Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...) - Sayfa 2

İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...) - Sayfa 2

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
İ (İbadet edenler... -İznik gölünün...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Tüm Sayfalar
İkinci Dünya Savaşı yıllarının ünlü bir Japon destroyeri.:AKİKAZE

İkinci Dünya Savaşında Alman işgaline karşı direnenlerin toplandıkları ıssız yer.:MAKİ

İkinci Dünya Savaşında Almanya tarafından kullanılan bir savaş uçağı tipi.:STUKA

İkinci Dünya Savaşında Almanya’da savaş tutsağı astsubayların ve erlerin toplandığı kamp.:STALAG

İkinci Dünya Savaşında Sovyetler Birliğine yönelik Alman işgal planına verilen gizli ad.:BARBAROSSA

İkinci Dünya Savaşından beri ABD ordusu askerleri anlamına gelen kısaltma.:Gİ

İkinci karşılaşma anlamında spor terimi.:RÖVANŞ

İkinci kez evlenen kadının beraberinde götürdüğü çocuklar.:TAYGELDİ

İkinci kez evlenen kadının ilk kocasından olan çocukları.:MOZUK

İkinci Mahmut devrinde feslerin tepesine püskülü tutturmak için takılan metal tepelik.:FERAHİ

İkinci Mahmut döneminde,yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan yeni ordunun adı.:ASAKİRİMANSURE

İkinci Meşrutiyetten sonra Ahmet Rasim ile Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın çıkardıkları mizah dergisi.:BOŞBOĞAZ

İkinci Selim’in baş kadını ve Üçüncü Murat’ın annesi olan Osmanlı kadını.:NURBANUSULTAN

İkinci sınıf bir toplum olmayı kabullenen kişilerin egemen olduğu yönetim biçimi.:MEDİOKRASİ

İkisi dikili,üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı.:DOLMEN

İkizler takım yıldızının Latince adı.:GEMİNİ

İklimbilim.:KLİMATOLOJİ

İklimbilim.:METEOROLOJİ

İkonlara ya da imgelere,özellikle de bunların dinsel tapınmada kullanılmasına düşmanlık.:İKONOMAŞİ

İkram etme,cömertçe verme.:İSAR

İkrar olunmuş,onaylanmış.:MUKAR

İktidar makamı.:RESİKAR

İktisatta,iktisadi dalgalanmanın etkinliklerin gerilemesiyle belirlenen aşaması,ekonomik durgunluk.:RESESYON

İlaç bilimi. İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dal.:FARMAKOLOJİ

İlaç korkusu. :FARMAKOFOBİ

İlaç kullanmadan,yalnız ısı yardımı ile aygıt ve pansuman gereçleri gibi şeyleri mikropsuzlaştırma işi.:ASEPSİ

İlaç ve parfüm olarak kullanılan değerli hoş kokulu bir yağ.:MÜR

İlaç ve parfüm olarak kullanılan değerli hoş kokulu bir yağ.Tütsü olarak kullanılan bir reçine. MÜR:

İlaç yapmaya yarayan maddelerin genel adı.:ECZA

İlaç, çare, deva.:EM

İlaçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu.:NARKOZ

İlaçların formüllerini gösteren resmi kitap.:KODEKS

İlaçlı yara bandı.Yara üzerine yapıştırılan özel bant.:PLASTER

İlahi duyuru. Bir fikir veya buyruğun Tanrı tarafından bir peygambere duyurulması. Peygamberlere gönderilen tanrısal kelam ve haber.:VAHİY(VAHY)

İlahi sırlarla ilgili olan.:LEDÜNNİ

İlahileriyle tanınmış XVIII. Yüzyıl tasavvuf şairi.:ATUFİ

İlahiyat.Tanrı bilimi.:TEOLOJİ

İlenç,ilenti.:BEDDUA

İleri atılmış,ortaya çıkarılmış. Takdim etme.:LANSE

İleri doğru fışkırtmak.:ÇÖĞDÜRMEK

İleri gelen, servet ve mevki sahibi kimseler için alay yollu kullanılan sözcük.:KODAMAN

