Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- O (Objektifi.. -Ozanların çaldığı...)

O (Objektifi.. -Ozanların çaldığı...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Objektifi değiştirilebilen dijital makinelere verilen isim.:DSLR

Obur. :EKUL

Oburlar.:EKELE

Obüslerden,bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper. Denizcilikte,güvertedeki topların önlerine yapılan koruyucu siper.:KAZAMAT

Ocak ayının 28’inde başlayan fırtına.:AYANDON

Ocak,fırın.:SAUR

Ocak,soba gibi ısınma aracı.:ISINAK

Ocaklarda ya da köy fırınlarında pişirilen iki kişinin doyacağı büyüklükte ekmek.:BİLİK

Oda ve salonda,içerisinde odun,kömür yakılan önü açık ocak.:ŞÖMİNE

Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek.:BÜYÜTEÇ

Odak.:MİHRAK

Odaklanmış dikkat ve farklı bir bilinçlilik halinin adı.:TRANS

Odalar arasında gezdirilebilen bir tür kömür sobası. Seyyar soba.:SALAMANDRA

Odalık.:MÜSTEFREŞE

Odun kömürü.:ALAS

Odun külünden özümlenen potasyum karbonat.:KALİ

Odun liflerini içinde bulunabilecek yabancı maddelerden arıtma ünitesi.:RAFİNATÖR

Odun,kömür gibi yakacak,yakıt.:MAHRUKAT

Odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan,kömürü ile karakalem resim yapılan küçük bir ağaç.:İĞAĞACI

Odysseus’un memleketi.:İTAKİ

Oğlak burcu.:CAPRİCORNUS

Oğlak burcundaki yıldızlar kümesi. :ANE

Oğlancı.:LUTİ

Oğul otu da denilen güzel kokulu bir bitki.:MELİSA

Oğul otu da denilen,likör yapımı ve hekimlikte yapraklarından yararlanılan güzel kokulu bir bitki.:MELİSA

Oğulcuk,rüşeym. Tohum,döl.:EMBRİYON

Oğuz Atay’ın Bir Bilim Adamının Romanı’nda yaşamını anlattığı ünlü mühendis ve mekanik bilgini.:MUSTAFAİNAN

Oğuz Atay’ın yarattığı,yazınsal karakterlerin genel davranış biçimi.:OYUN

Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri.:EĞMÜR

Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri.:SALUR

Oğuzların Bozok kolundan bir Türkmen boyu olarak Selçuklularla birlikte Anadolu’ya gelen ve Osmanlı hanedanının kökenini oluşturan konar göçer topluluk.:KAYILAR

Oğuzların Kınık boyundan gelen ve 11. asırda ön Asya’ya egemen olan hanedan.:SELÇUKLULAR

Oğuzların Üçok kolundan bir boy.:YİVALAR

Oğuzlarla akraba olan eski bir Türk kabilesi.:KALAÇLAR

Ok atan,okçu.:TİRENDAZ

Ok atan,okçu.Meşinden yapılan ve sırtta taşınan ok torbası.:TİRKEŞ

Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ.:KİRİŞ

Ok torbası, kılıfı. :GEDELEÇ

Ok torbası, kılıfı.:SADAK

Ok ya da mermi atan kimse.:RAMİ

Ok,kargı gibi şeylerin ucundaki delici ve kesici sivri demir.:TEMREN

Okaliptüs yapraklarından sızan ve Avustralya çişi de denilen kudret helvası.:LERP

Okçulukta,okun nişana vurmayarak yana düşmesine verilen ad.:VAVİK

Oklar.:SİHAM

Oklava ile açılan ince,yuvarlak hamur yaprağı.:YUFKA

Oksijen katkısıyla besinlerin vücudumuzda yanması.:OKSİDASYON

Oksijen’in simgesi. :O

Oksijenden yoksun bir yer altı su örtüsü tarafından sürekli doymuş halde tutulan toprak ya da kat.:GLEY

Oksijensiz yerde yaşayabilen,yetişebilen.:ANAEROBİK

Oktay Rıfat’ın bir romanı.:DANABURNU

Okul,kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm.:REVİR

Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır.:GÖZETMEN

Okullarda öğrencilerin sunduğu,programında şiir,oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence.:MÜSAMERE

