Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa

A- (AB ülkelerinde...-Azrak...) - Sayfa 4

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
A- (AB ülkelerinde...-Azrak...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
Astronomide,aralarında büyük uzaklık bulunan iki noktadan bir gök cismine bakıldığında gözlenen iki doğrultu arasındaki açı.:PARALAKS

Asurlular tarafından kurulan ticaret kolonilerine verilen ad. (M.Ö. 2.binyıl).:KARUM

Asya ülkelerinde kullanılan düz dipli tekne.:SAMPAN

Asya ve Afrika’da yaşayan kısa kanatlı ve uzun kuyruklu bir kuş türü. Tropikal bölgelerde bulunan asalak olmayan guguk kuşu.:KUKAL

Asya ve Afrika’da yaşayan,güzel ötüşlü küçük bir kuş.:BENGALİ

Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yaşayan,2 m uzunluğunda,kısa hortumlu bir hayvan türü. Karınca yiyen hayvan.:TAPİR

Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde yetişen bir ağaç.:ODİNA

Asya ve Amerika’da yetişen,odunu ceviz ağacınınkine benzeyen,güzel kokulu özsuyu olan büyük bir ağaç.:AKARAMBER

Asya ve Avrupa’nın büyük bölümünde yaşayan güzel sesli ötücü kuş. Gagaları dişli,zararlı böcek ve kurtlarla beslenen,serçegillerden güzel sesli bir kuş.:İSKETE

Asya Yayın Birliğinin simgesi.:ABU

Asya,Afrika ve Avrupa’nın sıcak ülkelerinde yaşayan,uzun burunlu,ince uzun vücutlu,kediye benzer bir hayvan.:MİSK

Asya,Kuzey Afrika ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişen zehirli ve otsu bir bitki.:BANOTU

Asya’da bir çöl.:TAR

Asya’da bir ırmak.:ALAZAN

Asya’da bir ırmak.:AMUR

Asya’da bir ırmak.:İLİ

Asya’da bir ırmak.:OBİ

Asya’da bir ülke. :KATAR

Asya’da bir ülke.:MYANMAR

Asya’da ve Malezya takımadalarında yetişen yelpaze yapraklı büyük boylu palmiye.:KORİFA

Asya’da yaşayan bir cins dağ keçisi. :GORAL

Asya’da yaşayan bir kuş. :MİNİVET

Asya’da yaşayan bir Türk boyu.:TARANÇÇILAR

Asya’da yaşayan ve kafes kuşu olarak da beslenen küçük ve güzel bir kuş.:AVADAVAT

Asya’da yaşayan yabanıl bir keçi.:TAR

Asya’da yaşayan yarı evcil bir sığır cinsi.:GAYAL

Asya’da yaşayan,yeşil renkli ve uzun kuyruklu bir papağan cinsi.:İSKENDER

Asya’nın doğusunda bir ırmak.:YALU

Asya’nın doğusunda soğuk ormanlarda yaşayan bir geyik cinsi.:SİKA

Asya’nın doğusunda yetişen ve portakala benzer meyvesi olan bir ağaç.:KUMKUVAT

Asya’nın en uzun ırmaklarından biri.:YENİSEY

Asya’nın güneyinde yaşayan bir maymun cinsi.:ZATİ

Asya’nın güneyinde yaşayan, kafeste beslendiği zaman insan sesini taklit yeteneğiyle tanınan ötücü kuşlar takımından,sığırcıkgiller familyasından bir kuş.:ÇİĞDECİ

Asya’nın güneyinde yaşayan,yeşilimsi ve sarı tüyleri olan ötücü bir kuş.:İYORA

Asya’nın kuzeyinde yaşayan Türklerde saygın ve sözü geçer kadınlara verilen ad.:ABAKAY

Asya’nın tropikal bölgelerinde yaşayan Hindistan kökenli hörgüçlü evcil bir sığır türü.:ZEBU

Asya’nın tropikal bölgelerinde yetişen kalın gövdeli bir palmiye.:ARENGA

Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde.Güzel koku.:MİSK

Aşağı derece. :DEREKE

Aşağı gören,ayıplayan.:LAİM

Aşağı yukarı,yaklaşık olarak.:TAKRİBEN

Aşağı,aşağılık,bayağı,adi.:SÜFLİ

Aşağılama,onur kırma,onuruna dokunma.:TAHKİR

Aşağılık kimseler,alçaklar anlamında eski sözcük.Bayağı insanlar.:EDANİ

Aşağılık,alçak.:DUN

Aşağısı dar, yukarısı geniş bir çeşit yeniçeri başlığı.:KALAFAT

Aşağıya doğru genişleyen yüksek ökçeye verilen ad.:ANJELİK

Aşama,derece,rütbe.:MERTEBE

Aşçı.:TABBAH (TABİH)

Aşevi,mutfak.:EÇER

Aşı boyası.Eskiden ahşap evlerin kirliliğini kapatmak için cephelerine sürülen demir oksitli kırmızı bir toprak boya.:OKR

Aşık ve bilye oyunlarında kullanılan, içi oyulup kurşun akıtılarak ağırlaştırılmış boyalı kemik. Kemik bilye.:AKAT

Aşık edebiyatında doğa,sevgili veya at,kuğu,keklik,turna,doğan gibi sevilen bir varlığı övmek amacıyla söylenen lirik şiir. Halk edebiyatında aşk,özlem gibi duygusal konuları işleyen şiir türü.:GÜZELLEME

