Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...) - Sayfa 3

H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...) - Sayfa 3

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
H (Haber toplama... -Hz. İsa’nın...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek.:DUŞAK

Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip yada zincir.:KÖSTEK

Hayvanın kulağını delerek yapılan işaret.:KIRLANGIÇKUYRUĞU

Hayvanın kuyruğu altından geçirilerek eyere bağlanan kayış.:KUSKUN

Hayvanın sırtına eyerin altına konulan kumaş parçası.:YUNA

Hayvanın tasmasına bağlanan ip.:YULAR

Hayvanın yerde yuvarlanması.:AĞINMAK

Hayvanın yürüyüşünü hızlandırmak için üvendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi.:NODUL

Hayvani metabolizma için gerekli olan ve organizmaya besin ya da ilaç olarak dışarıdan sağlanan biyokatalizör madde.:VİTAMİN

Hayvanlar arasındaki cinsel çekicilikte rol oynayan doğal koku. Aynı türden hayvanlar arasında iletişimi sağlayan kimyasal maddelerin ortak adı.:FEROMON

Hayvanlar için aralıklı tel,metal veya ağaç çubuklardan yapılmış taşınabilir bölme.:KAFES

Hayvanlar veya hayvan yaşamı ile ilgili Yunanca öntakı.:ZOO

Hayvanlar,bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğretici masallar. Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen ve sonunda ders verme amacı güden,genellikle manzum alegorik öykü.:FABL

Hayvanlara etik kurallar çerçevesinde davranılması için mücadele veren örgüt.:PETA

Hayvanlara vurulan damga.:EN

Hayvanlara yedirilen kuru ot.:MALAZ

Hayvanlarda ve insanda deri,saç,kıl,tüy,pul ve bazı iç zarlarda bulunan koyu renkli pigment.:MELANİN

Hayvanlarda yüzün çıkıntılı ve az çok sivri olan bölümü.:SOMAK

Hayvanlardan aşırı derecede korkma.Bazı hayvan hastalıklarından duyulan korku.:ZOOFOBİ

Hayvanları bağlamak için çakılan demir ya da ağaç kazık.:SİKKE

Hayvanları barındırmak için taş ya da kerpiçten yapılmış ahır.:PEYE

Hayvanları çayıra bağlamaya yarayan kalın ip. Hayvan bağlanan ip veya zincir.:ÖRK

Hayvanları nallayan kimse.:NALBANT

Hayvanları sağma ücreti yerine verilen süt,yağ ya da peynir.:DEREMET

Hayvanları tımar etmek için kullanılan,sacdan yapılmış dişli araç.:KAŞAĞI

Hayvanları yakalamak için kullanılan,ucu ilmikli,kaygan uzun ip.:KEMENT

Hayvanların bağlandığı gölgelik.:LAPAS

Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri saman.:İRİNTİ

Hayvanların boynuna takılan ve ip bağlamaya yarayan ağaç halka.:MANGUR

Hayvanların doku ve salgılarından yararlanılarak insanda eksik olan maddelerin tamamlanması şeklindeki tedavi.:OPOTERAPİ

Hayvanların eskiyen nallarının çivilerini değiştirme işlemi.:KAYAR

Hayvanların girmemesi için,tarla yada bahçe kenarına çalı çırpı ile yapılan çit.:AĞLA

Hayvanların ısırmaması için burunlarına takılan demir halka.:ESNEK

Hayvanların kışlık yemi.(saman,ot,mısır sapı gibi).Hayvan yiyeceği.:ALAF

Hayvanların ön ayaklarını topuklarından birbirine bağlayan kayış ya da ip.:ÇIDAR

Hayvanların ve türlerin davranışlarını kendi doğal çevrelerinde ve deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı.:ETOLOJİ

Hayvanların vücudunu örten deri,kıl,tüy,pul gibi dokuların bütünü.:ÖRTENEK

Hayvansal ve bitkisel asalakların,bazı böceklerin bitkilerde oluşturdukları ur.:MAZI

