Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- M (Maaş alamayan... -Myanmar’ın...)

M (Maaş alamayan... -Myanmar’ın...)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
M (Maaş alamayan... -Myanmar’ın...)
Sayfa 2
Tüm Sayfalar

 

Maaş alamayan yeniçerilere verilen ad.:ULUFESİZ

Maaş, aylık.:RATİBE

Macar devletinin kurucusu ve Macar tarihinin en ünlü kişilerinden biri olarak kabul edilen ilk Macaristan kralı.:İSTVAN

Macar mutfağına özgü bir tür et yemeği. Soğan,patates ve paprikayla ağır ateşte pişirilen sığır eti yahnisi.:GULAŞ

Macaristan’a özgü bir içki.:PALİNKA

Macaristan’a özgü bir tür biber. Kırmızı biber.:PAPRİKA

Macaristan’a özgü,şaraplık bir üzüm cinsi.:ZETA

Macaristan’ın 1817-1882 yılları arasında yaşayan en büyük epik şairi.:ARANY

Macaristan’ın eski para birimi.:PENGÖ

Macaristan’ın para birimi.:FORİNT

Macarların ulusal halk dansı.:ÇARDAŞ

Macun.:KİT

Madagaskar adasında sık rastlanan,uzun kuyruklu,yumuşak tüylü bir memeli primat.:MAKİ

Madagaskar ve Filipinlerde ağaç liflerinden dokunan bir tür bez.:NİPİ

Madagaskar’da bazı törenlerde içilen kutsal içki.:VOKAKA

Madagaskar’da yaşayan bir cins guguk kuşu.:KUA

Madagaskar’da yaşayan bir cins maymun.: İNDRİ

Madagaskar’da yaşayan bir cins maymun.:AKUMBE

Madagaskar’da yaşayan bir cins maymun.:VARİ

Madagaskar’da yaşayan bir halk.:MERİNALAR

Madagaskar’da yaşayan bir maymun cinsi.:SİFAKA

Madagaskar’da yaşayan bir maymun türü.:AVAHİ

Madagaskar’da yaşayan ötücü bir kuş.:VANGA

Madagaskar’da yaşayan ve soyu tükenmek üzere olan batağan cinsi bir ördek.:ALAOTRA

Madagaskar’da yaşayan,kedi büyüklüğündeki bir maymun.:AYAY

Madagaskar’da yaşayan,oklu kirpiye benzer bir hayvan.:TANREK

Madagaskar’ın başkenti. :ANTANANARİVO

Madagaskar’ın en büyük gölü.:ALAOTRA

Madagaskar’ın plaka işareti.:RM

Madde miktar birimi.Molekülgrama ya da belli Avogadro sayısı kadar moleküle verilen ad.:MOL

Maddeci İslam öğretisi.:RAVENDİYE

Maddeler.:MEVAD

Maddelerin katılığını,esnekliğini ve genel olarak akışını inceleyen bilim dalı.:REOLOJİ

Maddenin bölünemeyen en küçük maddesi birimi.:FERMİON

Maddenin elektron,pozitron,proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.:ELEKTRİK

Maddenin her parçacığı kendine denk düşen bir karşıt parçacığa sahiptir.Bu parçacıklar karşılaştığında birbirlerini yok ederler ve geride saf enerji kalır.:KARŞITMADDE

Maddenin ya da enerjinin en küçük parçası.Elektron,proton,nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri. Atom parçacığı.Çok küçük boyutlara sahip madde.:PARTİKÜL

Maddenin yapısına atomik düzeyde müdahale ederek yeni maddeler ve ürünler geliştirmeyi amaçlayan bilim dalı.:NANOTEKNOLOJİ

Maddenin,canlıların ve dünyanın Tanrı tarafından yoktan var edildiğine inanan evrim karşıtları.:YARATILIŞÇILAR

Maddi nitelikleri olmayan,manevi.:İÇLEK

Maddi şeylere değer vermediği için üstüne başına özenmeyen,dağınık ve derbeder kimse.:HARABATİ

Mademki ,öyle ise,ne zamanki anlamında yöresel bir sözcük.:HAÇAN

Maden bilimi.:MİNERALOJİ

Maden cevheri içindeki saflık oranı.:TENÖR

Maden eşya üzerine vurulan bir cins cila.:EMAY

Maden filizlerinde çok yaygın bulunan,metal görünümünde basit element. Zırnık,sıçanotu gibi adlar da verilen zehirli bir element.:ARSENİK

Maden kömürü katranında benzinle birlikte bulunan,eritici ve leke çıkarıcı olarak kullanılan,yanabilir sıvı hidrokarbür.:TOLÜEN

Maden ocağında kazı yerini ilerleme yönünden sınırlayan yüzey. Kazı yerleri.:ARIN

Maden ocaklarında açılan yer altı yolu.:GALERİ

Maden ocaklarında kazılan yüksek eğimli ve dar çaplı galeri.:FERE

Maden ocaklarında,aşağı doğru kazılmış galerilere verilen ad.:DESANDRİ

Maden ocaklarının işletilmesinin kiraya verilmesi.:RÖDÖVANS

Maden pisliği, balmumu.:RİM

Maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kalem.Tespihçi kalemi.:ARDA