Aşık kemiği.:KAP

Aşık kemiği.:TALUS

Aşık kemiğine ve bu kemikle oynanan oyuna verilen ad.:ALUK

Aşık olma.:TAAŞŞUK

Aşık olmaktan duyulan aşırı korku.:AMOROFOBİ

Aşık oyununda aşığın dik durması.:CUK

Aşık, vurgun, tutkun,sevgili,yar.:EMRE

Aşılanmamış zeytin ağacı,yabani ağaç,yabani zeytin.:DELİCE

Aşılması çok güç doğal engel.:PENERT

Aşının tutması için yinelenmesi.:RAPEL

Aşınıp incelmek ya da yırtılmak,bozulmak,ekşiyip çürümek parçalanmak.:EPRİMEK

Aşınma,oyulma,erozyon.:İTİKAL

Aşınmış,yüzeyi düzleşmiş taşıt lastikleri için kullanılan sözcük.:KABAK

Aşırı biçimde konuşma eğilimi.:VARBOMANİ

Aşırı dereceye varan alışkanlıklar.:İLEL

Aşırı gelişmiş.:AZMAN

Aşırı iştahlı.:EKİL

Aşırı karmaşık ve incelikli şeyler için kullanılan sözcük.:SOFİSTİKE

Aşırı kitap okuma tutkusu. Aşırı şekilde kitap toplama ve biriktirme arzusu.Hastalık derecesinde kitap tutkusu.:BİBLİYOMANİ(BİBLİOMANİ)

Aşırı konuşma eğilimi.:LOGOMANİ

Aşırı şişmanlık.:OBEZİTE

Aşırı titreme,kasılma.:ISPAZMOZ

Aşırı ulusçuluk.:ŞOVENİZM

Aşırı uyku durumu.:HİPERSOMNİYA

Aşırı ve bayağı biçimde süslenip boyanmış kadın.:ŞILLIK

Aşırı. :MÜFRİT

Aşırı.:RADİKAL

Aşırılık, taşkınlık. :FART

Aşiret.Aynı soydan gelen aileler topluluğu.:OYMAK

Aşk ateşi.:OD

Aşk Sanatı,Değişişler adlı yapıtlarıyla ünlü eski Romalı şair.:OVİDİUS

Aşk,özlem gibi duygusal konuları işleyen şiir türüne verilen ad. İçten gelen duyguları çok etkili ve coşkun bir biçimde anlatan edebiyat eseri. :LİRİK

Aşk.:SEVİ

Aşk.Nefsin istekleri. :HEVA

Aşkla ilgili,kösnül.Cinsel zevkleri çağrıştıran,cinsel istek uyandıran.:EROTİK

Aşure kazanını karıştırmak için kullanılan uzun saplı, yayvan uçlu kepçe.:MABLAK

At ahırı.:TAVLA

At alıp satan ya da yetiştiren kimse.:CAMBAZ

At arabalarına,develerin kuyruğuna,davar ya da köpeklerin boynuna takılan küçük küre biçiminde çan.:TONGURAK

At arabalarında tekerleğin ortasında bulunan göbek. Tekerleğin ortasında,ağaç parmaklıkların sokulduğu çevresi delikli ağırşak.:POYRA

At arabalarında tekerlek parmağı.:YURAK

At arabalarının tekerleğine geçirilen demir çember.:ŞINA

At arabası ve faytonda sürücünün oturduğu yer.:NAPOLYON

At eğitimi ve bu eğitimin yapıldığı yer. :MANEJ

At eşek tekmesi. :ÇİFTE

At eyeri üzerine örtülen örtü.Eyer örtüsü. :ÇAPRAK

At koşturup karşı takım oyuncularına değnek atarak topluca oynanan eski bir Türk oyunu. :CİRİT

At kuyruğu kılından yapılmış kuş tuzağı. :KILCAN

At sahibi gibi hasta,pay ederek iki kerede yap örneklerinde olduğu gibi,tersinden de aynı şekilde okunan tümce.:PALİNDROM

At sırtına binerek tedavi. : HİPPOTERAPİ

At sürüsü. Yılkı.:ILKI

At terbiyesi. :DRESAJ

At tüyünün rengi. Gövdesi kızıl,ayakları ve yelesi kara olan at.:DORU

At tüyünün rengi.:DON

At üretilen çiftlik.:HARA

At üstünde oynanan bir çeşit cirit oyununda kullanılan ucu eğri sopa.:ÇEVGÂN

At üzerinde ve iki takım arasında oynanan Afganistan’ın ulusal sporu.:BUZKAŞİ

At ve benzeri hayvanların sırtına vurulan keçe,meşin ya da kalın kumaş parçası.:BELLEME

At ve kısrak sürüsüne verilen ad.Başıboş gezen hayvan sürüsü.:ÜREK

At ya da araba uşağı.:İSPİR

At yarışında ya da antrenmanda atın yaptığı derece.:GALOP

At yarışları ve konkurhipiklerde,binicilerin kilosunu tamamlamak için eyer ya da eyer altındaki örtüye takılan kurşun levhalar.:MADRABA

At yarışları yapılan alan.:HİPODROM

At yarışlarında bahisçiler topluluğu ve bu topluluğun bulunduğu yer.:RİNG

At yarışlarında bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahis.:GANYAN

At yarışlarında kullanılan klasik engele verilen ad.:OKSER

At yarışlarında seyirci tribünü.:STANT

At yarışlarındaki müşterek bahislerde,8 atın katıldığı yarışlarda ilk 3,dört atın katıldığı yarışlarda ilk 2 dereceyi kazanacak atın bilinmesi biçiminde oynanan oyun.:PLASE

At, köpek gibi evcil bir hayvanın soy kütüğü.:PEDİGRİ

At,aslan gibi hayvanların ensesinde bulunan uzun kıllar.:YELE

At,eşek gibi hayvanların tırnağı.:TOYNAK

At,eşek,inek,manda gibi hayvanların erkeklik organı. : ÇAVAN

At,eşek,katır gibi hayvanların damağında,ön dişlerinin arkasında meydana gelen şişkinlik. :EN

At,eşek,vb binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan,kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.:HEYBE

Ata bakan,tımar eden kimse,at bakıcısı.:SEYİS

Ata binme ve kement atma gibi becerilere dayalı Amerikan oyunu.:RODEO

Ata binmek için kendilerine bedel ödenen lisanslı binicilere verilen ad.:JOKEY

Atabet’ül Hakayık adlı yapıtıyla ünlü 13. yüzyıl Türk şairi. :EDİP AHMET

Ataerkil. :PEDERŞAHİ

Atalardan gelen,ata ile ilgili olan. :ATAÇ

Atamak,tayin etmek.:NASBETMEK

Atardamar iltihabı .:ARTERİT

Atardamar iltihabı ya da tıkanması sonucu yanağın bir bölümünde gelişen kangren.Kangrenli ağız iltihabı.:NOMA