İleri gelenler,zenginler. :EŞRAF

İleri sürme,bir sonuca bağlama,yollama.:SEVK

İleri sürme.:DERMEYAN

İleri teknoloji alanlarında araştırma ve geliştirme projelerinde karşılıklı işbirliği amacıyla kurulan Avrupa Araştırma Koordinasyon Kurumu’nun adı.:EUREKA

İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç sağlama.Kurgu.:SPEKÜLASYON

İleriye atmak,fırlatmak,kaldırıp atmak.:FIYDIRMAK

İleriyi görme.Görme duyusu.:BASAR

İlerleyen yaşlarında spora devam eden kişilere verilen ad. Tecrübeli oyuncu. Üst yaş grubundaki sporculara verilen ad.:VETERAN

İleti.Yazı veya sözle verilen,gönderilen bilgi.:MESAJ

İletişim araçları ve ortamı.:MEDYA

İletişim.:KOMÜNİKASYON

İletki.:MİNKALE

İlgi çekici,ilginç.:ENTERESAN

İlgi eki.:Kİ

İlgi,ilişki,sevgi,sevme.:ALAKA

İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk tarafından 1952’de çıkarılan siyasi mizah dergisinin adı.:KIRKBİRBUÇUK

İlhanlılarda ordu müfettişlerine verilen ad .Eski Türk devletlerinde yolları koruyup gözeten görevlilere verilen ad.:YASAVUL

İlim ve hikmet.:FERZAN

İlişik. Bağlı,bağlanmış,ekli,eklenmiş.:MERBUT

İlişkilerde ölçünün,biçimin önemsendiğini gösteren tutum.:RESMİYET

İlişkin. :MÜTEALLİK

İlk Arap kadın şairi ve mutasavvıfı.(713-801).:RABİA

İlk çağda Mısır’da kadın dansçılara verilen ad. :ANİME

İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı.:SOMA (SUMA)

İlk dönem yapıtlarında Alman neoklasikçiliğinin etkisinde kalmış, sonraki çalışmalarında soyut bir anlayışa yönelmiş, Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşı.:NERMİNFARUKİ

İlk gösteri.Sahneye konulan oyunun ilk temsili.:PRÖMİYER

İlk Hıristiyanları adlandırmak için kullanılan sözcük.:EBİON

İlk İncil’in yazarı sayılan, İsa’nın on iki havarisinden biri.:MATTA

İlk insanlı uzay yolculuğunu 1961 de gerçekleştiren Sovyet kozmonot.:YURİGAGARİN

İlk kadın ressamımız.(1903-1938) :HALEASAF

İlk kez Hindistan’da dokunan,yumuşak ve hafif bir çeşit ipekli kumaş.:SÜRA

İlk kez Marx Ernst’in uyguladığı ve daha sonra gerçeküstücülerin geliştirdikleri resim tekniklerinden biri. :FROTAJ

İlk Müslüman kadın hükümdar.:RAZİYEBEGÜM

İlk önce Çin’de dokunarak buradan bütün dünyaya yayılan,dayanıklı,sık dokulu pamuklu bez.:NANKİN

İlk özgün İtalyan komedilerine verilen ad.:ATELLANA

İlk Türk antibiyotiği. :EGEMİSİN

İlkbaharda ekilen,küçük taneli ve sert bir buğday cinsi.:YAZLIK

İlkbaharda kırkılan koyun yünü.:YAPAĞI

İlkbaharda kırlarda yetişen,ufak yeşil yapraklı,ıspanak gibi yenebilen bir bitki.:MADIMAK

İlkçağ insanlarını ve tanrılarını konu eden hikayeler; mitoloji.:ESATİR

İlkçağda kendi yasalarıyla yönetilen bir ya da birkaç kentten oluşan devlet.:SİTE