Maden ve inşaat işçilerinin giydiği koruyucu başlık.:BARET

Maden ya da kağıt para üzerindeki kafa resmi.:EFİJİ

Maden yeri.Maden bulunan yer.:ERGENE

Maden,ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cila.Cilacı.:SAYKAL

Maden,cam ya da topraktan, içine mürekkep konulan özel küçük kap.:HOKKA

Maden,cam,emaye ve ağaçtan yapılan,bardak,fincan,tabak gibi eşyaların taşındığı kenarlı,kenarsız,kulplu,kulpsuz tabak.:TEPSİ

Madenci ocağı. Maden fırını.:KÜRE

Madencilikte açılmış olan boşluklardan tavan ve yanlardan taş veya cevher parçalarının düşmesini önlemek amacıyla tahkimat elemanları üstüne veya arkasına yerleştirilen bir tahkimat parçası.:KAMA

Madencilikte ağaç direklerin hazırlanması sırasında arta kalan kısa parça.:GÜCÜK

Madenden ve seramikten yapılan geniş ağızlı,yayvan su kabı.:LEĞEN

Madenden yapılan havalandırma bacası.:HAVALA

Madeni küçük maşa.:CIMBIZ

Madeni paralara vurulan damga.:SİKKE

Madenler dövülürken sıçrayan ince ufak parça.:ÇAPAK

Madenlerde birleşince tuz verebilen flor,klor,brom ve iyot elementlerine verilen ad.:HALOJEN

Madenleri sıvılaştırma, ergitme.:İZABE

Madenleri yontmada kullanılan çelik araç.:EĞE

Madrid’de bulunan dünyanın en tanınmış müzelerinden biri.:PRADO

Mafya adamlarının,hesaplaşmalarında kullandıkları kesik namlulu av tüfeği.:LUPARA

Mafya örgütünün Sicilya’da ele geçirdiği toprakları denetleyen kişiye verilen ad.:GABALOTTİ

Mafya örgütünün suskunluk yasası.:OMERTA

Mafya örgütünün üyelerine verilen ad.:MAFİOSO

Magnezyum elementinin simgesi.:MG

Mağara.:KEHF

Mağaraları inceleyen bilim dalı.:SPELEOLOJİ

Mağaraların tabanında,kireçli suların damlamasıyla oluşan kolonlardan her biri.:DİKİT

Mahalli.:YEREL

Mahkeme davetiyesi.:CELP

Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran,yargıcın emirlerini bildiren,kağıtları getirip götüren görevli.:MÜBAŞİR

Mahkemede tanık ya da sanıkların olay hakkında sözlü açıklamaları. Bir soruşturmada yetkili kişilere verilen yazılı veya sözlü bilgi.:İFADE

Mahmuz takmayan Kazakların kullandıkları deri kamçı.:NAGAYKA

Mahrumluk.:NAKAMİ

Mahvolma,ölüm.:ATAB

Makam sırası,basamak,derece düzeni. Yetkilerin ve rütbelerin önem ve aşama sırası.:HİYERARŞİ

Makam,rütbe ve iktidarı temsil eden ve bir gönder (sırık) üzerine takılan at kılından yapılmış alem.Tuğ,aynı zamanda bağımsızlığın bir sembolü sayılmıştır.:TUĞ

Makamla okunan Zebur surelerine verilen ad.:MEZAMİR

Makaraları birbirine kavuşan bir palangayı açıp uzatmak işi.:TİRAMOL

Makarna üretiminde kullanılan bir buğday türü.:DURUM

Makarnacı.İtalyan.:WOP

Makas.:SINDI

Makedonya ve Kosova’da yaşayan bir halk.:GORALILAR

Makedonya ve Kosova’da yaşayan etnik bir topluluk.:TORBEŞLER

Makedonya’nın başkenti.:ÜSKÜP ( SKOPJE )

Makedonya’nın para birimi.:DİNAR

Makedonya’nın plaka imi.:MK

Makedonya-Arnavutluk sınırında bir göl.:OHRİ

Maki de denilen,Madagaskar’da yaşayan bir maymun cinsi.:LEMUR

Makine yağı.:GRES

Makinede dokunmuş her türlü dokuma.:KUMAŞ

Makineler tarafından gözetim altında tutulan ve denetlenen,insan gözetimine çok az yer veren üretim süreçleri.:OTOMASYON

Makinelerde devingen bölümleri içine alan parça.:YATAK

Makineli tüfek.:MİTRALYÖZ

Maksim Gorki’nin bir romanı.:FOMA

Mal olarak verilen.:AYNİ

Mal sayımı.:ENVANTER

Mal sayımı.Bir ticari kuruluşun bütün taşınmaz varlıklarıyla alacaklarını,borçlarını gösteren döküm,çizelge.:ENVANTER

Mal varlığı.:MAMELEK

Mal ve hizmet grupları ile kaynaklar arasındaki bağlantıları inceleyen bilim dalı, iktisat.:EKONOMİ