Atardamar ve toplardamarların (x) ışınlarını geçirmeyen bir madde şırınga edildikten sonra röntgen filmleriyle incelenmesine dayanan radyoloji yöntemi.:ANJİYOGRAFİ

Atardamar.:ARTER

Atardamar.:ŞİRYAN

Atardamarda kanın pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma.:AMBOLİ

Atardamarların duvarlarında oluşan,anormal yangısal akyuvar birikmesi,atardamar iç gömleğinde oluşan yozlaşma.:ATEROM

Atasözlerine dayanan didaktik Çin şiiri.: Pİ

Atasözü gibi kullanılan çok yaygın beyit veya dize.:NEŞİDE

Ataş. :TUTTURGAÇ

Atatürk Çiçeği,Noel Yıldızı gibi adlar da verilen ve yeşil yaprakları sonbaharda kızaran süs çiçeği.:PONSETYA

Atatürk oratoryosu, Van Gogh ve Gılgameş adlı operaları, Hürrem Sultan balesi gibi yapıtlarıyla tanınmış bestecimiz.:NEVİTKODALLI

Atel.:SÜYEK

Ateş , baş ağrısı , burun tıkanıklığı ve akıntısı ile beliren yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı.:SİNUZİT

Ateş anlamına gelen Sanskritçe sözcük. :AGNİ

Ateş böceği. :ARUSEK

Ateş düşürücü ve ağrı giderici etkisi olan bir tür ilaç.:AMİNOPİRİN

Ateş karıştırmaya yarayan eğri uçlu demir çubuk.:KARAĞI

Ateş karıştırmaya yarayan odun veya demir.:KÖSEĞİ

Ateş,şiddetli baş ağrısı,kusma,ense katılaşması,sayıklama gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin zarları iltihabı.:MENENJİT

Ateş. :KOR

Ateş. :NAR

Ateşe tapanlar, Zerdüşt dinine bağlı olanlar.:MUGAN

Ateşi karıştırmaya yarayan demir kol.:ÖLÇER

Ateşkes,mütareke. :BIRAKIŞMA

Ateşli bir silahın namlusu içinde iki yivi ayıran çıkıntı.:SET

Ateşli hastalık. : HUMMA

Ateşli silahlarda atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde: CEPHANE

Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar mermilerin havadaki hareketini inceleyen bilim.Atış bilim.:BALİSTİK

Ateşli silahların içini temizlemekte kullanılan çubuk.:HARBİ

Ateşli ve tehlikeli bir hastalık.:TİFÜS

Ateşli ve tehlikeli bir hastalık.Lekeli humma.:TİFÜS

Ateşte kızartılmış taze buğday yada mısır.:ÜTME

Ateşte közlendikten sonra dövülen patlıcanla yapılan bir yemek.Kuzu etinin fırında pişirilmesiyle yapılan bir tür kebap.:SÖĞÜRTME

Ateşte yanmadığına,hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan.:SEMENDER

Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım.:UÇKUN

Ateşten korkmak.:PİROFOBİ

Atgillerden soyu tükenmiş olan küçük, çevik bir yaban atı.:TARPAN

Atgillerden,binek ve hizmet hayvanı.:EŞEK

Atgillerden,kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan.: KATIR

Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese.:GEBRE

Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç.:GEM

Atıcılık sporunda bir dal.:SKEET

Atıcılık.:RİMAYET

Atıcılıkla ilgili.:ATAVİK

Atılmış, eğrilmeye hazırlanmış, top biçiminde yün veya pamuk.:TULUP

Atın ayağında genellikle bileğe yada dize kadar çıkan beyazlık.:SEKİ

Atın baş vurmasını engellemek için takılan kayış.:KELEPSER

Atın başına geçirilen dizgin ya da süsler.:OYAN

Atın bir tür hızlı yürüyüşü.:EŞKİN

Atın dört nala gitmesi.:ELLEME

Atın eşkin yürüyüşü.:ADETA

Atın eşkin yürüyüşü.:LİNK

Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü.:TIRIS

Atın kişnemesi.:OKRAMA

Atın omuzları arasında kalan bölge.:YAĞIR

Atın üstüne bağlanan valiz.:YANCIK

Atın veya eşeğin yeni doğmuş yavrusuna 6. aya kadar verilen ad.:KULUN

Atın yavrusu.:TAY

Atın yelesine Gaziantep yöresinde verilen ad.:YAL

Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan bir tüfek tipi.:MAVZER

Atış taliminde hedef tahtasını vuramama.:KARAVANA

Atıştırmalık.:SNACKBAR

Atik,çevik. :ÇALIK

Atilla İlhan’ın lakabı.:KAPTAN

Atkı ve çözgü ipliklerinin halı gibi yüzeyde hav bırakmasıyla tezgahlarda dokunan kalın kumaş.:KADİFE

Atlantik Okyanusunda yaşayan iri bir kuş türü.:ALBATROS

Atlantik Okyanusunu aşarak Avrupa ile Amerika arasında çalışan gemi.:TRANSATLANTİK

Atlara binilerek değneklerle oynanan bir çeşit top oyunu.:POLO

Atlara binilerek değneklerle oynanan bir çeşit top oyunu.Dörderli iki takım arasında at üzerinde oynanan bir top oyunu.:POLO

Atlardan aşırı derecede korkma.:HİPOFOBİ

Atların ağzına takılan kantarma türlerinden biri.:PELEM

Atların alnından alt çenesine uzanan beyazlık.:KİLİT

Atların ayaklarında görülen ve rahat yürümelerini önleyen hastalık. Toynaklı hayvanların ayak derisinde iltihaptan ileri gelen kanama.:ARPALAMA

Atların ayaklarında şişlik yapan bir hastalık.:KARAKUŞ

Atların boynuna takılan muska,değerli taş,hayvan tırnağı gibi şeylere eski Türklerde verilen ad.:MONCUK