İlkçağda Mısır’da ayrı bir sınıf oluşturan ve çok kültürlü olan kadın dansçılara verilen ad.:ALİME

İlkçağda özellikle Mısırlılar,Yunanlar ve İbraniler arasında çizim yapmak,bazen de yazı yazmak ve hesap tutmak için papirüs yerine kullanılan kırık çömlek parçaları ya da kireç taşından küçük tabakalar.:OSTRAKON

İlkçağda,Arabistan’ın güneybatısında yaşamış önemli bir kabile.:HİMYERİLER

İlkel benlik.:İD

İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç taşıdığına inanılan nesne,tapıncak.:FETİŞ

İlkel toplumlarda kötü gözden ve kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne ya da tarlalara dikilen tılsım niteliğindeki heykel. :ABAKI

İlkel toplumlarda tapınılan cansız nesne, fetiş.:TAPINCAK

İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan,ağaç,rüzgar gibi herhangi bir doğal nesne. Ongun.:TOTEM

İlkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanları.:LATİFUNDİA

İlkel,iptidai.:PRİMİTİF

İlkel,yalın güldürme öğelerinden yararlanan,bazen inanırlığın sınırlarını aşan, güldürmeyi amaç edinen oyun. Kaba bir komedi türü.:FARS

İlmekli bir tür sarma işi ve bununla yapılmış işleme.:RİŞLİYÖ

İltihap oluşturan mikrobik hastalık.:ENFEKSİYON

İltihap,cerahat. :İRİN

İltihap,irin. :CERAHAT

İltihap.:İCİRAN

İltihap.:YANGI

İltihaplı göz hastalıklarının genel adı.:OFTALMİ

İltihaplı olmayan süreğen eklem hastalığı.:ARTROZ

İltizama verilen vergilerde, mültezim tarafından peşin olarak ödenen tutar.:MUACCELE

İmar yasalarına göre ayrılmış,sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçası.:PARSEL

İmkansız.:MUHAL

İmla.:YAZIM

İmrenme.:ÖZENÇ

İmrenmek,kıskançlık.:GIPTA

İmtiyaz,rütbe,nişan,imamlık,hatiplik verildiğini göstermek üzere padişah tarafından verilen tuğralı ferman,belge.:BERAT

İnanan,inançlı,imanlı,Müslüman.:MÜMİN

İnanç ve bilgiyi kiliseyle,özellikle Aristoteles’in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Ortaçağ felsefesi.:SKOLASTİK

İnanç, iman.:İTİKAT

İnandıran, ikna eden.:MUKNİ

İnanılır,güvenilir. :EMİN

İnanmış,emin olan,gönlü kanmış.:MUTMAİN

İnatçı,ayak direyen,dik kafalı.:ANUT

İnatçı,dik kafalı.:KADIYORAN

İnatçı. :SERTAB

İnce anlamında kullanılan yerel bir sözcük.:ŞEPLEK

İnce bağırsağın bir yada birkaç bölümünün kronik iltihabı.:İLEİT

İnce bağırsak iltihabı.:ANTERİT

İnce belli bardakta içilen Türk kahvesine verilen ad.:TARSUSİ

İnce bir zincirle boyna takılan değerli takı,gerdanlık.:PANDANTİF

İnce bulgur,düğürcük.:SİMİT

İnce bulgur,maydanoz,nane ve domatesle yapılan bir tür meze.:TABULE

İnce bulgur. :DÜĞÜRCÜK

İnce ipekten dokunmuş tülbent ya da gelin başörtüsü.:ALVALA

İnce iplikle çok sıkı dokunmuş bir tür yünlü kumaş.:LASTİKOTİN

İnce kabuklu bir erik cinsi.:ÜRYANİ

İnce kabuklu ve yağ oranı yüksek,sofralık bir zeytin cinsi.:TİRİLYE

İnce kesilmiş çiğ et.:KARPAÇYO

İnce kıvrımlarla birbirine bağlanan madalyonlar içinde toplanan üsluplaştırılmış çiçek ve yapraklardan meydana gelen,kıvrık dallı Türk süslemesi. Kökeni Uzakdoğu’ya dayanan,stilize çiçek ve yaprak motiflerinden oluşan bezeme biçimi.:HATAYİ