Mal ve hizmet karşılığı yapılan ticaret, takas.:BARTER

Mal, mallar.:EMTİA

Mal,ticari mallar.:EMTİA

Malakka (veya malay) yarımadasında bir kıstak.:KRA

Malatya ilinde bir baraj.:ÇAT

Malatya ilinde bir şelale.:KERNEK

Malatya ve Erzincan yöresinde el tezgahlarında dokunan,yollu ve nakışlı bir pamuklu kumaş.:MANUSA

Malatya yöresinde kayısı kurusuna verilen ad.:LAK

Malatya’da Atatürk ve İnönü heykelini (Nijat Sirel’le birlikte),Nevşehir’de Damat İbrahim Paşa ve atlı Atatürk anıtlarını,Erzurum’da Atatürk ve Erzurum Kongresi anıtını gerçekleştiren ünlü heykelcimiz.:HAKKI ATAMULU

Malavi’nin para birimi.:KIVAÇA

Malaya dilinde delirme. Malezya’da rastlanan akut saldırgan çılgınlık nöbeti.:AMOK

Maldiv adalarının yerli halkı.:DİVEHİLER

Maldivler’in (Hint Okyanusu) başlıca adası ve başkentinin adı.:MALE

Malezya takımadalarında yaşayan ve küçük beden yapılarıyla ayırt edilen halklara verilen ad.:NEGRİTOLAR

Malezya ve Endonezya’da odun kömüründe pişirilen çok baharatlı et şiş.:SATAY

Malezya’da yetişen bir ağaçtan elde edilen, sanayide yalıtım maddesi olarak ve diş protezlerinde kullanılan kauçuğa benzer bir madde.:GUTAPERKA

Malezya’nın başkenti.:KUALALUMPUR

Malezya’nın para birimi.:RİNGGİT

Malın satış değeri,sürüm değer.:RAYİÇ

Mali işler.:FİNANS

Mali’de bir kent.:SEGU

Mali’de etli ve yumru kökü yiyecek olarak kullanılan bir bitki.:USUNİFİNG

Mali’nin başkenti.:BAMAKO

Mali’nin plakası.:RMM

Mallar,mülkler,servetler.:EMVAL

Mallar. :EMVAL

Mallarda ortaklık ilkesini ve halkı her bakımdan eşitleştirmeyi savunan Batıni İsmaili kökenli dinsel ve siyasal bir akım.:KARMATİLİK

Malta eriği de denilen,sulu ve mayhoş bir meyve.:YENİDÜNYA

Malta humması” da denilen ve insana çiğ sütten bulaşan ateşli hastalık.:BRÜSELLOZ(BRUCELLA)

Maltalıların altı düz,pruva etrafında bir direği olan,küçük teknelerine verilen ad.:SİPARONER

Malzeme.:GEREÇ

Manavadharmaşastra diye de adlandırılan Hindu yasalarının en önemli metnine verilen ad.:MANU SMRİTİ

Manavgat Çayı’nın Akdeniz’e dökülürken oluşturduğu, doğal güzelliğiyle tanınmış göl.:TİTREYENGÖL

Mancana büyüklüğündeki madeni fıçı.:VARİL

Manda bağırması.:BÖĞÜRME

Manda pastırması. Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek .:KAKAÇ

Manda sütünden yapılan bir Hint peyniri.:SURATİ

Manda veya ayı yavrusu,ayıcık.:PALAK

Manda yavrusu. :KOTA

Manda yavrusu.:GOTA

Manda yavrusu.:MALAK

Manda,su sığırı.:CAMIZ (CAMIŞ)

Manevi bir varlık karşısında duyulan ürkme.:BELİN

Manevi yolculukta önderlik eden,doğru yola götüren,irşad eden anlamına şeyhe verilen diğer ad. Doğru yolu gösteren kimse,kılavuz.:MÜRŞİD (MÜRŞİT)

Mangal. :KORLUK

Manganezin simgesi.:MN

Manisa’da her yıl düzenlenen geleneksel şenliğe ve bu şenlikte dağıtılan macuna verilen ad.:MESİR

Manisa’daki Ağlayan Kaya’nın o olduğuna inanılan, doğurganlığıyla ünlü Frigya Kraliçesi.:NİOBE

Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkında bir yayla.:ATALAN

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ilkbaharda kutlanan geleneksel şenliğe verilen ad.:ÇAĞLAK

Manisa’nın antik dönemlerdeki adı.:MAGNESİA

Manisa’nın Kula ilçesi yakınındaki,dik yamaçlı çok genç volkan konilerine verilen ad.:DEVLİT

Manisa’nın Kula ilçesi yakınlarında bir kaplıca.:EMİRLER

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kaplıca.:KURŞUNLU

Manisa’nın Salihli ilçesine özgü bir kiraz cinsi.:ALLAHDİYEN

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kaplıca.:URGANLI

Maniyerizm akımının ve geç dönem Rönesans sanatçılarının en önemli temsilcilerinden biri olan ünlü Venedikli ressam.:TİNTORETTO