Atların diz kapağı.:AYNA

Atların koşum takımlarına gümüş ve altın yaldızlı pullarla yapılan süsleme.:REŞME

Atların koşum takımlarına yapılan süsleme.:REÇME

Atların sırtında eyer vurulmasından dolayı açılan yara.:YAĞIR

Atların ve sığırların topuk bölgesinde, iltihapla birlikte görülen deri çatlağı. Azmış yara.:BICILGAN

Atlas Okyanusu’nun batısındaki denize ve buradaki adalara verilen ad.:ANTİL

Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde Danimarka’ya ait bir ada.:FAROE

Atlas okyanusunda derin yerlerde yaşayan midye cinsi.:ADASOLA

Atlas Okyanusunda,Cebelitarık Boğazının batısında,sulara gömüldüğü söylenen efsanevi ada.:ATLANTİS

Atlas Okyanusunda,Meksika Körfezinden başlayarak Britanya ve İskandinavya kıyılarına kadar gelen sıcak su akıntısı.:GOLFSTRİM

Atlas Okyanusunun öteki adı.:ATLANTİK

Atletizm pistlerinin kaplanmasında kullanılan döşeme gereci. Özellikle atletizm pistlerinin kaplanmasında kullanılan plastik madde.:TARTAN

Atletizm yarışmalarında atılan,erkekler için 7.257 kg,kadınlar için 4 kg olan madeni küre. Eskiden som taş yada demirden yapılan top mermisi.:GÜLLE

Atletizm yarışmalarında derece alan atletlerin veya giysileri sergilemek için mankenlerin çıktıkları merdivenli, yüksekçe yer.Çıkmalık.:PODYUM

Atletizmde koşma ve atlamanın dışında kalan yarışma dallarının genel adı.:ATMA

Atletizmde on ayrı dalda yapılan yarışma.:DEKATLON

Atma,bırakma,ayartma.:İLKA

Atma,silah atma.Kurşun ve gülle atma sanatı.:ENDAHT

Atmaca ve doğana benzeyen bir tür yırtıcı kuş.:MUYMUL

Atmaca,çulluk,yaban kazı.:LÖKEŞE

Atmaca.:AKKUŞ

Atmosfer basıncında oluşan değişimleri kaydeden aygıt. Bir hava taşıtının uçarken izlediği yolun yüksekliklerini çizgi halinde göstermeye ya da işaretlemeye yarayan alet.:BAROGRAF

Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri,rüzgar,yıldırım,yağmur,dolu gibi olaylara verilen genel ad.Uzaydan yerin atmosferine girerek buharlaşan taşsı gök cismi.:METEOR

Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri,rüzgar,yıldırım,yağmur,dolu gibi olaylara verilen genel ad.:METEOR

Atmosferde asıltı halinde bulunan küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla oluşan ışık olayı. Güneşin her iki yanında parlak noktalar halinde beliren atmosfer ışık olayı.:PARHELİ

Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına.:SİKLON

Atmosferdeki gazların güneşten gelen enerjiyi emmesi sonucu atmosfer sıcaklığını artırması.:SERAETKİSİ

Atmosferin 11 km kalınlığında olan ilk katmanı.:TROPOSFER

Atmosferin 20-25 km yükseğinde yer alan ve mor ötesi ışınların büyük kısmını tutan tabaka.:OZONTABAKASI

Atmosferin dörtte birini oluşturan kimyasal element.Rengi ,kokusu ,tadı olmayan gaz adı.:AZOT

Atmosferin gaz yoğunluğu düşük,bir molekülle diğerinin çarpışma mesafesi yüksek,moleküllerin atmosfer dışına kaçması mümkün olan en üst,en dış tabakası.:EKSOSFER

Atmosferin,yeryüzünden 80 km yükseklikte başlayan son tabakası.:İYONOSFER

Atom bombasının 16 Temmuz 1945 de ilk olarak denendiği ABD kenti.:ALAMOGORDO

Atom bombasının babası olarak bilinen Amerikalı fizikçi.:OPPENHEİMER

Atom çekirdeği ile ilgili.:NÜKLEER

Atom çekirdeğinde bulunan elektrik yükü taşımayan,kütlesi proton kütlesine eşit bir parçacık. Elektrik yükü nötr olan bir baryon türü.:NÖTRON

Atom çekirdeğini oluşturan proton ve nötronun ortak adı.:NÜKLEON

Atom da denilen lahana görünümünde bir tür marul. :AYSBERG

Atomun merkezinde pozitif yüklü nötron ve protonların oluşturduğu yapı.:ÇEKİRDEK

Atölye. : İŞLİK

Attila’nın Hun devletini on bir yıl birlikte yönettiği ağabeyinin adı.:BLEDA

Augustus adına kurulan ve Roma sanatının en önemli yapıtlarından biri olan sunak.:ARAPACİS

Av köpeğinin gizlendiği yerden avı gözetlemesi.:FERMA

Av vergisi, av resmi.:SAYDİYE

Av.:ŞİKAR

Ava alıştırılamayan bir tür doğan.Delice doğan da denilen ve çok hızlı uçabilen yırtıcı bir kuş.:ESPERİ

Avcı çantası.:CELBE

Avcı hastalığı,tavşan vebası gibi adlar da verilen ve kenelerle bulaşan bir hastalık.:TÜLAREMİ

Avcı ıslığı.:PÜFTERİ

Avcı kulübesi. Bostanda yapılan bekçi kulübesi.:GÜME(GÜMELE)

Avcı kulübesi.:BEK

Avcı kulübesi.Avcı pusu yeri. Avlanırken avcıların gizlendiği yer.:EVSİN

Avcı üzümü,çay üzümü,aronya gibi adlar da verilen ve Kuzey Anadolu ormanlarında yetişen bir meyve ağacı. Bir tür yaban mersini.:LİKAPA

Avcı veya bekçi kulübesi.:BEK

Avcı.:SAYVAD

Avcılar için göl kenarında yapılmış kulübe.:BECENE

Avcıların köpeklerini ava alıştırmak için kullandıkları yapay kuş.:BAVLI

Avcılıkta,çalı ve ağaççıklara vurularak kuşları kaldırmaya yarayan ince ve uzun sırık.:MANDUKA