İnce kum ve çimentoyla yapılan düzgün döşeme sıvası.:ŞAP

İnce kumaştan yapılan ve külahın altına giyilen yarım küre biçiminde bir başlık türü.:TAKKE

İnce talaş.:REZE

İnce tel biçiminde, hamurun kurutulup kesilmesiyle elde edilen ve genellikle çorbası yapılan bir yiyecek türü.:TELŞEHRİYE

İnce undan açılmış hamurun susam yağında kızartılmasıyla yapılan bir çeşit börek.:ZİLBİYE

İnce uzun saplı bir çeşit su kabağından yapılan su içme kabı.:ALAVURT

İnce ve mumsu derili, ekşi ve gevrek etli bir sıcak ülke meyvesi.:JAMBOS

İnce ve parlak nakış. :MİNE

İnce ve silindirimsi gövdeli,parlak renkli küçük kız böceği :AGRİON

İnce ve uzun çubuk makarna.:SPAGETTİ

İnce ve uzun Havana purosunun adı.:PANATELA

İnce ve uzun İtalyan mutfağına özgü çubuk makarna.:SPAGETTİ

İnce ve uzun metal çubuk. :MİL

İnce ve yarı saydam bir kağıt türü.:PELÜR

İnce yağan yağmur.:ÇİSENTİ (ÇİSE)

İnce yapılı,zarif,narin. Nazenin.:YEPELEK

İnce yapraklar biçiminde ayrılabilen ve özellikle çatı örtüsü olarak kullanılan kayağan taşlara verilen ad.. Killerin başkalaşımı ile oluşmuş, yapraklar şeklinde ayrılabilen bir taş.Karataş.:ARDUVAZ (ARDUAZ)

İnce yassı elmas. :KARAVANA

İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi.Dut pekmezi kurutması.:PESTİL

İnce,düzgün bedenli sevgili.:NİHAL

İnce,düzgün dokunmuş pamuklu kumaş.:OPAL

İnce,görgülü. :CENTİLMEN

İnce,küçük,sevimli,çıtı pıtı.:MİNYON

İnce,narin,nazik anlamında yerel bir sözcük.:İBİLİ

İnce,parlak nakış.:MİRE

İnce,terbiyeli.:KİBAR

İnce,yumuşak tüylü fırça.:BLERO

İncelik,naziklik,sevecenlik,acıma.:RİKKAT

İnceltilmiş,arıtılmış,saflaştırılmış.:RAFİNE

İnci Aral’ın bir romanı.:MOR

İnci çiçeği de denilen hoş kokulu bir bitki.:MÜGE

İnci,boncuk,deniz kabuğu gibi malzemeyi ipe dizip kelep haline getirdikten sonra birbirine dolaşarak yapılan ve Anadolu’da kadınların boyunlarına taktıkları kısa gerdanlık. :KISTI

İncil ve ekleri. :AHDİCEDİT

İncil’den önceki kutsal kitaplar.:AHDİATİK

İncil’e göre mahşer gününde iyilik ve kötülük orduları arasında olacak savaş meydanı.:ARMAGEDON

İnciler. :LEAL

İncir ve sütle yapılan bir tatlı.:UYUTMA

İncir yada kayısı ve cevizle yapılan bir tür tatlı,kurabiye.:MİRİVAN

İncirlerde döllenmeyi sağlayan sinek.:İLEK

İncitaş da denilen beton ve sıva yapımında kullanılan camsı riyolit.:PERLİT

İndirme,azaltma,çıkartma,aşağı düşürme,aşağılatma.:TENZİL

İndiyum’un simgesi.:İN

İndüksiyon motorunu bulan,jeneratörler,dinamolar ve transformatörler yapan,yüzlerce buluşuyla elektrik üretimi ve kullanımına büyük katkıda bulunmuş Sırp asıllı Amerikalı mühendis,araştırmacı ve mucit.:NİKOLATESLA