Manş tünelinde işleyen trenin adı.:EUROSTAR

Mantar asalaklarından oluşan hastalık. Patolojide mantar.:MİKOZ

Mantar bilimi.:MİKOLOJİ

Mantar enzim karışımı.:SAMA

Mantar gibi ilkel bitkilerde dişi cinsiyet hücresi.:OVÜLEN

Mantar.:ÇINTAR

Mantar.:FUNGUS

Mantar.:KÜFLÜCE

Mantarlarda şapkayı taşıyan sapa verilen ad.:STİPA

Mantarlardan ileri gelen tırnak iltihabı.:ONİKOMİKOZ

Mantarlardan kurutularak elde edilen,çabuk tutuşan,süngerimsi madde.:KAV

Mantık ve felsefede,akıl süzgecinden geçirirken bilmeyerek düşülen yanılgı,mantığa uymazlık.:PARALOJİZM

Mantık. :ESEME

Mantıkta bir düşüncenin başka sözlerle yeniden anlatılması.:GENELLEME(TOTOLOJİ)

Mantıkta bir önermenin yüklemiyle konusunun yerlerini değiştirip yeni bir önerme meydana getirme.:EVİRME

Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım.:EPİKEREM

Mantıkta önerilerinin biri veya her ikisi kanıtıyla ileri sürülen tasım.:EPİKEREM

Mantıkta ve felsefede küçük önerme.:MİNÖR

Mantıkta verilen bir önermeden çıkarsama yoluyla varılan sonuç.:VARGI

Mantıkta,birbirine bağlı iki önermeden sonraki.:SONURTU

Manyetik alanın şiddet birimi.:GAUSS

Manyetik momentleri ölçmeye yarayan alet.:TRE

Manyetik rezonansın kısaltması.:MR

Manyok kökünden çıkarılan nişasta.:TAPYOKA

Marangoz işlerinde ince kenar pervazı.:ZIH

Marangoz keseri.:YONAK

Marangoz, dülger, demirci ve çiftçilerin kullandıkları, testere, keser, balta, saban demiri, çizek gibi aygıtlar.:AMARAT

Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları alet.:ECENE

Marangozların lamba açmakta kullandıkları rende.:TABLARULA

Marangozların yada fıçıcıların ağaç yontmada kullandığı bir tür keser. Yüzü yay biçiminde bir çeşit keser.:AYDEMİR

Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal.:KİNİŞ

Marangozlukta ağacı çizmeye yarayan,ucu sivri ve ağaç saplı el aracı.:ÇİZECEK

Marangozlukta ağaç delmek için kullanılan çelik araç.:İĞDEMİR

Marangozlukta kullanılan bir tür büyük rende. :KARGIN

Marangozlukta kullanılan bir tür reçine. :ARMUDİ

Marangozlukta kullanılan bir tür rende.:DÜZTABAN

Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi.:KATRAK

Maranta adlı kamıştan elde edilen ve bebek maması yapılan un.:ARAROT

Mardin ilinde ünlü bir ören yeri.:DARA

Mardin ilinde ve Irak’ın kuzeyinde yaşayan Hıristiyan Nasturiler’e Keldanilere verilen ad.:ASURİLER

Mardin ilinde,ünlü bir Süryani manastırı.:DEYRÜZZAFARAN

Mardin iline özgü,kadın-erkek karşılıklı oynanan bir halk oyunu.:REYHANİ

Mardin sokaklarındaki,abbara da denilen kemerli geçitlere verilen bir başka ad.:ZABOK

Mardin ve Siirt yöresine özgü bir halk oyunu.:HIRPANİ

Mardin ve Şanlıurfa’da binaların yapımında kullanılan yöresel ve değerli bir taş.:NAHİT

Mardin yöresinde çiğköfteye verilen ad.:ACİN

Mardin yöresinde,kızartılarak hazırlanan içli köfteye verilen ad.:IROK

Mardin yöresine özgü , basmavat da denilen ve haşlanarak hazırlanan içliköfte.:İKTEBET

Mardin yöresine özgü bir halk oyunu.:ŞEMMAME

Mardin yöresine özgü mercimek köftesi.:BELLO

Mardin yöresine özgü,anasonlu şekere verilen ad.:İBZOR

Mardin yöresine özgü,ekşi yeşil erikle yapılan bir yemek.:ALLUCİYE

Mardin yöresine özgü,et ve soğanla yapılan bir tür pide.Kıyma veya peynirle doldurulan bir tür börek.:SEMBÜSEK(SAMBOUSEK)

Mardin yöresine özgü,hayat çöreği de denilen çeşitli baharatlarla hazırlanan bir tür kalın pide. Mardin’de yaşayan Süryanilere özgü bir tür paskalya çöreği.:KİLİÇE

Mardin yöresine özgü,iktebet de denilen ve haşlanarak hazırlanan içli köfte.:BASMAVAT

Mardin yöresine özgü,kuzu budu ve bademle yapılan bir yemek.:DOBO

Mardin yöresine özgü,pekmezle yapılan bir tür muhallebi.:HARİRE

Mardin yöresine özgü,pirinç ve kuzu etiyle yapılan işkembe dolması.:KİBE

Mardin’de sert kabuklu meyve çekirdeğine verilen ad.:ACU

Mardin’de ünlü bir medrese.:ZİNCİRİYE

Mardin’de,Akkoyunlular döneminden kalma ünlü bir medrese.:KASIMİYE

Mardin’in bir ilçesi.:DERİK

Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir kaplıca.:GERMİAB

Mardin’in geleneksel sokaklarındaki kemerli geçitlere verilen ad.:ABBARA

Mardin’in Midyat ilçesinde “Deyr-Ül-Umur” da denilen ünlü Süryani manastırı.:MORGABRİEL

