Pazar, Temmuz 25, 2021
Ana Sayfa Armutluyazı Köyü Eski, Köy Derneği Tüzüğü

Eski, Köy Derneği Tüzüğü

Armutluyazı Köyünü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Tüzüğü

(10. Temmuz. 1965 – Ayancık Gazetesi)

Genel Hükümler

Madde: 1 – Derneğin, adı ve yeri:

a) Derneğin adı; Armutluyazı köyünü güzelleştirme ve kalkındırma derneğidir.

b) Derneğin yeri ; Armutluyazı köyü

Madde: 2 – Derneğin konusu, ve amacı:

a) Maddî ve manevî yönleriyle Armutluyazı köyünü güzelleştirmek ve kalkındırmak,

b) Köy sınırları içinde bulunan yolların onarılmasına veya kaldırım döşenmesine çalışmak, yol kenarlarına çeşitli ağaçlar diktirerek güzelleştirmek,

c) Köyün sınırları içinde herkesin faydalanabileceği binalar (okuma odası, hamam, v.b gibi), tesisler yapmak,

d) Köyün güzelleştirilebilmesi için köylülerin her bakımdan aydınlatılmasını sağlamak ve köyde maddî ve manevi örneklerle gerçekleştirmek,

e) Köyde, binlerce metreküp kereste harcanarak yapılmakta olan ahşap binaların, bundan böyle taş ve tuğladan yapılmasını temin etmek ve bu şekilde millî servet olan kerestenin ziyanına sebebiyet vermemek bu düşünceyi köy halkına aşılamak, dağınık ve plânsız binaların bir plân dahilinde yapılmasını temin etmek,

f) Bu faaliyetleri sırasında derneğin yapacağı işlere paralel olarak hareket eden kamu hizmetlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmak ve gereğinde onlarla fikir ve işbirliği yapmak,

Madde: 3 – Derneğin kurucularının kimlikleri;

Adı ve Soyadı

Nuri Öztürk  

Fahri Özbay    

Mahir Açıkgöz   

Kadir Özbay      

Ramazan Kaya        

Saadettin Yalçın  

Recep Özbay  

Salim Acar  

Harun Öztürk  

Kâzım Açıkgöz    

Madde: 4 – Derneğe girmek ve dernekten çıkmak, şartları:

a) 18 yaşını tamamlamış medeni hakları kullanmaya yetkili olan her vatandaş derneğe üye olabilir.

b) Üye olmak için müracaat eden kişilere giriş fişi düzenlenip imzalattırılır ve yönetim kurulu tarafından onaylanır.

c) Derneğe üye olan şahıslar üye ödeneğini düzgünce ödemeğe mecburdurlar. Meşru mazeret göstermeden ve bu mazereti yönetim kurullarınca yerinde görülmeden ençok üç ay müddetle aidatlarını ödememiş üyeler dernek Yönetim Kurulunun kararı ile dernekten çıkarılırlar.

d) Derneğin gayesine aykırı hareket edenler ve dernek içinde dayanışmayı bozanlar yine Yönetim Kurulunun kararı ile dernekten çıkartılırlar.

Madde: 5- Derneğin şubesi yoktur. Birden fazla ilde faaliyet gösteremez.

Madde: 6- Derneğin organları:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Haysiyet divanı’ndan ibarettir.

Genel Kurul

Madde: 7- Genel Kurul asıl üyelerin bir araya gelmesiyle kurulur.  Genel Kurulun verdiği kararlar Kurul Başkanlığınca imzalanır ve saklanır.

Madde: 8- Genel Kurulun görev ve yetkileri;

a) Tüzük değişikliği,

b) Hesapların incelenmesi,

c) Bütçenin onaylanması,

d) Derneğin kapatılması’dır.

Madde: 9- Genel Kurul toplantıları;

a) Yıllık toplantı: Olağan yıllık toplantı o yılın Kasım ayının ilk haftasında yapılır. Genel kurul, tüzüğünde yazılı sebeplerle ve dernek üyelerinin en az beşte birinin isteği ile toplantıya çağrılabilir.

b) Toplantı, yapılmadan önce üyeler çağırılır ve an az. üç gün önceden toplantının yeri, günü, saati, gündemi en az iki gazete ile ilân edilir ve mahalli Hükümete bildirilir. Toplantı, ilân olunan ve Hükümete bildirilen gün ve saatte gösterilen yerde yapılır.

c) Toplantılar üye mevcudunun yarısından bir fazlasiyle yapılabilir. İlk oturumda bu çoğunluk elde edilemezse ikinci oturumda mevcut üye sayısına göre toplantı açılır ve yapılır.

d) Toplantı geri bırakıldığı takdirde, (b) fıkrasında belirtildiği şekilde yine üyeler çağırılır ve mahallî Hükümete haber verilir.

e) Genel Kurul toplantıları birden fazla geri bırakılmaz.

Madde: 10- Genel Kurul Başkanlık Divanı;

a) Genel Kurul, yıllık veya olağanüstü oturumlarında hazır bulunanlar arasında Başkan, Başkan yardımcısı ve iki Kâtipten Başkanlık Divanı seçer.

b) Genel Kurulun görüş ve kararlarını, tutanaklarına düzenleyip imza ettikten sonra Yönetim Kuruluna teslim eder. Yönetim Kurulu bunları müsbet evrak olarak saklar.

d) Genel Kurul toplantısında yalnız gündeme konulan konular görüşülür. Mevcut üyelerin en az yirmide birinin isteği ile görüşülmesi istenilen konular gündeme konulabilir. Qy kullanmada her üyenin bir oyu vardır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır.