İnebahtı’nın Yunanca adı.:NAUPAKTOS

İnegöl-Bozüyük karayolunda bir boğaz ve dere.:MEZİT

İnek derisinden bir tür ince meşin.:VAKETA

İnek derisinden yapılma ayakkabı yüzü.:OSKAR

İnek sütünden yapılan bir tür İngiliz ve Amerikan peyniri.:ÇEDAR

İnek sütünden yapılan mavi küflü klasik İngiliz peyniri.:STİLTON

İnek sütünden yapılan sarı renkli bir peynir cinsi.:TİLŞİT

İnek sütünden yapılan sert ve sarı renkte İsviçre peyniri.:EMMENTAL

İnek sütünden yapılan,içten küflü yağlı İtalyan peyniri.:GORGONZOLA

İnek veya dana budunun orta bölümü.:TRANŞ

İneklere tuz yalatmak için kullanılan kıldan yapılmış kap.:KATAMAN

İnen,inmiş.:NAZİL

İngiliz birahanesi.:PUB

İngiliz donanmasının Amiral Nelson kumandasında 1805 de Fransız-İspanyol birleşik donanmasını yenilgiye uğrattığı deniz savaşı.:TRAFALGAR

İngiliz edebiyatında anne,baba ve dadıların çocuk yetiştirmede gösterdikleri tahammülsüzlüğe tepki olarak gelişen akım.:NONSENSE

İngiliz Kemal olarak tanınan,1877-1966 yılları arasında yaşayan Türk casus.:ESATTOMRUK

İngiliz kilisesinin tuttuğu inanç yolu.:ANGLİKANİZM

İngiliz kökenli köpek.:FOKSTERYE

İngiliz kraliyet hava kuvvetlerine 1918 den beri verilen ad.:RAF

İngiliz ordusunun seçme birliklerini oluşturan Nepal halkı.:GURHALAR

İngiliz sisteminin ısıl sığa birimi.:BTU

İngiliz sisteminin ısıl sığa birimi.Klimalarda ısı birimi.:BTU

İngiliz şovenizmini anlatmakta kullanılan terim.:JİNGOİZM

İngiliz uluslar topluluğuna üye olan bağımsız ülkelere verilen ad.:DOMİNYON

İngiliz uzunluk ölçüsü birimi(30,5 cm).:FİT

İngiliz ve Amerikan deniz kuvvetlerinde deniz piyadesi.:MARİNE

İngilizce çatı katı,ruf.:ROOF

İngilizce hatıra defteri,günlük.:DİARY

İngilizce yetişkin,erişkin demektir.İnternette genelde pornografik sitelere bu ad verilir.:ADULT

İngilizcede öğleden sonra anlamında kısaltma.(Post Meridiem).:PM

İngilizcede uzun deniz yolculuğu.:VOYAGE

İngiltere ve ABD’de kullanılan arazi ölçüsü birimi. Eskiden Fransa’da kullanılan 52 ar değerinde olan yer ölçüsü.:AKR

İngiltere ve öteki bazı ülkelerde kız okullarında oynanan bir top oyunu.:NETBOL

İngiltere’de 1485-1603 yılları arasında hüküm süren Gal kökenli hanedan.:TUDOR

İngiltere’de 19. Yüzyılda ,işlerini yitirmelerine yol açan dokuma tezgahlarını tahrip etmek üzere örgütlenen zanaatçılara verilen ad.:LUDDİSTLER

İngiltere’de 1950’li yıllarda ortaya çıkan ve işlevsel kaynaklara dönüşü amaçlayan mimarlık akımı.:BRÜTALİZM

İngiltere’de at yarışı.:DERBY

İngiltere’de kullanılan bir soyluluk sanı.:LORD

İngiltere’de ünlü bir eskiçağ anıtı.:STONEHENGE

İngiltere’de XIX. yüzyıl başına kadar monarşi ve Anglikan geleneğini savunan parti.:TORY