Avcının av beklemek için taş yığınlarından yaptığı pusu.:ÖNEZE

Avda hiçbir şey öldüremeyen veya tutamayan avcı için kullanılan sözcük.:MAZET

Avı çekmek için dökülen yem.:DADAMIK(DADANAK)

Avın ya da kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen komut.:APORT

Avize ağacı da denilen,süs bitkisi olarak kullanılan,odunsu gövdeli kılıç benzeri uzun yaprakları olan bir ağaççık.:YUKA

Avlamak istediği yaban domuzu tarafından öldürülen,Bybloslu genç. Yunan mitolojisinde ,Afrodit’in gözdesi olan güzel delikanlı.Bitkilerin tanrısı.:ADONİS

Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağız içine doğru konik olarak örülmüş sepet. İçinde diri balık saklanan,denizden ayrılmış havuz.:LİVAR

Avlu,hayat.:ÜVENİK

Avlu.Cami ve medreselerde insanların toplanmasına özgü üstü kubbeli yer.:SAHN

Avrupa armalarında kanatları açık,gagasız ve pençesiz betimlenmiş kartal motifi.:ALLERİON (ALERYON)

Avrupa balad edebiyatı içinde kendine özgü bir gelenek oluşturan İspanyol halk baladlarına verilen ad.:ROMANCERO

Avrupa Basketbol Ligleri Birliği.:ULEB

Avrupa Birliğine üye ülkelerin ortak para birimi.:EURO(AVRO)

Avrupa folklorunda,yeraltındaki gizli değerli hazine kaynaklarını koruyan cin.:GNOME

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin kısaltması.:UEFA

Avrupa Genç Hukukçular Derneği.:ELSA

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının kısa yazılışı.:AGİK

Avrupa Karoser Yapımcıları Birliği’nin simgesi.:VEC

Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi. Avrupa ülkelerinin,yüksek enerji fiziği üzerinde araştırma yapmak için bir araya gelerek kurdukları,dünyanın en büyük fizik araştırma merkezlerinden biri.:CERN (Conseil Europeene pour la Recherche Nucleaire)

Avrupa uzay ajansı.:ESA

Avrupa uzay araştırmaları örgütü.:ESLO

Avrupa Uzay Araştırmaları Örgütü’nün simgesi.:ESRO

Avrupa ve ABD’de yayılan 1914’de ortaya çıkmış dört tempolu bir salon dansı.:FOKSTROT

Avrupa ve Kafkasya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir cins dağ keçisi.:ŞAMUA

Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan,eti lezzetli bir balık,tavuk balığı.:MEZGİT

Avrupa Yayın Birliği’nin kısaltması.:EBU

Avrupa yüzme birliğinin simgesi.:LEN

Avrupa,Amerikan ve Afrika müziği öğelerinin bir araya gelmesiyle New Orleans’da ortaya çıkan bir müzik türü.Doğaçlama ve anlatımcı bir müzik tarzı olan Caz,daha çok bir kent müziği olarak gelişmiştir.:JAZZ

Avrupa’da 12. Yüzyıl sonundan 15. Yüzyıl sonuna kadar devam eden bir sanat akımı.Roman üslubundan sonra gelen abartılı dantela dokusunda Ortaçağ mimarlık üslubu.:GOTİK

Avrupa’da 12. Yüzyıl sonundan 15. Yüzyıl sonuna kadar devam eden bir sanat akımı.Bu üslup daha çok mimaride görülür.:GOTİK

Avrupa’da öykü ve roman gelişimini etkileyen,gerçekçi ve yergili bir anlatımla yazılmış sağlam yapılı kısa anlatı.:NOVELLA

Avrupa’da yaşayan bol renkli iri bir kelebek türü.:ADELA

Avrupa’dan doğuya akınlar yaparak Orta Anadolu’ya yerleşen ve bu bölgeye adını veren kelt halkı.:GALATLAR

Avrupa’nın en büyük gölü.:LADOGA

Avrupa’nın Volga’dan sonra ikinci uzun ırmağı.:TUNA

Avrupa’nın,Ladoga’dan sonra ikinci büyük gölü.:ONEGA

Avrupalıların Çin devlet memurlarına verdikleri ad.:MANDARİN

Avşa adasına verilen ad.:TÜRKELİ

Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamına verilen ad .:DAVA VEKİLİ

Avukat.:SAVUNMAN

Avukatların meslek örgütü. Bir şehrin avukatlarının toplandığı meslek kuruluşu.:BARO

Avuntu. :AVUNÇ

Avustralya tavuğu da denilen bir kuş.:MELİ

Avustralya ve Yeni Gine’de yaşayan keseli bir hayvan.:KUSKUS

Avustralya ve Yeni Gine’de yaşayan papağana benzer bir kuş. Tepelikli papağan.:KAKADU

Avustralya yerlilerine özgü,ağaç boru biçimindeki üflemeli çalgı.:DİDJERİDU

Avustralya yerlilerinin inancında,mitolojik bir yaratık ve bu yaratığı temsil eden,ahşap ya da taştan yapılma dinsel tören figürü.:TJURUNGA

Avustralya’da yaşayan bir kuş.:KURRAVONG

Avustralya’da yaşayan çeşitli otçul keselilerin ortak adı. Küçük yapılı bir kanguru cinsi. Kürkçülükte kullanılan kanguru derisine verilen ad.:VALABİ

Avustralya’da yaşayan çok uzun boylu ötücü bir kuş.:LİRKUŞU

Avustralya’da yaşayan keseli ağaççıl memeli hayvan. Keseli ayı denilen Amerika etçil memelisi.:KOALA

Avustralya’da yaşayan küçük bir kanguru cinsi.:PETROGALE

Avustralya’da yaşayan yerli bir halk. :ARANDALAR

Avustralya’da yaşayan,otçul ve iri bedenli keseli hayvan.:VOMBAT

Avustralya’nın başkenti. :CANBERRA

Avustralya’nın batısında yaşayan yerli bir halk.:KARİERALAR

Avustralya’nın plaka imi. :AUS

Avusturya Hanedanına özgü unvan.:ARŞİDÜK

Avusturya mutfağına özgü,rulo biçiminde sarılan ince yufkadan yapılan elmalı bir tatlı.:STRUDEL