Okuma yazması olmayan.:ÜMMİ

Okuma,tetkik,düşünce.:MÜTALAA

Okumayı öğrenme güçlüğü.:DİSLEKSİ

Okun yay kirişine takılan bölümündeki tüy.:YELEK

Okutman.:LEKTÖR

Okuyucu,okur.:KARİ

Okyanus. :ANADENİZ

Okyanusların çok derin yeri. Denizde sekiz bin metreyi geçen derinlik.:ABİS

Okyanusların sığ kesimlerinde,ölü mercanların kireç taşına dönüşen iskeletlerinin zaman içinde birikmesi sonucu oluşan ve dünyanın en zengin sualtı yaşamını barındıran kayalık ya da kumluk sırtlar.:MERCANRESİFİ

Okyanusların ve denizlerin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerini araştıran bilim dalı.:OŞİNOGRAFİ

Okyanusların ve kıtaların oluştuğu jeolojik dönem.:HADEYAN

Okyanusta görülen ve dünya iklimi üzerinde büyük etkisi olan deniz akıntısı.:LANİNA

Okyanusya adalarına özgü bir tür hafif tekne.:KALİA

Okyanusya’da ve Güney Amerika’da yetişen kozalaklı büyük ağaç.:AROKARYA

Olağan .Alışılmış,alışılan.:MUTAT(MUTAD)

Olağandan büyük :İRİ

Olağanüstü çekiciliği olan liderlerin kendisine ve kişiliğine yakıştırılan büyüleyici güç ve yetenek. Büyüleyicilik,etkileyicilik.:KARİZMA

Olağanüstü durum.:KERAMET

Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.:DAHİ

Olağanüstülüğüne inanılan düşsel sıvı.Büyülü ve iç ferahlatıcı ilaç ya da içki.Eskiden içeni ölümsüzleştirmek,madenleri altına çevirmek gibi olağanüstü özellikleri olduğuna inanılırdı.:İKSİR

Olanaklı,mümkün.:KABİL

Olası, olabilir.:MUHTEMEL

Olasılık kuramında iki rastgele değişkenin kendi ortalamalarıyla olan farklarının çarpımının beklenen değeriyle tamamlanan fonksiyonu.:KOVARYANS

Olayların birbiri ardına sırayla yazıldığı tarih.:KRONİK

Oldu bitti.:EMRİVAKİ

Olduğundan büyük gösterme,büyütme,abartma.:İZAM

Oldukça hızlı tempolu bir İtalyan halk dansı.:PİVA

Oldukça serbest kuruluşlu bir çalgı bestesi.:FANTEZİ

Oldukça şişman.:ETLEÇ

Olgun Hindistan cevizinden yapılan bir tür tespih.:TOM

Olgun kadınların genç erkeklere duyduğu cinsel eğilim.:PAJİZM

Olgun,akıllı.:RAŞİT

Olgunlaşmamış küçük kavun.:HIRTLAK

Olgunlaşmamış meyve.:CALA

Olgunlaşmış,gelişmiş.:MÜTEKAMİL

Olgunluk.:YETKİNLİK

Olmadan önce.:KABLELVUKU

Olmak eylemi ya da biçimi.:OLUŞ

Olmuş bir iş,vakıa.:OLUT

Olta takımının bedenine bağlı ucunda iğnesi bulunan misina.:KÖSTEK

Oltanın dibe gitmesi ya da yüzmemesi için iğneden sonra takılan kurşun ağırlık.:İSKANDİL

Oltaya yada tuzağa konulan yem.:BEN

Oltaya yerleştirilen düzenek.:MASARA

Oluk ve yiv açmaya yarayan araç.:KINDIRAÇ

Olumsuz cümlelerde hiç,asla,kesinlikle anlamında kullanılan sözcük.:KATA

Oluş,oluşma,var olma,doğuş.:TEKEVVÜN

Oluşması genellikle tektonik,volkanik olaylara bağlı olan,topraklarla çevrili,derin ve geniş,tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü.:GÖL