İngiltere’de yarış köpeği olarak kullanılan küçük tazı.Küçük boylu bir spor ve av köpeği cinsi.:VİPİT

İngiltere’nin plaka imi.:GB

İnguş Cumhuriyeti’nin başkenti.:NAZRAN

İnişli yer,bayır,eğik,meyilli,eğimli arazi yüzeyi.:ŞEV

İnişli yer,bayır.:PAH

İnkalar tarafından kullanılan ve iplerin üstüne atılmış her düğümün rengine göre bir anlamı olan düğüm-yazı.:KİPU

İnkaların atası olduğuna inanılan güneş tanrısı.:İNTİ

İnkar eden,kabul etmeyen.:MÜNKİR

İnleme,inilti.:NALE

İnleme,inilti.Bağırma,haykırma.:ENİN(RENİN)

İnleyen,feryat eden.:NALAN

İnme,felç.:ŞEL

İnsaf, haklılık. Hak ve adalete uygunluk.:NASFET

İnsan başlı,kuş gövdeli efsanevi yaratık. :HARPİ

İnsan bedeni çevresindeki manyetik alan. :AURA

İnsan beyni.:EMİK

İnsan biçiminde yapılmış robot.:ANDROİT

İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması,eleştiricilik. Kant’ın dogmatizmin ve kuşkuculuğun karşısına koyduğu felsefe yöntemi.:KRİTİSİZM

İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini inceleyen felsefe dalı.:GNOSİYOLOJİ(EPİTOMOLOJİ)

İnsan bilimi uzmanı.:ANTROPOLOG

İnsan davranışlarına aşırı bir duyarlılığın yön vermesi durumu.:SANTİMANTALİZM

İnsan dışkısı.:GAİTA (FECES)

İnsan dışkısı.:KAZURAT

İnsan gırtlağından makamla çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi. İnsan sesiyle ezgili sesler çıkarma ve müzik yapıtlarını seslendirme sanatı.:ŞAN

İnsan gövdesi.:CÜSSE

İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti.:FANİ

İnsan kalabalığı.:CEMAAT

İnsan kaynaklarının kısaltması.:İK

İnsan nüfusunu yapı,gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim. Nüfus bilimi.:DEMOGRAFİ

İnsan omzunda veya deve,fil,at,katır gibi hayvanlara yüklenerek götürülen portatif,üstü örtülü taht,tekerleksiz taşıt.:TAHTIREVAN

İnsan organizmasında az miktarda bulunan aminoalkol.:KOLİN

İnsan sesleri için yazılmış bir oda müziği türü.:MADRİGAL

İnsan sever.:FİLANTROP

İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini amaçlayan bilim dalı.İnsan dölünü iyileştirme ve ırkları arıtma bilimi.:ÖJENİZM

İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini amaçlayan bilim dalı.:ÖJENİZM

İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi.:TİPOLOJİ

İnsan topluluğu.:CEMİYETİ BEŞERİYE

İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren,genellikle toprakta,gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık.Kazıklıhumma::TETANOS

İnsan ve hayvan vücudunda çıkan kabarcık, şiş.:KOP

İnsan ve hayvanlarda ayak altında olan iltihaplı yara.:KARATABAN

İnsan vücudunda gösterilmesi ayıp sayılan edep yeri. Ut yeri,mahrem yer.:AVRET

İnsan vücudunda oluşan şiş ya da ur.:AMAS

İnsan vücudunda yapay bir delik yada çıkış oluşturmak için gerçekleştirilen cerrahi girişim.:OSTOMİ

İnsan vücudunun herhangi bir boşluğunu,muayeneyi kolaylaştırmak için aydınlatıp görünür hale getiren alet.:ENDESKOP

İnsan ya da çalgı sesinin yükseklik ya da alçaklık derecesi.Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması.:TON