Mardin’in Midyat ilçesinde bir ören yeri.:HAH

Mardin’in Midyat ilçesinde Süryani mimarisi açısından zengin bir bölge.:TURABDİN

Marianne adalarının (Mikronezya) en güneyde olanı.:GUAM

Marksist terminolojide, dünyayı değiştirmeyi amaçlayan etkinliklerin tümü.:PRAKSİS

Marksist terminolojide,proletaryanın sınıf bilincinden yoksun alt tabakası.:LUMPEN

Marksist-Leninist anlamında kullanılan kısaltma.:ML

Marlene Dietrich’i üne kavuşturan ilk sesli Alman filmi.:MAVİMELEK

Marmara bölgesinde bir göl.:ULUBAT

Marmara bölgesinde kum midyesine verilen ad.:CİKCİK

Marmara Bölgesinde Kuş Cenneti olarak da bilinen göl.:MANYAS

Marmara bölgesinde üretilen şaraplık bir kırmızı üzüm cinsi.:KARALAHNA

Marmara Bölgesinde yetiştirilen şaraplık bir üzüm cinsi.:PİNO

Marmara bölgesindeki samanlı dağlarının en yüksek tepesi.:KELTEPE

Marmara bölgesinin güneyinde bir akarsu.:KİRMASTİ

Marmara bölgesinin her tarafında Çanakkale ve Gelibolu da yaygın olan beyaz üzüm. Seyrek taneli,kırmızı benekli bir üzüm cinsi.:YAPINCAK

Marmara Bölgesinin Trakya kesiminde yer alan Yıldız dağlarının eski adı.:ISTRANCA

Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alan üçgen biçimli yarımada.:KAPIDAĞ

Marmara denizinde bir ada.:PAŞALİMANI

Marmara denizinde turistik bir ada.:AVŞA

Marmara Denizinde turistik bir ada.:EKİNLİK

Marmara Denizindeki Paşa limanı Adası’nın antik dönemlerdeki adı.:HALONE

Marmara yöresinde,deniz yüzeyini kaplayan ve salya da denilen beyaz jelimsi tabakaya verilen ad.:KAYKAY

Marmara,Ege ve Akdeniz’de yaşayan eti lezzetli bir yengeç.:ÇALPARA

Marmaris ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:TURUNÇ

Marmaris ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir yöre ve köy.:ÇETİBELİ

Marmaris ilçesinde sığla ağaçlarıyla ünlü bir orman alanı.:GÜNLÜCEK

Marmaris ilçesinde, doğal güzelliğiyle tanınmış turistik bir köy.:ORHANİYE

Marmaris ilçesindeki Cennet Adası’nda,MÖ on bin yılına tarihlenen arkeolojik mağara.:NİMARA

Marmaris ve Datça arasında doğal güzelliğiyle tanınmış bir körfez.:HİSARÖNÜ

Marmaris’in Gökova körfezi kıyısında,doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:LÖNGÖZ

Marmaris-Datça arasında doğal güzelliğiyle tanınmış bir koy.:ÇUBUCAK

Martıya benzer bir deniz kuşu.:FULMAR

Martin Scorsese’in,14. Dalay Lama’nın yaşamını konu alan filmi.:KUNDUN

Masa tenisi.:PİNGPONG

Masa ve sandalye ayaklarını birbirine bağlayarak açılmalarını önleyen çubuk.:GERGİCEK

Masa,dolap,komodin gibi düz levhalardan yapılan mobilya.:TABLALIMOBİLYA

Masa,etajer,raf üzerine konulan küçük boyutta heykeller,seramikler,maden,taş, ahşap.gibi maddelerden yapılan heykel,vazo gibi zarif küçük süs eşyaları.:BİBLO

Masaj aktiviteli havuzlu banyo, sağlık havuzu.Su masajı küveti.:JAKUZİ

Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan bir kuş.:ANKA

Masalları ve öyküleri ile tanınan İranlı yazar.:BEHRENGİ

Masif. İçi dolu olan,dışı kaplama olmayan.Katışıksız.:SOM

Masif. İçi dolu olan,kaplama olmayan. Katışıksız.:SOM

Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi.:DOMİNO

Mason. :FARMASON

Matbaacılıkta harfler yada satırlar arasındaki açıklık. Satır aralığı.:ESPAS

Matbaacılıkta kullanılan ince bir harf çeşidine verilen ad.:ELZEVİR

Matbaacılıkta kullanılan temizleme maddesi.:AVUSVAŞ

Matbaacılıkta sürtme yoluyla kağıt veya düzgün bir yüzeye aktarılan grafik karakteri:LETRASET

Matbaacılıkta,koyu dizilmiş harflere verilen ad.:BOLD

Matem elbisesi yapımında kullanılan bir tür hafif ipekli kumaş.:GRENADİN

Matematiğin sayıları,bunların arasındaki bağıntıları ve işlemleri konu alan dalı.:ARİTMETİK