Hayvansal ve bitkisel dokuları yakarak aşındıran maddeler için kullanılan sözcük.:KOSTİK

Hazanbel de denilen,su kıyılarında yetişen ve kökü hekimlikte kullanılan otsu bir bitki.:EĞİR

Hazar Denizi’nin petrol ve doğal gazını Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattıyla Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen projenin adı.:NABUCCO

Hazar Denizi’nin zengin petrol ve doğalgaz alanı olan bölgesine verilen ad.:ŞAHDENİZ

Hazar ötesinde yaşayan bir Türkmen oymağı.:ALİELİ

Hazcı. :HEDONİST

Hazcılık.Zevk aramanın tek hedef olduğunu kabul eden bir felsefe doktrini.:HEDONİZM

Hazcılık.Zevki insan yaşamının tek değer ve amacı sayan öğreti.:HEDONİZM

Hazır giyim eşyası.:KONFEKSİYON

Hazır olanlar. :HAZİRUN

Hazır olmayış,yokluk.:GAYBUBET

Hazır parça halinde yerine konulmak üzere bir fabrikada önceden dökülerek kalıplanmış,kolon,kiriş,duvar parçası gibi beton.:PREKAST

Hazır yemek.Ayaküstü atıştırma.:FASTFOOD

Hazır,mevcut.:ANIK

Hazır.:ANIK

Hazırlama,hazır etme. Zorla getirme.:İHZAR

Hazırlık sınıfı.:İHZARİ

Hazine,devlet hazinesi.:BEYTÜLMAL

Hazreti Muhammed’e yardım eden ve İslamiyet’in yayılmasına hizmet eden kimseler. Peygamberin Medine’deki yardımcıları.:ENSAR

Hazreti Ali’ye izafe edilen ucu çatal kılıç.:ZÜLFİKAR

Hazreti Ebubekir’in lakabı.:ATİKA

Hazreti İsa’nın çarmıha getirilişinde Meryem Ana’nın çektiği acıları betimleyen resimlere verilen ad.:SPASİMO

Hazreti İsa’nın,öleceğini haber verdiğine inanılan son akşam yemeği.:CENA

Hazreti Muhammed için okunan dua.:SALAT

Hazreti Muhammed tarafından söylenmiş,Kuran hükümlerine dayanan sözlere verilen ad.:HADİS

Hazreti Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan dua.:SALAVAT

Hazreti Muhammed’in aile üyelerine verilen ad.:ALİABA

Hazreti Muhammed’in ara sıra yaptığı,uyulması hoş karşılanan ve sevap kazandırdığına inanılan şeyler.:MÜSTEHAP

Hazreti Muhammed’in dış görünüşünü, davranışlarını anlatan ,üzerine Allah,Muhammed yazıları ile ilk dört halifenin adları olan yazı levhasına ve edebi yapıtlara verilen ad.:HİLYE

Hazreti Muhammed’in düşmanlarından saklandığı mağaranın adı.:SEVR

Hazreti Muhammed’in Hazreti Ali’yi halife tayin ettiği gün olarak kutlanan Alevi bayramı.:GADİRHUM

Hazreti Muhammed’in kedisinin adı.:MUEZZA

Hazreti Muhammed’in kızı,damadı ve torunlarını içine alan ailesine verilen ad. Peygamberimizin hane halkı.:EHLİBEYT

Hazreti Muhammed’in Kureyşlilerle 628 yılında yaptığı antlaşma.:HUDEYBİYE

Hazreti Muhammed’in miraca çıkarken bindiği efsanevi hayvan.:BURAK

Hazreti Muhammed’in Miraç’a çıkarken bindiği bineklerden biri.:REFREF

Hazreti Muhammed’in ölümüne yakın Yemen’de Müslümanlıktan dönüş (ridde) hareketine öncülük eden yalancı peygamber.:ESVEDÜLANSİ