Oluşturma,var etme,yaratış,yaratma. Eski Ahit’in ilk kitabı.:TEKVİN

Oluşum.:FORMASYON

Omurga üzerinde direğin oturması için yapılmış oyuk.:ISKAÇA

Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının hemen bütün kuşları içine alan büyük bir bölümü.:KARİNALILAR

Omurgalılarda,denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad.:STATOLİT

Omurgalılarda,dişi üreme organlarının işlev görmesinden birinci derecede sorumlu olan hormonların ortak adı.:ÖSTROJEN

Omurgalıların karaciğerinden salgılanan kahverengimsi sarı renkte safra pigmentine verilen ad.:BİLİRUBİN

Omurganın ön ve arka uzantıları.:BAŞVEKIÇBODOSLAMA

Omuz.:ÇİĞİN

Omuza alınan örtü,şal.:ATKI

Omuzdan bele çapraz olarak muska.Altın,gümüş veya başka madenden işlemeli kutularda muhafaza edilir.Muskalar,üzerinde ayetler dualar yazılı,işaretler,tılsımlar bulunan kağıtlardır.:HAMAİL

Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto.:MAKFERLAN

Omuzlardan aşağı dökülen geniş,kolsuz bir çeşit üstlük,harmani.:PELERİN

Omuzluk.Kimi giysilerin omuzlarına süs olarak takılan parça..:APOLET

On dokuzuncu asırda Fransa’da ortaya çıkan ve iki kişiyle oynanan bir kağıt oyununa verilen ad.:EKARTE

On altıncı asır İtalyan çok sesli müzik türü ve 16. ve 17. asır çalgı müziğinin önemli bir biçimi.:CANZONA

On altıncı yüzyılda Osmanlı karşıtı Sırp,Hırvat,Arnavut,Dalmaçyalı kişilerden oluşan sınır çetelerine verilen ad.:USKOKLAR

On altıncı yüzyılda yaşayan ve yetkin bir renk ustası olarak tanınan İranlı minyatürcü.:AGAMİREK (AKAMİREK)

On beş beyitten az olmayan,bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi.:KASİDE

On beşer pulla ve iki zarla oynanan oyun.:TAVLA

On beşinci asırda Fransa’da kullanılmaya başlanan,taşınabilir ateşli silah. Omuzda taşınan,uzun bir tabanca.Çok eski zamanlarda kullanılmış olan bu silaha Fransızlar el topu da derler.:ARKEBÜZ

On beşinci yüzyıldan başlayarak İtalya’da üretilen kalay sırlı seramik.:MAJOLİKA

On beşinci yüzyıldan başlayarak İtalya’da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan bilim ve sanat çığırı.:RÖNESANS

On birer kişilik iki takım arasında,küçük ve ağır bir topu,ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla çim sahada oynanan bir oyun türü.:KRİKET

On birinci yüzyılda Anadolu’ya gelen Türklerin Ağrı dağına yüce dağ anlamında verdikleri ad.:ALATAV

On birinci yüzyılda Kuzey Afrika’nın işgalinde önemli bir rol oynayan Arap kabilesi.:SİBA

On birinci yüzyılda yaşayan,göz anatomisi ve göz hastalıkları üzerine çalışmalarıyla tanınan Arap hekim.:ALİBİNİSA

On birinci yüzyılın ikinci yarısında İzmir’e egemen olarak Anadolu kıyılarında ilk Türk donanmasını kuran Türk Beyi.:ÇAKABEY

On birinci yüzyılın sonundan on üçüncü yüzyılın sonuna değin Fransa,İtalya ve İspanya’nın bazı yörelerinde halk dilini kullanarak ürün veren şair-müzisyenlere verilen ad.:TRUBADUR

On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi.:KALİTE

On dokuzuncu yüzyılda Gaziantep yöresinde yaşamış,yalın bir dille söylediği şiirlerinde doğa güzelliklerini ve sevgiyi konu edinmiş halk şairimiz.:ALİBEŞE(ALUBEŞE)

On dokuzuncu yüzyılda yaşayan ve Bektaşi inançlarını dile getirdiği şiirleriyle tanınan halk ozanı.:NOKSANİ

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve Karacaoğlan’ı andıran şiirleriyle tanınan halk ozanı.:DELİBORAN