Matematik ve geometri alanındaki araştırmalarıyla tanınmış 16. Yüzyıl Osmanlı bilgini.:MATRAKÇINASUH

Matematik.:RİYAZİYE

Matematikte değişmesi bir doğruyla gösterilebilen fonksiyonlar için doğrusal anlamında kullanılan sözcük.:LİNEER

Matematikte özdeş.:İDENTİK

Matematikte saniyenin altmışta biri.:SALİSE

Matematikte, karmaşık geometrik şekillerin ortak adı.:FAKTAL

Matematikte,aynı cinsten onluk bir küme.:DESTE

Matematikte,bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru.:TEĞET

Matematikte,en az bir değişken içeren ve bu değişkenlerin ancak belirli değerleri için gerçeklenen eşitlik.:DENKLEM

Matematikte,herhangi bir ölçü biriminin bölündüğü eşit parçalardan her biri.:ASKAT

Matematikte,on kuralına göre yazılmış bir sayının her rakamının bulunduğu sıra.:BASAMAK

Matematikte,türevi bilinmeyen fonksiyon. Parçalardan oluşmuş bütün.:İNTEGRAL

Maun da denilen bir ağaç.:AKAJU

Mavi atlas üzerine sim ve pul işlemeli,kenarları saçaklı üçgen kuşak.:ZIBBA

Mavi ile yeşil arası bir renk.:CAM GÖBEĞİ

Mavi rengi ayırt edememe.:ASİYANOPSİ

Mavi renkli doğal bakır karbonat.:AZURİT

Mavi ya da mor renkte gösterişli çiçekler açan bir süs bitkisi. Anayurdu Orta ve Güney Amerika ile Batı Hint adaları olan elli kadar ağaç ve çalı türünün ortak adı.Tropikal Amerika’da yetişen bir orman ağacı.:JAKARANDA

Mavi ya da mor renkte gösterişli çiçekler açan bir süs bitkisi. Anayurdu Orta ve

Mavi.:MAİ

Mavimsi beyaz renkte parlak yüzlü bir maden veya bu madenden yapılmış eşya.:ÇİNKO

Mavimsi yeşil renkli küçük bir kuş.:FANTA

Mavimtrak esmer renkte, 1510 C’ de eriyen,özellikle çelik döküm ve alaşımlar için en uygun element.:DEMİR

Maya.:FERMENT

Mayakovski’nin başını çektiği eski Sovyet edebiyat grubu.:LEF

Mayakovski’nin sevgilisi.:LİLİBRİK

Mayalanma,tahammür.:FERMANTASYON

Mayalanmamış hamurdan sacda yapılan ekmek.:HAMURSUZ

Mayalanmış pirincin süzülüp arındırılmasıyla yapılan alkollü Japon içkisi.:SAKE

Mayalanmış şıranın yani şarabın damıtılmasından geride kalan atık.:VİNAS

Mayalanmış yoğurtlu hamurun kurutulup ufalanmasıyla yapılan çorba.:TARHANA

Mayalarda yağmur tanrısı.:CHAC

Mayalı hamurdan tandırda pişirilerek yapılan ve yapıldığı yere göre büyüklüğü değişen ince ekmek türü. İnce pide.Yassı,yumuşak ekmek.:LAVAŞ

Mayalı hamurdan yapılıp sacda pişirilen bir tür ekmek.:PITPIT

Mayalı hamuru bezelere ayırarak yufka haline getirip sac üzerinde pişirdikten sonra alt ve üst kısımlarının yağlanmasıyla yapılan bir tür ekmek.:EBELEME

Mayasıl.Kaşıntı.Hemoroit.:BASUR

Mayasız hamurdan yapılan,sac üzerinde pişirilen yufka,peynirli veya peynirsiz pide.:KATLAMA

Maydanozgillerden bir bitki ve bunun kokulu tohumu.:ÇEMEN

Maydanozgillerden ıtırlı bir bitki.:KİMYON

Maydanozgillerden uyuşturucu ve zehirli bir bitki. Ağı otu. Nemli yerlerde yetişen zehirli yabani bir bitki.:BALDIRAN

Maydanozgillerden,baharlı meyveleri yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan bir bitki. Gaz söktürücü bir bitki .:REZENE

Maydanozgillerden,beyaz ya da pembe çiçekli bir bitki.:HOROZGÖZÜ

Maydanozgillerden,çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen,başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki.Bir tür sümbül. Rezene.:NARDİN

Maydanozgillerden,hekimlikte kullanılan bir bitki,deve elması.:ÇAKIRDİKENİ

Maydanozgillerden,ince yapraklı,bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki.:DEREOTU

Maydanozgillerden,kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı yapımında kullanılan,yurdumuzda ekimi yapılan bitki.:ANASON

Maydanozgillerden,kökleri ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki.:KEREVİZ

Maydanozgillerden,Orta Asya’da ve Akdeniz ülkelerinde yetişen bir bitki ve bu bitkiden elde edilen reçineli zamk.:ŞEYTANTERSİ

Maydanozgillerden,su kıyılarında ve bataklıklarda yetişen zehirli bir bitki. Su baldıranı da denilen bir bitki.:SUREZENESİ