Hazreti Muhammed’in siyah renkli sancağının adı.:UKAB

Hazreti Muhammed’in soyundan olan kimse.:SEYİT

Hazreti Muhammed’in yaşamını anlatan kitap.:SİYER

Hazreti Muhammed’le ilgili olan.:NEBEVİ

Hazreti Musa’yı Nil ırmağındaki bir sepetten kurtarıp büyüten ve onun peygamberliğine inanan kadın.:ASİYE

Hazreti Süleyman ile Saba Melikesi Belkıs’ın efsanevi oğlu.:MENELİK

Hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazmış XIX. yüzyıl halk şairi.:CEHD İ

Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık yada açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü.:ARUZ

Hediye verme,cömert davranma.:NEDA

Hediye,bağış,lütuf. :ATA

Hediye,bahşiş,armağan.:ATİYYE (ATİYE)

Hekim,otacı. :DİRGER

Hekimlik.Sağlık bilim.:TIP

Hekimlikte damarları daraltma,bronşları açma,kanamaları kesme gibi amaçlarla kullanılan,kan şekerinin yükselmesine yol açan böbrek üstü bezlerinin salgısı.:ADRENALİN

Hekimlikte gaz söktürücü olarak kullanılan bir bitki. Rezene.:RAZİYANE

Hekimlikte iştah açıcı olarak kullanılan bir bitki.:KANTİYANE

Hekimlikte kullanılan,sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve özsu. Sığla yağı’da denilen ve günlük ağacından elde edilen balsam.:TİGALA

Hekimlikte uyuza karşı kullanılan çiçekli bir bitki.:UYUZOTU

Hektar’ın kısaltması. :HA

Hele, özellikle,üstelik.:BAHUSUS

Helikopter pisti.:HELİPORT

Helyum,Neon,Argon,Kripton,Ksenon gazlarına verilen genel ad.:ASALGAZLAR

Helyum. :HE

Hem astar hem de şemsiye yapımında kullanılan yarı ipekli yarı yünlü kumaş cinsi.:SİLEZYEN

Hem erkek hem dişi gametleri bulunan birey,er dişi.:HÜNSA

Hem ısıtmaya,hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası. Gemilerde yemek pişirilen yer,mutfak.:KUZİNE

Hem karada hem suda yaşayabilen. İki yaşayışlı.:AMFİBİ

Hem kuş hem sürüngen özellikleri gösteren bir hayvan fosili.:ARKEOPTERİKS

Hem ruhtan hem de organizmadan ayrı olan ve tüm organik etkinliklerin temelinde bulunan bir yaşam ilkesinin var olduğunu öne süren öğreti.:VİTALİZM

Hem suyun içinde,hem karada yaşayabilen,amfibi.:İKİYAŞAYIŞLI

Hem yatırım fonu almak hem de istenildiği anda nakit olarak kullanmak amacıyla oluşturulan fon türü.:LİKİTFON

Hemen,derhal,arkası sıra.:DERAKAP

Hemen. : FİLHAL

Hendek,tuzak.:TRAP

Hendese.:GEOMETRİ

Henri Matisse’ nin ünlü bir tablosu.:DANS

Hentbola benzeyen Arjantin kökenli binicilik sporu.:PATO

Henüz mayalanmamış üzüm suyu.:ŞIRA

Hep çocuk kalmak isteyen masal kahramanı. J. M. Barrie’nin,çocuk edebiyatı klasiklerinden biri olan eseri.:PETERPAN

Hep,bütün. :KAFFE

Hepyek de denilen bir tür tavla oyunu.:GÜLBAHAR

Her biri başka perdede bir sıra kamış boğumundan yapılmış düdük,musikar.:MISKAL

Her canlı varlığın bir başka canlıdan doğduğunu öne süren kuram.:BİYOGENEZ

Her çeşit teknenin,baştan demirleyerek kıçtan da palamarlanarak yatması.:TİREBAHTİ

Her çubuğu ayrı beş renkte olan bir çeşit yollu kumaş.:BEŞME

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okununca ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş şiir.:UÇLAMA.

Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okununca ortaya bir söz çıkacak biçimde düzenlenmiş manzume. Tevşih.:AKROSTİŞ

Her dört yılda bir başka bir ülkede yapılan ve yalnızca amatörlerin katıldığı uluslar arası spor yarışmaları.:OLİMPİYAT

Her iki Kore’nin para birimi.:VON

Her kovanda bir tane bulunan kraliçe arı.:BEY

Her saç tutamını fırça ya da tarakla tersinden kabartıp üst kısmını düzleştirerek saçların hacmini artırma,kabarık gösterme.:KREPE

Her sırada yüzden örülen bir tür yün örgüsü.:HARAŞO

Her şeyde kesinliği yeğleyen tutum ve davranış.:ABSOLÜTİZM

Her şeyden bir çıkar bekleyen,çıkarcı.:ASICIL

Her şeyden elini ayağını çekip inzivaya çekilme anlamında Japonya kökenli bir hastalık.:HİKİKOMORİ

Her şeyden korkma hali.:PANFOBİ

Her şeyi anlamak isteyen,çok meraklı.:KIRKMERAK

Her şeyi oluruna bırakan.:TEVEKKEL

Her şeyi sorun eden huysuz,sorunlu kişi.Son derece yavaş iş gören.:MIYMINTI

Her şeyin ekonomik nedenlerle belirlendiği ve işçi sınıfı savaşımının yalnızca ekonomik bir savaşım olduğunu ileri süren düşünce akımı.:EKONOMİZM

Her şeyin evveli, tazesi, turfanda.:REYAN

Her tür cinsellikten arınmış aşk için kullanılan sözcük.:PLATONİK

Her tür organik yağa verilen ad.:LİPİT

Her tür sanat yapıtında renk kullanılmaksızın malzemenin doğal renk ve dokusuyla bırakılması anlayışı.:AKROMATİZM

Her türlü alkollü içkinin içilmesini yasaklayan sistem.:TİTOTALİZM

Her türlü çalışmalarda,özellikle sporda yetiştirici.:MONİTÖR

Her türlü gösteriş ve dünya kaygılarından uzak kalmayı öğütleyen Sünni tarikatı.Tasavvufun tekkeler çevresinde tarikatlar biçiminde kurumlaşmasına tepki olarak gelişen tasavvuf anlayışı.:MELAMİLİK

Her türlü işletmelerde ortaklık payları elde etmek amacıyla kurulmuş işletme.:OMNİUM

Her türlü mikroptan arınmış.:STERİLİZE

Her yanı görmeye elverişli,camlı çatı katı veya taraça,kule.:CİHANNÜMA

Her yeri aynı özelliği gösteren;bağdaşık.Benzer özellikte,tekdüze.:HOMOJEN

Her yiyeceğe canı çeken.:EKTİ

Her zaman.:DAİMA

Hera’yı andıran Etrüsk tanrıçası.:UNİ

Herek.:SPALYA

Herhalde.:ZAAR

Herhangi bir kişinin, malın yada durumun niteliklerini öğrenmek için toplanan bilgi.:RANSEYMAN

Herhangi aşırı bir şeyden şaşırmış,bunalmış.:AMBALE

Herhangi bir biçimde birbiriyle oranlı bulunan nokta,çizgi ya da sayı.:EŞLENİK

Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin tümü, yazın, edebiyat.:LİTERATÜR

Herhangi bir birimin 100 de biri.:SANTİM

Herhangi bir değerli taş yada metali sabitleştirmekte kullanılan yapışkan madde.:ROKELA

Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği.Hassa.:ÖZELİK

Herhangi bir eserin tanıtılması,okunması,yorumlanması veya bir sanatçıyı anma amacıyla düzenlenen toplantı.:MATİNE