Madde: 11 – Derneğin Kapatılmasına ait Genel Kurul Kararı:

Derneğin kendi kendisini feshedebilmesi için tüzüğüne göre toplanacak olan genel kurul üyelerinin an az üçte ikisinin bulunması şarttır. Çoğunluk sağlanamadığında Cemiyetler Kanunun 20. maddesine göre üyeler çağırılır. Toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun kapatma işi görüşülebilir. Kapatma hakkında alınacak kararın, mevcut üyelerin üçte ikisinin oyu ile alınması şarttır.

Madde: 12- Yönetim Kurulunun Kuruluşu; Yönetim Kurulu gizli oyla seçilir.

a) En çok oy alanlar arasından 5 asil, 5 kişi de yedek üye seçilir. Asil üyeler kendi aralarından Başkan, Başkan yardımcısı, Sayman ve kâtibi seçerler. Bunların görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilebilirler. Asil üye sayısı beşten aşağı düşerse yedek üyelerden en fazla oy alan onun yerine seçilir.

b) Başkanlık görevi açık kalırsa, Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler.

c) Mazeretsiz ardısıra üç kerre toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

Madde: 13 – Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a) Yönetim Kurulu, Derneğin resmî ve hususî işlerini yürütür. Derneği temsil ve sevki idare eder. Yönetim kurulu icabında bazı işler için Derneği temsil için bir veya birkaç kişiye yetki verebilir.

b) Yönetim Kurulu her yıl o yıl içindeki işlemleri, hesapları, gelecek yıla ait bütçeyi Genel Kurulun onayına sevkeder ve Dernek çalışmaları hakkında Genel Kurula bilgi verir.

c) Genel Kurulun kararlarını saklar. Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler ile seçilecek yönetim Kurulu üyelerinin kimliklerini bir hafta içinde mahallin en büyük mülkiye amirine bildirir.

Madde: 14 – Dernek 3512 sayılı cemiyetler kanununun 6. maddesinde belirtilmiş olan defterleri tutacaktır. Bu defterlerin düzenleme işini Yönetim Kurulu yapar. Derneğe ait makbuz bastırır ve Dernek gelirlerini ve Derneğin gayesini sağlamak için gereken çabayı gösterir. Yönetim Kurulunun en az Dernek işlerini görüşmek üzere ayda bir toplantı yapması lâzımdır. Alınan kararlar üye sayısının yarısından bir fazlasiyle alınır.

Madde: 15 – Yönetim Kurulu çekilmek veya güvensizlik oyu almakla görevinden ayrılır.

Madde: 16 – Dernek saymanlığının görev ve yetkileri

a) Dernek hesaplarını ve bunlara ait defterleri tutmak,

b) Para ve değerli kâğıtları saklamak; Dernek için toplanan paraları Bankaya yatırmak. Bankadan para çekilmesi gerektiğinde Dernek Başkanı ile para çekmek. 50 liradan fazla para saklamamak,

c) Alınan kararlara uygun şekilde harcamalar yapmak ve bunların faturalarını saklamak,

d) Yönetim Kurulunun istediği anda defter ve makbuz ile diğer kâğıtları Kurula sunmak ve hesap vermek,

e) Para hususunda Derneğin bütün sorumluluklarını taşımaktır.

Madde: 17 – Dernek kâtibi derneğe gelecek evrakları deftere kayıt eder ve bütün yazışma işlerini yürütür.

Madde: 18 – Denetleme kurulu:

Denetleme Kurulunun teşekkülü için 3 asil 3 yedek üye seçilir. Denetmenler kendi aralarından birini Başkan yaparlar. Asil üyelerin eksilenlerinin yerine sıra ile yedek üyelerden en fazla oy alan getirilir. Denetleme kurulu, saymanın hesaplarını kontrol eder ve Yönetim Kurulu toplantılarına girerek Dernek faaliyetlerini izleyebilirler. Faaliyet süreleri bir yıldır tekrar seçilebilirler.

Madde: 19 – Haysiyet divanı, Dernek içinde huzuru bozanları ve dernek gayesine aykırı hareket edenlerin sorgularını yapar ve dernekten çıkarılmaları için Yönetim Kuruluna rapor verir.

Madde: 20 – Derneğin Gelir Kaynakları;

a) Üyelerin yıllık ödenekleri,

b) Üyelerin ve başka kişilerin bağışları,

c) Makbuz mukabilinde toplanacak bağışlar.

Madde: 21 – Üye aidatları yılda 120 lirayı geçemez. Genel Kurul kararı ile aidat miktarı tesbit edilir.

Madde: 22 – Derneğin feshi halinde, Derneğe ait para, menkul ve gayrimenkul değerler Köy sandığına teslim edilir.

Madde: 23 – Fesih kararları mutlaka Hükümet komiserinin kontrolü altında yapılır.

Madde: 24 – İşbu dernek tüzüğü 24 maddeden ibarettir.

(10. Temmuz. 1965)

SeSiÖz
Selim Sinan Öztürk. Ayancık doğumlu. İHO ve AÖF Önlisans mezunu. Okulda duvar gazetesi çıkarırken bazan isim olarak sesiöz yazardı, Necip Fazıl'dan esinlenerek. Sonradan bunu kişisel olarak hazırladığı site ismi olarak benimsedi. Ayancık'tan iyiye güzele yönelik haberler ve yazılar yazmaktı maksadı. Yazmak bazan ihtiyaç gibi oluyor. Böylece birşeyler ortaya çıkıyor işte...

Most Popular

Recent Comments