Maydanozgillerden,yumuşak ve tüysüz meyvesi kurutulup öğütülerek baharat olarak,taze yaprakları salatalarda çeşni olarak kullanılan bitki. kara kimyon.:KİŞNİŞ

Mazhariyet. : ERGİ

Mecazen beceriksiz,başarısız,dikkate alınmayan.:TATARAĞASI

Mecazen çok istekli.Bir şeye büyük bir istek ve heves duyan.:TEŞNE

Mecazi olarak çok konuşan anlamında sözcük.:CAZGIR

Mecbur etme.:İLCA

Meclis,toplantı.:NADİ

Mecus dininden olan kimse.Zerdüşti. Ateşe tapan.:MECUSİ

Mecusi.:ZERDÜŞTİ

Med,Pers ve İskit ordularında kullanılmış bir tür kısa kılıç ya da uzun hançer.:AKİNAKES

Med-cezirin yönünü ve yüksekliğini ölçen alet.:HİDROMETRE

Medine kentine verilen bir başka ad.:AZRA

Medrese öğrencisi.:SUHTE

Medyumların ruhlarla temasa geçtikleri zaman içine girdikleri değişik bilinç hali.:TRANS

Megatonun kısaltması.:MT

Mehmet Rauf tarafından 1908’de İstanbul’da yayınlanan aylık kadın gazetesi.:MEHASİN

Mehtap. :MAHİTAP

Mehter müziğinde yer alan ve iki değnekle vurularak çalınan davul,kudüme benzer küçük davul, bir tür kös.:NAKKARE

Mehter takımına ve bunun bulunduğu yere tarihte verilen ad.:NAKKARHANE

Mehter takımlarında ve tekkelerde Mevlevi müziğinde kullanılmış olan,metal kaseli,küçük iki davuldan oluşan usul vurma aracı.:KUDÜM

Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıt.:DİNAMO

Mekanik saatlerde, balans çarkının düzenli dönmesini sağlayarak zaman ayarını denetleyen düzenek.:EŞAPMAN

Mekanik,elektronik ve bilişim teknolojilerini tümleştiren ürünlerin,akıllı makinelerin ve robotların geliştirilmesini ve üretilmesini konu edinen mühendislik dalı.:MEKATRONİK

Mekanizma.:DÜZENEK

Mekansız.:BİMEKAN

Mekansız.:LAMEKAN

Mekke ve Medine’de oturan ileri gelenlere dağıtılmak üzere törenle gönderilen parayı taşıyan topluluk.:SÜRREALAYI

Mekke’de bir tepenin adı.:MERVE

Mekke’de hacıların arife günü toplandıkları tepe.:ARAFAT

Mekke’nin kuzeydoğusunda Hz Muhammed’in Allah’tan ilk buyruğu aldığı dağ.:HİRA

Mekke’ye giden yollarda hacıların ihrama girdikleri noktalar.:MİKAT

Mekke’ye yalnız hac amacıyla giden kimse.:AFAKİ

Meksika mutfağına özgü bir tür et yemeği.:TAJİTA

Meksika yemeği,acılı.:TAMALE

Meksika’da 1911-1917 yılları arasında büyük bir köylü ayaklanmasına öncülük eden ünlü Meksikalı devrimci.:EMİLİANO ZAPATA

Meksika’da bir yanardağ.:AJUSKO

Meksika’da bir yanardağ.:POPOCATEPETL

Meksika’da büyük bir uygarlık kurmuş olan eski halk.:AZTEKLER

Meksika’da büyük bir uygarlık kuran eski halk.:OLMEKLER

Meksika’da Kolomb öncesi dönemden kalan tören dansı.:VOLADORES

Meksika’da mısır unundan yapılan mayasız yassı ekmek.:TORTİLLA

Meksika’da sokaklarda çalınan bir tür müzik kutusu.:SELİNDRO

Meksika’da tarım reformu sonucunda toprak dağıtılmış köy topluluklarına verilen ad.:EJİDO

Meksika’da yabani olarak yetişen bir otun yapraklarından elde edilen bitkisel lif.:TAMPİKO

Meksika’da yaşayan bir halk .:KAHİTALAR

Meksika’da yaşayan bir halk.:YAKİLER

Meksika’da yaşayan Kızılderili bir halk.:MAZATEKLER

Meksika’dan yayılmış hareketli,modern bir dans.:ÇAÇAÇA

Meksika’nın orta kesiminde yaşayan yerli bir halk.:OTOMİLER

Meksika’ya özgü acı bir biber cinsi.Yeşil renkli çok acı biberlerin ince ince dilimlenerek yapılan turşusuna verilen ad.:JALAPENO

Meksika’ya özgü bir tür bira.:SOL

Meksika’ya özgü dinsel tören dansı.:CONCHERO

Meksika’ya özgü sert bir içki.:TEKİLA

Meksika’ya özgü, bir tür mısır ekmeği.:TAKO

Meksika-Guatemala sınırında konuşulan yerli bir dil.:MAM

Mektup dipnotu olarak kullanılan yabancı kısaltma.:PS

Melek. :FERİŞTE

Meleke.:YETİ

Melekler ve ruhlar alemi. :MELEKÜT

Melez bir koyun cinsi.:DAĞLIÇ

Melez, kırma.:AZMA

Melez, kırma.:KIRIK

Melodi.:EZGİ

Melun , kovulmuş,lanetlenmiş, istenmeyen.:LAİN

Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç.:TİRLE

Meme bezinin radyografiyle incelenmesi.:MAMOGRAMİ

Meme emen çocuk.:REDİ

Meme.:EMCEK

Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm. Atın omuzları arasında kalan bölge.:SAĞRI (SAĞIR)