Avusturya’da bir ırmak.:GAİL

Avusturya’da bir ırmak.Orta Avrupa’da Tuna’nın kolu olan bir ırmak.:İNN

Avusturya’da bir kent.:LİNZ

Avusturya’da yaklaşık 130.000 kişinin öldürüldüğü Nazi toplama kampı.:MAUTHAUSEN

Avutmak,acısını gidermeye çalışmak.:TESELLİ

Ay (Kamer) takviminin onuncu ayı,bayram ayı.:ŞEVVAL

Ay ağılı,hale. Ayın ve kimi yıldızların dolayındaki ışık çevresi.:AYLA

Ay çiçeğine verilen bir başka ad.:GÜNEBAKAN

Ay gibi ışık saçan,ay ışığı anlamında kadın adı.:AYNUR

Ay gibi,güzel.:MEHVEŞ

Ay ışığı.:MEHTAP

Ay parçası,çok güzel kimse.:MEHPARE

Ay takviminin dördüncü ayı,küçük mevlit ayı.:REBİYÜLAHİR

Ay takviminin sekizinci ayı.:ŞABAN

Ay takviminin yedinci ayı.:RECEP

Ay tutulması. :HUSUF

Ay ve Güneş tutulmalarının gerçek nedenini bulmasıyla ünlenen eski Yunanlı doğa filozofu.:ANAKSAGORAS

Ay ve Güneşin yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri sebebiyle deniz yüzünde su düzeyinin alçalması,kabarması olayı.Met ve cezir.:GELGİT

Ay yüzlü. :MAHPEYKER(MEHPEYKER)

Ay.:KAMER

Ay’a ait,ayla ilgili.:KAMERİ

Ay’a gönderilen ilk kuşak Sovyet uzay araçlarına verilen ad.:LUNİK

Ay’ın yarım yüzeyinden biraz fazlasının yerden görülebilmesini sağlanan olay.:SALINIM

Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm.:KONÇ

Ayağı sekili at. :ALABACAK

Ayağın arka kısmı.Yaylada ot çeşidi.:TOPUK

Ayağın üstündeki tümsek yer.:AĞIM

Ayak altına alınan.:PAYMAL

Ayak bağı,engel.:PAYBEND

Ayak bağı,engel.Deve gibi hayvanların ayağına bağlanan köstek.:İKAL(IKAL)

Ayak bakımı.:PEDİKÜR

Ayak bastı parası.:KADEMİYE

Ayak bileği kemiği.:ŞEMİK

Ayak bileğinde bulunan üç kemikten biri.:AŞIK

Ayak bileğine takılan bilezik.:MENGEL

Ayak bileziği.Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik.:HALHAL

Ayak direme.:İNAT

Ayak topu.:FUTBOL

Ayak ve baldır kaslarının felcinden ileri gelen özel yürüyüş biçimi.:YORGALAMA

Ayak yolu deliğinden lağıma inen boru.:KUBUR

Ayak, adım.:KADEM

Ayakbağı,engel.:İKAL

Ayakkabı altının topuğa rastlayan yüksek bölümü.:ÖKÇE

Ayakkabı bağı. :BAĞCIK

Ayakkabı boyama.:LOSTRA

Ayakkabı çekeceği.:KERATA

Ayakkabı derisi,kösele.:KEPİ

Ayakkabı kalıbının çapı.:LORTA

Ayakkabı tabanı,bavul,çanta yapımında kullanılan,büyükbaş hayvanların ham derilerinin atölyelerde işlenmesi ile elde edilen sert ve doğal renkte deri.:KÖSELE

Ayakkabı üstüyle pençesi arasına konulan parça.:FORA

Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan parlak deri.:RUGAN

Ayakkabıcıların çalışırken ayakkabıyı dizleri üzerinde tutmak için kullandıkları kayış.:PAZVAL

Ayakkabıcıların,ayakkabıyı gerdirmek için kullandıkları deri kayış.:KATOKİ

Ayakkabıcılıkta kenar düzeltmek için kullanılan metal alet.:MAKİNETA

Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük çivi.:KEPKEPİ

Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe.:LİMAKİ

Ayakkabıların altına çakılan demir çivi.:KADAK

Ayakkabıların bağ deliklerine ve kemer deliklerine takılan maden,kemik gibi şeylerden yapılmış halka.:BALIKGÖZÜ

Ayakkabının üstünden bacağın alt bölümüne değin sarılan , kumaş yada köseleden yapılmış bir tür tozluk.:GETR

Ayakkabının altını kalınlaştırmak için yerleştirilen parça.:FİYAPA

Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü.:MASKARATA

Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü.:SAYA

Ayaklara sopa vurularak uygulanan bir ceza yöntemi.:FALAKA

Ayaklık. :PEDAL

Ayaksız olduğu için yılan sanılan,solucanla beslenen bir tür kertenkele.:BABAKÖŞ

Ayakta duran, var olan .:KAİM

Ayakta durma,ayağa kalkma,namazda ayakta durma.:KIYAM

Ayakta durmak. :DİNELMEK

Ayal.Erkeğin eşi.:ZEVCE

Ayancık ilçesinin 35 km güneyinde bulunan Türkiye’nin en büyük 10 mağarasından biri.:İNALTI MAĞARASI

Ayancık ilçesinin eski adı.:İSTEFAN

Ayancık ilçesinin güneyinde denizden 1200 metre yükseklikte ve üç dönümlük bir alanı kaplayan göl.:AKGÖL

Ayarı bozuk (para).:NASERE

Ayçiçeğine verilen bir başka ad.:GÜNAŞIK

Aydın ilinde antik bir kent. :AKİNDA

Aydın ilinde antik bir kent.:NYSA

Aydın ilinde bir baraj. :MADRAN

Aydın ilinde,ulusal park kapsamına alınan yarımadanın adı.:DİLEK

Aydın ilindeki Dilek yarımadası ulusal parkının bir başka adı.:KALAMAKİ

Aydın ilindeki Gökbel Dağında antik bir Karya kenti.:GERGA

Aydın iline özgü bir zeytin cinsi.:HAMADES

Aydın iline özgü bir zeytin cinsi.:TOPAN

Aydın yöresinde, kadınların kına gecesi, düğün,bayram gibi özel günlerde başlarına örttükleri geniş örtüye verilen ad.:ULADA