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında yaşayan ve Karacaoğlan’ı andıran şiirleriyle tanınan halk ozanı.:DELİBORAN

On dokuzuncu yüzyılın son çeyreği ile yirminci yüzyılın başında İtalyan topraklarını yabancı yönetiminden kurtarmayı amaçlayan İtalyan yurtseverlerine verilen ad.:İRREDENTİSTA

On dördüncü asırda Avrupa’da kullanılan ince,uzun çoğu kez üç köşeli eğri hançer.:ALENAS

On dördüncü yüzyıl sonu Avrupa’sında,hücumda hafif süvari,savunmada ise piyade olarak savaşan atlı asker.:DRAGON

On dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü astronomi ve matematik bilginimiz.:KADIZADERUMİ

On iki düzine.:GROSA

On iki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad.:NEK

On iki imamın dokuzuncusu.:TAKİ

On iki parmak bağırsağının şişkince olan başlangıç bölümü.:BULBUS

On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik.:LAKABİ

On kişilik asker birliği.:MANGA

On sekizinci asırdan başlayarak Fransa’da gelişen bir edebi tür.:FANTASTİK

On sekizinci yüzyılda Doğu Hindistan’dan kazandığı büyük servetle İngiltere’ye dönen kişilere verilen ad.:NABAB

On sekizinci yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan ve Kadıyanilik de denilen dinsel hareket.:AHMEDİYE

On tabanlı logaritmanın kısaltması.:LOG

On üç sayısından korkmak.:TRİSKAİDEKAFOBİ

On üçüncü asırda İngiltere’de despot kralların yetkilerini büyük oranda daraltan siyasal bir anlaşmaya ve belgeye verilen ad.:MAGNACARTA

On üçüncü yüzyıl başlarında ortaya çıkmış çok sesli vokal beste üslubu.:MOTET

On üçüncü yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Selçuklu sarayına girmiş,aşk ve şarap konularını işleyen şiirleriyle divan edebiyatının bilinen ilk temsilcisi olmuş şair.:HOCADEHHANİ

On üçüncü yüzyılda Tunus’ta kurulan bir İslam tarikatı.:ŞAZELİYE

On yedinci yüzyılda yaşamış aşıklar tarafından usta ve pir olarak kabul edilmiş ünlü halk ozanımız.:AŞIKÖMER

On yedinci yüzyılda yaşamış,Türk müziğinin en büyük bestecilerinden biri.:HAFIZPOST

Ondalık sistem.:DESİMAL

Ondan sonra.:BADEHU

Ondört Şubatta kutlanan sevgililer gününün simgesi olan aziz.:VALENTİNE

Ontolojinin (Varlıkbilimin) kurucusu sayılan eski Yunanlı filozof.:PARMENİDES

Onuncu yüzyılda Kudüs’te kurulan şövalyelik tarikatının adı.:SAİNTJEAN(SENJAN)

Onur,haysiyet,şeref.:İZZETİNEFİS

Onur. :HAYSİYET

Onurlu,yüce gönüllü,şerefli.:ALİCENAP

Onursal.:FAHRİ

Onyedinci yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı tarihçisi.:NAİMA

Opera ve bale yapıtlarında,solist sanatçıların partilerini piyano eşliğiyle öğretip çalıştıran uzman müzikçi.:KORREPETİTÖR

Opera,bale gibi müzikli sahne yapıtlarının sözlerini yada konusunu içeren metin kitapçığı.:LİBRETTO

Operada baş kadın rolünü oynayan oyuncu.:PRİMADONNA

Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği,genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça.İnsan sesi için bestelenmiş şarkı.:ARYA (ARİA)

Operatör.:CERRAH

Optik aletlerde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi.:OKÜLER

Optik kaydırma.:ZUM

Orak.Küçük orak.:KALIÇ

Oran,orantı,uyma,yakışma.:TENASÜP

Ordu hizmeti,askerlik.:BAYRAKALTI

Ordu ili yöresinde lokma tatlısına verilen ad.:ZİRİTLA

Ordu ilinde bir yayla.:TURNALIK

Ordu iline özgü bir tür hamur tatlısı.:KAHA

Ordu ilinin eski adı.:BAYRAMLI

Ordu mallarının saklandığı,bakımlarının yapıldığı yer,depo.:DEBBOY

Ordu ve Giresun yöresinde,soğanları yemek yapımında kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad.:SAKARCA

