt kıvamında olan sıvı ilaç.:EMÜLSİYON

Süt şekerini üzüm şekerine çeviren bir bağırsak enzimi.:LAKTAZ

Süt ve un ile yapılan bir tatlı.:BULAMAÇ

Süt verimi yüksek bir sığır ırkı.:MONTAFON

Süt veya yoğurt çalkalamaya yarar küçük yayık.:ATIK

Süt,şeker ve pirinç unuyla yapılan bir tatlı.:MUHALLEBİ

Süt,şeker ve pirinçle yapılan bir tatlı türü.:SÜTLAÇ

Süt,yoğurt,peynir,ayran gibi yiyecekler ve içecekler.:AĞARTI

Sütleğengiller familyasından,kışın çiçeklenen bir süs bitkisi,noel yıldızı, ponsetya.:ATATÜRKÇİÇEĞİ

Sütleğengillerden, fıçı otu da denilen ve yumruları müshil olarak kullanılan otsu bir bitki.:BURÇALAK

Sütleğengillerden,Antil Adalarında yetişen çok zehirli bir ağaç.:MANCANA

Sütleğengillerden,tohumlarından yağ elde edilen bir bitki.:KENEOTU

Sütte bulunan protein.:KAZEİN

Sütteki ve süt ürünlerindeki şeker.:LAKTOZ

Sütten elde edilen yemeklik yağ.:SADEYAĞ

Sütten kesilmemiş sığır yavrusu. Küçük dana.:BUZAĞI

Sütun görevi yapan erkek heykeli.:ATLANT

Sütü bozuk,soysuz.:FÜRUMAYE

Süvari kolu.:CERİDE

Süveyş Kanalının açılmasından sonra Akdeniz’e girerek güney kıyılarımıza yayılan bir balık.:MIRLAN

Süzgeç, kevgir,filtre.:AYIRT

Süzgeç, kevgir,filtre.:SÜZEK

Süzgeç.Süzek.:FİLTRE

Süzülmüş et veya tavuk suyu.:KONSOME

Süzülmüş,biraz zayıflamış.:SÜYÜN

 Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:32