İnsan yada hayvan vücudunu derisiz,yalnızca kas yapısı görülür biçimde betimleyen sanat yapıtı.:EKORŞE

İnsan yaşamının bütün alanlarında kurulu düzenlere karşıt bir kültür oluşturma anlayışı.:ANARŞİZM

İnsan yerleşimlerini inceleyen bilim dalı.:EKİSTİK

İnsan,hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim. Canlıların vücut yapılarını ve bu yapının ayrıntılarını inceleyen tıp dalı.:ANATOMİ

İnsan.:ADEM

İnsan.:İN

İnsana çok hoş,güzel görünen durum,davranış,naz.:DELAL

İnsanda ayağın yüksek olan üst bölümü.:TARAK

İnsanda bulunan bir şey yapabilme yeteneği,yeti. MELEKE:

İnsanda hayvanlarla cinsel ilişki kurma isteğiyle ortaya çıkan cinsel davranış bozuklukları.:ZOOFİLİ

İnsandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım (radyasyon) dozu birimi.:REM

İnsanı bir şey yapmaya iten eğilim ya da duygu.:DÜRTÜ

İnsanı çevreyle ilişkiye getiren kasların iradeye bağlı kasılma gücünün geçici olarak yitirilmesiyle beliren sendrom.:KATALEPSİ

İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini izlemeye zorlayan sorun.:İKİLEM

İnsanın bedensel ve ruhsal özelliklerine uygun olan. :ERGONOMİL

İnsanın bütün varlığıyla Tanrı’ya bağlanması. Kölelik,kulluk.:UBUDİYET

İnsanın çevresindeki bütün şeylerin canlı olduğu inancı.:ANİMALİZM

İnsanın dışındaki tüm varlık alemi.:AFAK

İnsanın doğumu,doğma.:TEVELLÜT

İnsanın düşünme ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü. Zeka katsayısı (IQ) ile ölçülen,entelektüel yetenek düzeyi.:ZEKA

İnsanın erdeme ve mutluluğa ve hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan Antisthenes’in öğretisini benimseyen kimse.:SİNİK

İnsanın fiziksel gücünün üretimde kullanılması için gerekli koşulları inceleyen bilim dalı.Amacı maksimum işgücü ve sermaye üretmek için en elverişli fiziksel ortamı sağlamaktır. İnsanın işine uymasını,amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların tümü. İş bilimi.:ERGONOMİ

İnsanın kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyi bilemeyeceğini öne süren öğreti,bilinemezcilik.:AGNOSTİSİZM

İnsanın kendi kendini yiyip bitirmesi.:OTOFAJİ

İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı.Şeref,haysiyet.:ONUR

İnsanın ruhsal yetkinliği.Fazilet.:ERDEM

İnsanın sindirim sisteminde asalak olarak yaşayan bağırsak kurdu.:DAKTİLİ

İnsanın var olabilmesi için doğayı değiştirmesi süreci.:ÜRETİM

İnsanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan,iyi sıçradığı için kolay yakalanamayan küçük,asalak böcek.:PİRE

İnsanın ve dünyanın sonunu ,öbür dünyayı anlatmaya çalışan tanrıbilim kolu. İnsanın yok oluşundan sonra evrenin son yazgısına ilişkin öğreti ve inançların tümü.:ESKATOLOJİ

İnsanın veya çevrenin karakterlerini,göreneklerini inceleyen,serüvenlerini anlatan,duygu ve tutkularını çözümleyen,kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebi tür.:ROMAN

İnsanın yada hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar.:AHŞA

İnsanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen her tür eğlence ve gösteri.:ANİMASYON

İnsanlar,dünya adamları.:ALEMİYAN

İnsanlardan korkma.:ANTROFOBİ

İnsanların arasına karışmaktan hoşlanmayan,insanlardan kaçan kimse.:MERDÜMGİRİZ

İnsanların edindikleri bilgileri kendi öz malı durumuna getirmesi.:ÖZÜMLEMEK

İnsanların ırklara ayrılışını,bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyen bilim. Budun bilim. :ETNOLOJİ