Aydın’ın Çine ilçesinde antik bir kent.:ALABANDA

Aydın’ın Çine ilçesinde antik bir kent.:ALİNDA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde antik bir kent.:HARPASA

Aydın’ın Söke ilçesinde ünlü bir antik kent.:MİLET

Aydın’ın Söke ilçesinde,bir çok kuş türünü barındıran bir göl.:AZAP

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı bir belde.:ATÇA

Aydınlanma.:TENEVVÜR

Aydınlatma, ışıklandırma.:TENVİR(TENVİRAT)

Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik de yapan,İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı bir belde.:BİRGİ

Ayevi.:HALE

Ayı yavrusu.:BADAR

Ayıklanmış tane fındık.:ÇEÇ

Ayın on dördü,dolunay.:BEDİR

Ayın son gecesi.:SERAR

Ayıplanacak halde olan,rezil.:RÜSVA

Ayırıcı duvar,cidar.:ÇEPİÇ

Ayırım gözetmeksizin.:BİLAİSTİSNA

Ayırma işareti olarak kullanılan eğik çizgi.:BAR

Ayırma,ayrı bir yerde tutma,yalıtım.:TECRİT

Ayırma,parselleme,parselasyon. Bir arazinin bölünmesi,parsellere ayrılması.:İFRAZ

Ayırma.:TAHSİS

Ayırma.:TEFRİK

Ayırmaç.Ayıran. :FARİKA

Ayırtman. İyiyi,kötüyü,doğru ve yanlışı ayıran,seçen.:MÜMEYYİZ

Ayin.:RİTÜEL

Aykırı,uymaz.:MUGAYİR

Aylandız da denilen ve gölge ağacı olarak dikilen kötü kokulu bir ağaç.:KOKARAĞAÇ

Aylık. :MAAŞ

Aymaz. :GAFİL

Aynada sır bozulmasından dolayı oluşan leke.:ÇİL

Aynalı teleskopu,diferansiyel hesabı,hareket ve yerçekimi kanunlarını bulan İngiliz matematikçi,fizikçi,gökbilimci ve filozof.:İSAACNEWTON

Aynı adı taşıyan ağacın kurutulmuş yapraklarından elde edilen,saç ve elleri boyamakta kullanılan toz.:KINA

Aynı adı taşıyan balıktan çıkarılan güzel kokulu,kül renginde bir madde. Güzel kokulu bazı maddelere verilen ortak ad.:AMBER

Aynı adı taşıyan otun saplarından veya çobanpüskülü kabuklarından çıkarılan yapışkan macun. Aynı isimli macunla bulanarak kuş tutmakta kullanılan değnek. Kuş tuzağı.:ÖKSE

Aynı adlı ağaçtan elde edilerek hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir tür sakız.:KARDEŞKANI

Aynı adlı ağaçtan elde edilerek hekimlikte ve koku yapımında kullanılan bir reçine.:ASELBENT

Aynı adlı bitkiden elde edilen tozla yapılan sıcak bir içecek.:SALEP

Aynı adlı bitkiden elde edilerek toz haline getirilmiş meyvesi tatlılara güzel koku vermek için kullanılan tırmanıcı bir bitki.:VANİLYA

Aynı adlı keçiden elde edilen ince ve yumuşak yün,keçi yünü.:TİFTİK

Aynı ahır adına koşan yarış atlarına verilen ad. :EKÜRİ

Aynı ailelerden iki erkeğin,birbirlerinin kız kardeşini alarak yaptıkları evlilik. :BERDEL

Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin bir denetim teşkilatına teslim edilmesi ve yönetimin bir teşkilatı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan,tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği.:TRÖST

Aynı anda olan.:SMULTANE

Aynı cinsten 12 nesne.:DÜZİNE

Aynı cinsten şeyler arasındaki ince fark.:NÜANS

Aynı dinin içinde bir takım yorum ve uygulama farklılıklarına dayanan,bazı ilkelerde birbirinden ayrılan,Tanrı’ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri. Tasavvufta, Tanrı’nın doğrudan bilgisine götürdüğüne inanılan manevi yol.:TARİKAT

Aynı düşüncede,aynı inançta olan,hemfikir.:OYDAŞ

Aynı düşünceye sahip olma,düşünce birliği.:VİFAK

Aynı düzeyde olan.:HEMZEMİN

Aynı erkekle evli iki kadın.Kuma.:NÖKER

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı.:KUMA

Aynı görev için bir araya gelen ve birbirini tamamlayan ekip.:TAKIM

Aynı insanda birbirine zıt iki aşırı ruh halinin dönüşümlü olarak meydana çıkmasıyla tanınan ağır bir duygusal rahatsızlık türü.:BİPOLARBOZUKLUK(MANİK DEPRESİF)

Aynı isimli ağaçtan elde edilen,hekimlikte kullanılan,beyaz ve yarı saydam,kolaylıkla parçalanan,güzel kokulu bir madde.:KAFUR (KAFURU)

Aynı kimyasal özellikleri ve aynı atom numaralarını taşıyan kütle numarası farklı elementlere verilen ad.:İZOTOP

Aynı kökten gelen sözcükleri bir arada kullanma sanatı.:İŞTİKAK

Aynı meslekten olanların kurduğu örgüt. Esnaf kuruluşu. Belli bir iş kolunda usta,kalfa ve çırakları içine alan dernek.:LONCA

Aynı oranda aynı element oluşumunda ama farklı özellik taşıyan iki bileşikten biri.:İZOMER