Ordu yöresine özgü,yaprakları ve ince dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot.:MELOCAN

Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir göl.:GAGA

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir şelale.:PÖSKÜDEN

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir yayla.:KEYFALAN

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir plaj.:EFİRLİ

Ordu’nun Perşembe ilçesinin eski adı.:VONA

Orduda genellikle deve sırtında taşınan küçük top.:ZENBUREK

Orduda sağ kanat.:MEYMENE

Orduda sol kanat.:MEYSERE

Org.(Latince adı organum).:ERGANUN

Organ aktarımı.:TRANSPLANTASYON

Organ dokularındaki kimyasal olayları inceleyen kimya kolu.:BİYOŞİMİ

Organik kimyada bir önek.:NOR

Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen,sıvı yağ kıvamında,kara renkte,ağır,is kokulu,suda erimeyen bir madde.:KATRAN

Organik ve sentetik olarak yapılan madde.:PLASTİK

Organizmada darbeyle oluşan bozukluk.Dışarıdan bir etkenin yol açtığı fiziksel ya da ruhsal yaraya denir.:TRAVMA

Organizmada oluşan bir sıvının akışının durması.:STAZ

Organizmaların biçim ve yapısını inceleyen bilim dalı, biçim bilgisi.:MORFOLOJİ

Organizmanın belirli bir yönde evrimsel ilerleyişi.Bireyoluş.:ORTOGENEZ

Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması.Küçük kanser hücre kümelerinin yerlerinden koparak uzak bölgelere gitmesi sonucunda kanserin vücudun her tarafına –lenf ve dolaşım sistemlerine- yayılması.:METASTAZ

Organizmanın kendi ürettiği toksinlerle zehirlenmesi.:PSOR

Organları uyaran ve güçlendiren ilaç.:TONİK

Orhan Asena’nın bir tiyatro oyunu.:FADİKKIZ

Orhan Boran’ın yarattığı hayali kahraman,radyo oyunu tipi.:YUKİ

Orhan Boran’ın yarattığı radyo oyunu tipi.:YUKİ

Orhan Hançerlioğlu’nun bir romanı.:ALİ

Orhan Kemal’in iki kez filme alınmış ünlü romanı.:MURTAZA

Orhan Pamuk’un bir romanı.:KAR

Orhan Veli Kanık,Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat’ın öncülük ettikleri şiir akımının adı.:GARİP

Orkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon,sonat biçiminde orkestra eseri.:SENFONİ

Orkestra şefi.:MAESTRO

Orkestra şefinin kullandığı sopa;aynı zamanda bateri sopası.Tahta ya da camdan yapılmış kısa ve ince değnek.:BAGET

Orkestra ve askeri bandolarda kullanılan en tiz sesli tahta nefesli çalgı.:PİKOLO

Orman gülü.:AÇELYA

Orman içinde düz ve ağaçsız yer,düzlük.:ALAN

Orman kesim yeri.Arazi bölümü. Kesit.Kesim noktası.:MAKTA

Orman kuşağı.:AYGA

Orman tavuğugillerden,eti için avlanan,ormanlarda yaşayan bir kuş. Dağ tavuğu.:ÇİL

Ormancılıkta kesilecek ağaçları işaretlemek için kullanılan kıvrık ağızlı kesici alet.:GRİF