İnsanların oluşturduğu topluluk,halk.(Kelimenin tekili,ehl.) .:AHALİ

İnsanların toplandığı yer.:MESAB

İnsanların ve bazı hayvanların kaba etlerini oluşturan yumuşak bölge.:İLYE

İnsanların ve hayvanların dış dünyanın uyarılarına görme,işitme,koklama,dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği.:DUYU

İnsanların,özellikle çocukların bağırsaklarında yaşayan küçük bir solucan, sivrikuyruk.:OKSİYÜR

İnsanlık,adamlık.:ADEMİYET

İnsanüstü.:FEVKALBEŞER

İnşaat harcı karmaya yarayan kürek boyutundaki geniş ağızlı çapa.:GELBER

İnternet kullanıcılarının takma ismi.:NİCK

İnternet ortamında yapılan sohbetlere verilen ad, çet. Bilgisayarda klavye gevezeliği,internet sohbeti.:CHAT

İnternette grup üyelerine gelen mesajları üyelere dağıtmadan önce süzerek ayıklayan mesaj yöneticisi.:MODERATOR

İnternette sık ziyaret edilen sitelerin toplandığı dosya.:BOOKMARK

İnternette sitelere ulaşma.:ERİŞİM

İnternette, bir kullanıcı adının altında yer alan grafik yada resim.:AVATAR

İnternette,aynı amaçlı web sitelerini tek bir adreste toplayan site.:PORTAL

İnternette,eğitim kurumlarının kullandığı üst seviye alan adı.:EDU

İntihar eden.:MÜNTEHİR

İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.:TERAZİ

İp merdiven.:ÖRCİN

İpe dizilmiş ceviz,badem ve benzerlerini nişastayla kaynatılmış üzüm suyuna batırarak yapılan tatlı sucuk.:BANDIRMA

İpe ilmik atarak hayvanın ağzına takılan gem.:DİŞİNDİRİK

İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince,esnek ve parlak tel.:İPEK

İpek böceğine verilen dut yaprakları.:KÜNE

İpek böceklerinin ölümüne yol açan kelebek hastalığı.:KARATABAN

İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik.:TARAZ

İpek ipliği.:PUAL

İpek kozası.:KOKOLYA

İpek kozası.:PİLE

İpek kozasının dışından alınan en kaliteli ipek.:FLATÖR

İpek pamuk karışımı ipliklerle dokunan bir çeşit yollu kumaştan dikilen ve omuza atılarak üçgen ucu arkaya sarkıtılan saçaklı bürümcek.Güneydoğu Anadolu’da başa da sarılır ve daha çok erkekler kullanır.:POŞU

İpek ve pamukla dokunan ince kumaş.:ŞİTARİ

İpek yada ince kumaştan yapılmış eşarp. Erkek boyun atkısı.:FULAR

İpek,ibrişim,renkli iplikten tığ,mekik,iğne ve firkete ile işlenen ince örgü. Dar tentene.:OYA

İpek,yün,pamuk gibi her türlü İplik kangalı.:ÇİLE

İpekböceği kozası.:KUKULYA(KOKULYA)

İpekböceğinin gelişmesini körleten bir hastalık.:GATİN

İpekböceklerinin koza yapmalarından bir hafta,on gün önce çok yaprak yeme devresi. İki yaşında ipek böceği.:ALADI

İpekçi çıkrığı.:MANCINIK

İpekle dokunan yüzeyi hafif tüylü,kalınca kumaş. Brokar.:KEMHA

İpekten sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz ve ağır kumaş.Üzeri kasnak işi sarı,turuncu ipekle işlenen bej renk ince dokuma.Daha çok sarık, kuşak, bohça, yorgan yüzü olarak kullanılmıştır.:ABANİ

İpekten yapılmış bir cins işlemeli kumaş.:PERNİYAN


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:18