Memelilerde ana ile cenin arasında kan alıp verme işini sağlayan organ,meşime, son.:ETENE

Memelilerde,annenin döl yatağı ile yavru arasındaki bağlantıyı sağlayan organ.:PLASENTA

Memelilerin etobur takımından,beş parmaklı,tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan.:AYI

Memleket.Gurbetteki bir kimsenin doğup büyüdüğü ve özlediği yer.:SILA

Memleketler.Ülkeler.:MEMALİK

Memnun.:HOŞNUT

Memur maaş,derece ve miktarını gösteren cetvel. Memur maaş çizelgesi.:BAREM

Memurlar.:MEMURİN

Mendelevyum elementinin simgesi.:MD

Mendil,örtü,yatak çarşafı gibi şeylerin kenarına ,kumaş üzerine yapılan bir tür süsleme.:AJUR

Meneviş. :DALGIR

Menkıbeler,destanlar.:MENAK

Menkul kıymetler borsasında,masanın başında devamlı bulunan ve işlemleri yürüten üyeye verilen ad.:DEALER

Menteşelerle birbirine bağlı birkaç parçadan oluşan ve yapılarda bazı bölümleri ayırmakta kullanılan , katlanır, taşınır, açılır, kapanır, perdeye benzer çerçeveli pano.:PARAVANA

Menzil oklarının ucuna takılan,yüksük biçiminde kemik parça.:SOYA

Menzil,amaç.:EREK

Merakı ya da mesleği gereği düşün sorunlarıyla uğraşan kimse.:ENTELEKTÜEL

Mercan resifleri üzerinde oluşan,çoğunlukla kumlu,küçük düz ada. Kum adacığı.:KEY

Mercan türünden bir balık.:FANGRİ

Mercanbalığının bir türü.:MANDAGÖZ

Mercanköşk de denilen,yaprakları güzel kokulu bir bitki.:ŞİLE

Mercanköşk de denilen ıtırlı bir bitki.:AMARAK

Mercek.Kovucuk.:ADESE

Mercekleri 27 mm aralıklı üç ayrı alıcının yan yana birleştirilip eşlemeli olarak çalıştırılmasıyla ortaya çıkan bir geniş perde ve üç boyutlu sinema tekniği.:SİNERAMA.

Mercimek büyüklüğünde meyve veren yabanıl bir ağaç cinsi.:CEF

Mercimek ve hamurla yapılan bir yemek.:SAKALÇARPAN

Mercimek,bulgur ve yoğurtla hazırlanan bir yemek.:PASTİGAN

Mercimekten az büyük ,buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç,melengiç.:ÇİTLEMBİK

Merdiven çıkmaktan duyulan korku.:KLİMAKOFOBİ

Merdiven parmaklığı,merdiven korkuluğu.:TIRABZAN

Merdiven ya da merdiven basamağına verilen ad.:AYAKÇAK

Merhale.:EVRE

Merhamete,vicdana ya da mantığa dayanan adalet.:İNSAF

Merhametle ilgili.:RAHMİ

Merhametsiz,inatçı,acımasız.:GAVUR

Meriç ırmağının deltasında,bir çok kuş türünü barındıran ve tabiatı koruma alanı kapsamına alınan bir göl.:GALA

Meriç’in kolu olan bir ırmak.:ERGENE

Merih gezegenine verilen bir ad.:SAKIT

Merkantilizm terimiyle anlamdaş olan ve ticaret temeline dayanan ekonomi politikası.:KOMERSİYALİZM

Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan ve Türk Lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.:EFEKTİF

Merkez Bankasının pasifinde kayıtlı bulunan para miktarı.:BAZ

Merkez Ofisi Kaliforniya’da bulunan,dünyanın en büyük arama motorlarından birinin ve geliştiricisi olan şirketin adı.:GOOGLE

Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu.:HOMOTETİ

Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı

Merkez sinir sistemi üzerinde çok güçlü uyarıcı etkisi olan sentetik bir ilaç.:ANFETAMİN

Merkez sinir sisteminde dejenerasyon ve ölüme neden olan kronik enfeksiyon hastalığı. Yalnızca Papua Yeni Gine’de görülen titreme hastalığı.:KURU

Merkezden uzak.:PERİFER

Merkezi Urfa olan Osmanlı eyaleti.:RAKKA

Merkür.Güneşe en yakın gezegen.:UTARİT

Mermer yada taş üzerine oyulan ucu kıvrık yaprak motifi.:BUTE

Mermer,tebeşir,alçı taşı gibi bir çok taşın temel maddesini oluşturan kalsiyum oksit.:KİREÇ

Mermilerde ve ateşli silahlarda çap.:KALİBRE


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:26