Herhangi bir etkiye yanıt olarak doğan söz ya da davranış.:TEPKİ

Herhangi bir kaydın ana defteri.:DİPLEME

Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı. Tasarı.:LAYİHA

Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma.:İFRAT

Herhangi bir makinenin bir doğrultuda gidip gelerek iş gören parçası.:VARGEL

Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi.:STAJ

Herhangi bir müzik aracını büyük ustalıkla çalabilen sanatçı.:VİRTÜÖZ

Herhangi bir müzikteki düzenli ritm veya tempoya denir.Beatles topluluğunun ismi,kanatlı böcek anlamına gelen beetle sözcüğünün tempo anlamına gelen bu sözcükle birleşmesinden oluşmuştur.:BEAT

Herhangi bir nedenle armağan kabul edenin,vermek zorunda olduğu karşılık.:AVİYET

Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal.:ISKARTA

Herhangi bir olayın temel özelliklerini açıklamaya yarayan değişken öğe. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik.:PARAMETRE

Herhangi bir partiye yada toplumsal bir felsefeye bağlı olmayan.:DEGAJE

Herhangi bir su kaynağının belirli bir süre içinde akan miktarı.:DEBİ

Herhangi bir şeklin ekrandaki boyutu.Biçim.:FORMAT

Herhangi bir şey için gerekli olma,gereklilik,lüzum.:HACET

Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul. Resmi temsilci heyeti.:DELEGASYON

Herhangi bir yana yanaşmış filikanın kürek çekmeksizin ilerlemesi için verilen emir.Denizcilikte çekip kaldırma,yısa etme.:LAVA

Herhangi bir yapıya göre ayrı bir işlevi bulunan bölüm ya da yapı, eklentiler.:MÜŞTEMİLAT

Herhangi bir yolu kapamak için yapılan engel.Engebe.:BARİYER

Herhangi bir zamanda bilince çıkan ve bilinci kuşatan saçma yada yersiz düşünce. Takıntı, kişiyi mantık dışı davranışlara iten saplantı.:OBSESYON

Herkes tarafından aşağılanan,hor görülen kimse,ayak takımı.:PARYA

Herkesçe bilinen,tanınan.:MARUF

Herkesçe bilinen,tanınmış,ünlü.:ATAY

Herkesçe duyulma,yayılma. Meydana çıkma.:ŞÜYU

Herkese,her canlıya merhamet eden (Tanrı).:RAHMAN

Herkesin gözü önünde,açıkça. :ALENEN

Herkesin işine yarayan. :HARCIALEM

Herman Melville’in “Moby Dick” romanındaki kaptanın adı.:AHAB

Hesaba geçirilmiş. :MAHSUP

Hesap defteri. :EVAR

Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel. Hesap özeti.: EKSTRE

Hesaplaşma,karşılıklı hesap görme.:MUHASEBE

Hey bana bak anlamında bir ünlem.:YAHU

Heybe,yaygı,kolan,kuşak gibi şeylerin yapımında kullanılan bir dokuma türü.:SUMAK

Heybeli Ada’nın eski adı.:HALKİ

Heybetli,azametli,korkunç.:MEHİB (MEHİP)

Heyecan veren edebi üslup. Dokunaklı, etkili.:PATETİK

Heyelan,toprak kayması.:KAYŞA

Heykel çalışmalarında taslak olarak kullanılan küçük model.:BOZETTO

Heykel, sütun gibi şeylerin üstüne konulduğu parça, ayak, taban.Kaide.:DURAÇ

Heykel,abide anlamında kullanılan yerel sözcük.:ANAK

Heykeli yapılan tek Osmanlı padişahı.:ABDÜLAZİZ

Heykeltıraşçılıkta başı,göğsü,bazen de omuzları içine alan sanat ürünü.:BÜST

Hezarfen Ahmet Çelebi’den 600 yıl önce kanat takarak uçma denemelerine girişen ve bu denemeler sırasında ölen Türk bilgin ve sözlük yazarı.:İSMAİLCEVHERİ

Hıristiyan bayramı.:YORTU

Hıristiyan inancında kıyamete verilen ad.:APOKALİPS

Hıristiyan inanışında,insanın Tanrıya ve diğer insanlara duyduğu doğaüstü aşk.:KARİTAS