Aynı rengin çeşitli tonlarıyla yapılan resim.:KAMAYÖ

Aynı soydan gelen aileler topluluğu,oymak.:AŞİRET

Aynı soydan gelen hükümdarlar ya da ünlü kişiler.:HANEDAN

Aynı şeyi elde etmek için çalışan kişi ya da gruplardan her biri.:RAKİP

Aynı tiyatroda çalışan oyuncular topluluğu.:TRUP

Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi. :SÜİT

Aynı toplumda bireylerin oluşturduğu topluluğun ortak özelliği.: ETHOS

Aynı yere giden taşıt ya da yolcu topluluğu.:KONVOY

Aynştaynyum. :ES

Ayrı bir tüzel kişiliği olmakla beraber, sermayesinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran bir ana şirket tarafından denetlenen şirket.:FİLYAL

Ayrı olarak yapılmış ve silahlarla güçlendirilmiş istihkam.:TABYA

Ayrıca değerli taşlarla süslü olmayan , altın yada gümüşten yapılmış kuyumculuk işleri.:SADEKARİ

Ayrıca,özellikle,bilhassa.:HASSATEN

Ayrıcalık,öncelik.:İMTİYAZ

Ayrılık acısı.:HİCRAN

Ayrılık şiiri.:FİRAKİYE

Ayrılık. :FİRAK

Ayrılış, ayrılık.:FİRKAT

Ayrılma.Yolların,düşüncelerin farklılaşması.:İNFİRAK

Ayrılmış,dağınık.:MÜTEFERRİK

Ayrılmış,ifraz edilmiş.:MÜFREZ

Ayrıntı. : DETAY

Ayrıntılar.:TAFSİLAT

Ayrıntılar.:TEFERRUAT

Ayrıntıların ağır bastığı duvar panolarıyla tanınmış, 1927 de doğmuş seramik sanatçımız.:SADİDİREN

Ayrıntılarla ilgili,ayrıntı niteliğinde olan.:FERİ

Ayrıntılı deniz haritası.:PORTOLAN

Aysberg de denilen,lahana görünümlü bir tür marul.:ATOM

Ayvalık ilçesinde bir koy ve plaj.:BADAVUT

Ayvalık ilçesinde,dalış sporu için ideal bir deniz yöresinin adı.:TOKMAKLAR

Ayvalık ilçesindeki Cunda adasına verilen bir başka ad.:ALİBEY

Ayvalık ilçesindeki ünlü turistik tepe.:ŞEYTANSOFRASI

Ayvalık ilçesine özgü,Girit kökenli bir yemek. : ÇURLAMA

Ayvalık yöresine özgü,balıkla birlikte yenilen bir ot.:ZOHO

Ayvalık yöresine özgü,bir tür kabak böreği.:KOLOÇİTHA

Az aydınlık yerlerde görememe biçiminde beliren göz hastalığı.:TAVUKKARASI

Az bulunan,eski,nadir.:TURFA

Az bulunur,nadir ve tuhaf şeyler.:UTRUFE

Az eğimli arazi. Küçük yokuş.:BAYIR

Az kavrulmuş un ve tavuk eti dövülerek yapılan, pelte kıvamında yöresel bir yemeğe verilen ad.Keşkek.:HERİSE

Az miktarda.:CÜZİ

Az pişirilmiş yumurta. Rafadan.:ALAKOK

Az pişmiş et.:TATARİ

Az pişmiş kalın yufka ekmek.:TAPİ

Az sözcükle etkili bir biçimde anlatılan şeyler için kullanılan sözcük.:VECİZ

Az sözle çok şey anlatma.:İCAZ

Az ya da çok uzun tüyleri olan ve halı üretiminde kullanılan bir tür bükümlü iplik.:ŞENİY

Az yada çok kabarık enine fitillerle belirginleşen ipekli bir dokuma.:GROGREN

Azaba sokma,üzme.:TAZİP

Azak eğeri,eğir gibi adlar da verilen ve kökü hekimlikte kullanılan otsu bitki.:HAZANBEL

Azalma,eksilme.:TENAKUS

Azalma.:FİRE

Azalma.Her türlü ticari malda çeşitli nedenlerle oluşan eksilme.:FİRE

Azaltma,eksiltme.:TENKİS

Azar azar,giderek,gittikçe.:TEDRİCEN

Azarlama,serzeniş,başa kakma.:TAKAZA

Azarlama,tersleme.:SAPARTA

Azerbaycan halk edebiyatında ve Doğu Anadolu’da,konusunu gündelik yaşamdan alan gülmeceli hikayelere verilen ad.:KARAVELLİ

Azerbaycan halk edebiyatında yaygın bir mani türü.:BAYATI

Azerbaycan’ın başkenti.:BAKÜ

Azerbaycan’ın para birimi.:MANAT

Azerbaycan’ın plaka imi.:AZ

Azerbaycanlı ünlü yazar.:ANAR

Azeri mutfağına özgü patlıcanla pişirilen et yemeği.:BORANİ

Azerilerde özel bir ezgiyle okunan halk türkülerine verilen ad.:TÜRKMANİ

Azgın,kızgın hayvan. Kuduz.:AKUR

Azılı atları zapt etmek için dillerini bastıracak biçimde yapılmış demir araç.:KANTARMA

Azınlık,azlık. :EKALLİYET

Aziz Nesin’in bir romanı.:SAÇKIRAN

Aziz Nesin’in bir tiyatro oyunu.:ÇİÇU

Aziz tanınan kadınlar. :ANA

Azizlerin aktivitelerinin ve hayat hikayelerinin kaleme alınması. Övgülerle dolu biyografilere verilen ad.:HACİOGRAFİ (HAJİOGRAFİ)

Azledilme. :İNFİSAL

Azlık,seyreklik.:NEDRET

Azman bir midye çeşidi. Midyeden daha büyük kavkılı bir deniz hayvanı.:PİNES

Azman kaya da denilen bir balık. Kayabalığına verilen bir ad.:TOKMAKBAŞ

Azot ve hidrojen bileşimi olan,keskin kokulu bir gaz.:AMONYAK

Azot’un simgesi. :N

Azotun bir başka adı.:NİTROJEN

Azrak (az bulunur,nadir) toprak elementlerine verilen genel ad.:LANTANİTSon Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 11:46