Hıristiyan kökenli bir ortaçağ tarikatının üyelerine verilen ad.:KATHARLAR

Hıristiyan manastırı.Kilise.:DEYR

Hıristiyan sanatında İsa’nın yaratıcı ve kurtarıcı olma niteliklerinin aynı kimlikte birleşmesini sağlayan pozu.:PANTOKRATOR

Hıristiyan sanatında ölü İsa’nın vücudunu kollarında tutan Meryem Ana betimlemesi.:PİETA

Hıristiyan sanatında,ellerini kaldırmış ayakta dua eder durumda canlandırılmış insan figürü.:ORANS

Hıristiyan sanatında,İsa’yı termsil eden bebek resmine verilen ad.:BAMBİNO

Hıristiyan sanatında,Meryem Ana ile çocuk İsa’yı gösteren heykel veya resim.:MADONNA

Hıristiyan ve Musevilerde gelinin güveye verdiği para veya mal.:DRAHOMA

Hıristiyan.:İSEVİ

Hıristiyanlarca (Rumlarca) kutsal sayılan kaynak veya pınar.Bizanslıların yer altı su depoları.:AYAZMA

Hıristiyanlarca 6 Ocak’ta kutlanan yortu.:EPİFANYA

Hıristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse.:MORTOCU

Hıristiyanlarda,manastırda yaşayan,evlenmemiş papaz,rahip.:KEŞİŞ

Hıristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli,komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi.:KARNAVAL

Hıristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler.:APUKURYA

Hıristiyanların her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıldönümünde kutladıkları bayram.:PASKALYA

Hıristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim,haç,salip.:ISTAVROZ

Hıristiyanlıkta doğu ve batı kiliselerinin ayrılığına verilen ad.:ŞİZMA

Hıristiyanlıkta ermiş.:AZİZ

Hıristiyanlıkta İncil’deki mesajın kaynağına dönmeyi savunan anlayışa verilen ad.:EVANJELİK

Hıristiyanlıkta katedral veya kilisede bir azize adanmış küçük ibadet yeri. Küçük kilise.:ŞAPEL

Hıristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma dinden çıkarma cezası.:AFOROZ

Hıristiyanlıkta kilise temsilcilerinin çeşitli konuları tartışmak ya da karara bağlamak üzere toplandığı meclis.:SİNOD

Hıristiyanlıkta Tanrı kavramını oluşturan üç ilkeye verilen ad.:EKANİMİSELASE

Hıristiyanlıkta,baba ve oğul ile birlikte kutsal üçlemenin üçüncü kişisi.:RUHÜLKUDÜS

Hıristiyanlıkta,Hazreti İsa’nın tek bir doğası bulunduğunu savunanlara yada savunmakla suçlananlara verilen ad.:MONOFİZİT

Hıristiyanlıkta,ilk günahı silmek ve Hıristiyanlaştırmak amacıyla yapılan kutsal işlem.:VAFTİZ

Hıristiyanlıkta,şeytanın cennetten kovulmasından önceki adı.:LUCİFER

Hırsız.:UĞRU

Hırsızlık yapma şeklinde beliren hastalık.Dayanılmaz bir ruhsal itkiyle,kişinin çalma zorunluluğu duymasıyla beliren hastalık.:KLEPTOMANİ

Hırslı.:MUHTERİS

Hırvatistan ile Bosna-Hersek sınırını çizen ırmak.:UNA

Hırvatistan ve Slovakya’da bir kont tarafından yönetilen toprağa verilen ad.:ZUPA

Hırvatistan’da bir liman kenti.:RASA

Hırvatistan’da,Adriya denizi boyunca uzayan kıyı şeridi.:DALMAÇYA

Hırvatistan’ın para birimi. :KUNA

Hırvatistan’ın plaka imi.:HR

Hısım ve akrabalar.:TAALLUKAT

Hısımlık,akrabalık,yakınlık.:KARABET

Hıyar kabukları,nohut ve mercimekle yapılan bir yemek.:ŞEKALOK

Hıyar kabukları,nohut ve mercimekle yapılan bir yemek.:ŞIKALAK

Hız ve manevra yeteneği bakımından üstün niteliklere sahip küçük savaş gemisi,muhrip.:DESTROYER

Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına.:KASIRGA

Hızı saatte 120 km’yi geçen çok şiddetli ,yağmur getirmeyen fırtına.:URAGAN

Hızla bükülen kalçanın sert ve birden gerilişiyle,vücudun yatıştan ayak üstü duruşa veya asılmadan dayanmaya geçmesi .:KİPE

Hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli siklon fırtınası. Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli fırtına.:TORNADA

Hızlı.:SERİ

Hicri takvimde 22 Aralık’tan 31 Ocak’a kadar süren kırk günlük kış dönemi.:ERBAİN

Hiç görülmemiş,alışılmamış,şaşılacak veya yadırganacak şey.Ucube.:ACİBE

Hiç koşu kazanmamış atlara verilen isim.:MAİDEN

Hiç tuzu olmayan yumuşak krem peynir.Daha çok tatlılarda ve pastacılıkta kullanılır.:LABNE

Hiç,sıfır.:NÜL

Hiçbir eksiği olmayan.:KUDDUS

Hiçbir katkı maddesi içermeyen doğal ekmek.:BORODİNSKY

Hiçbir koşul olmaksızın körü körüne uyulması gereken buyruk.:DİKTA

Hiçbir koşula bağlı olmayan,istediği gibi davranabilen.:ERKİN

Hiçbir şeyden memnun olmayan,çok nazlı.:MIZMIZ

Hiçbir tehlike olmamasına karşın, kişiyi saran ani dehşet duygusu. Genellikle bir anda ortaya çıkan ve şiddetli tedirginlik, korku, dehşet, çaresizlik, kapana kısılmış olma duygusuyla,ölüm ve çıldırma korkusuyla ve nefes darlığı, boğulma hissi, çarpıntı, titreme,göğüs ağrısı,baygınlık,geçici felç vs gibi fiziksel belirtilerle tanımlanan kaygı dönemine verilen ad.:PANİKATAK

Hidratlı doğal alüminyum. :KAPNİSİT

Hidratlı doğal demir ve sodyum sülfat.:AMARİLİT

Hidratlı doğal kurşun sülfat. :LANARKİT

Hidratlı doğal sodyum karbonat.:NATRON

Hidratlı doğal sodyum ve magnezyum boratı.:KALİBORİT

Hidro Elektrik Santralı.:HES

Hidrojenle oksijenin bileşimi ve hayatın kaynağı olan madde.:SU

Hidroklorik asit.:TUZRUHU

Hidrometalurjik zenginleştirme yöntemlerinden biri.:LİÇ

Hikaye etme,anlatı.:TAHKİYE

Hilal biçimindeki kum birikintisi.:BARKAN

Hilal. :AYÇA

Hile yapan,hileci. :DEKBAZ

Hile yapan,hileci. :MAKİR

Hile yapan,hileci. Dolandırıcı.Kurnaz.:AYYAR

Hile, düzen. :AL

Hile, düzen.:DEK

Hileci,düzenbaz. :ÇIFIT

Himalaya çamı da denilen bir çam türü.:MAVİÇAM

Himalaya dağlarında doruk. :APİ

Himalayalarda yaşadığına inanılan kar adama verilen ad.:YETİ

Himalayalarda yaşayan birçok memeli hayvan bedenini kışın kaplayan ve kumaş yapımında kullanılan çok ince kıl.:PUŞUM

Himalayalarda yer alan dünyanın beşinci en yüksek dağı.:MAKALU

Hindi.:KELEKEN

Hindi.:MİSİKA

Hindiba bitkisine verilen bir başka ad.:GÜNEĞİK

Hindiba bitkisine verilen bir başka ad.:KARAKAVUK


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:16