Ormandaki çıplak alan.:KAYRAN

Ormanlara zararlı bir böcek.:KESE

Ormanlık alanlarda yaşayan,güzel ötüşlü bir kuş.:CIRLAYIK

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin plaka işareti.:RCA

Orta Afrika’da bir ırmak.:KAGERE

Orta Afrika’da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı.:NAGANA

Orta Afrika’da yaşayan bir halk.:AZANDELER

Orta Afrika’nın batısında volkanik bir yayla.:ADAMAVA

Orta Afrika’ya özgü,hintdarısından elde edilen bir tür bira.:POMPE

Orta Afrika’ya özgü,manyok bitkisinin kökünden yapılan çok sert bir içki.:RUTUKU

Orta Amerika’da ormandan açılmış arazide yapılan tarım.:MİLPA

Orta Amerika’da yaşayan ve başlıklı maymun da denilen maymun cinsi.:SAİ

Orta Amerika’da yaşayan yerli, bir halk.:MİSKİTOLAR

Orta Amerika’da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka.:PANAMA

Orta Amerika’nın kuzeybatısında bir ülke.:BELİZE

Orta Anadolu’da ,Tuz gölünün hemen doğusunda bir dağ.:EKECİK (EKECEK)

Orta Anadolu’da bir ilk çağ yerleşmesi.:ABARNA

Orta Anadolu’da Kızılırmak kıvrımı içinde kalan bölgenin eski çağlardaki adı.:HATTİ

Orta Anadolu’da merkezi önce Sivas,daha sonra Kayseri olan Türk Beyliği. (On dördüncü asır):ERETNA

Orta Anadolu’da yaygın bir bozlak türü.:AYDOS

Orta Anadolu’ya özgü çoban köpeği.:AKBAŞ

Orta Anadolu’ya özgü iri bir çoban köpeği.:MALAKLI

Orta Arabistan’da büyük bir kum çölü.:NUFUD

Orta Asya kökenli bir bekçi köpeği. :ALABAY

Orta Asya kökenli,kabak kemaneye benzer bir çalgı.:GİZEK

Orta Asya Türk boylarında ölüm,adak ya da dinsel tören nedeniyle kurban edilen,başı,ayakları ve kuyruğuyla birlikte derisi yüzülüp sırığa geçirilen atlara verilen ad.:BAYDARA

Orta Asya Türk yazı dilinin başlangıç evresini oluşturan Türk lehçelerinden biri.:HAKANİYE

Orta Asya Türkleri ve Hintliler arasında yaygın olan telli bir çalgı.:DUTAR

Orta Asya Türklerinde put anlamında kullanılan sözcük.:BURKAT

Orta Asya Türklerinin alışveriş yaptıkları İranlılara verdikleri ad.:SART

Orta Asya’da büyük bir dağ sistemi.:HİNDUKUŞ

Orta Asya’da Ceyhun da denilen ırmak.:AMUDERYA

Orta Asya’da eski Türk mezarlarının üzerindeki türbe türü yapılara verilen ad.:BARK

Orta Asya’da tarihsel bir bölge.:MAVERAÜNNEHİR

Orta Asya’da yaşamış eski bir Türk boyu.:ALAŞ

Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında özellikle Kırgızlar,Kazaklar ve Özbeklerde yaygın bir fal türü.:KUMALAK

Orta Asya’da yaşayan Şamanist Türkler arasında çeşitli şeylerden anlam çıkartarak bakılan fal.:IRIM

Orta Asya’da yaşayan Tuva haljına özgü gırtlaktan şarkı söyleme biçimi.:HÖMEY

Orta Asya’da yaşayan Türkler arasında yaygın olan ve hayvanın kürek kemiğini ateşe tuttuktan sonra üzerinde beliren şekilleri yorumlayarak bakılan fal.:YAĞRIN

Orta Asya’da,Hunlar dönemine ait buluntularıyla ünlü kurgan.:KUROT

Orta Asya’daki en yüksek platonun adı.:PAMİR

Orta Asya’daki kimi göçebe Türk boylarının içinde yaşadığı,tepesi kubbe görünümlü yuvarlak çadır.:TOPAKEV

Orta Avrupa’da bir göl.:BALATON

Orta Avrupa’da bir ırmak.:NİTRA

Orta Avrupa’da Tuna’nın kolu olan bir ırmak.:HRON

Orta Avrupa’da,Tuna’nın kolu olan bir ırmak.:RABA

Orta Avrupa’nın bir bölümüyle Doğu ve Kuzey Avrupa’da,kuzey Asya’da yerleşmiş Yahudiler.:ESKENAZİ (ASKENAZİ)

Orta boy demir çivi.:KARFİÇE

Orta boy ve irilikteki Sibirya av köpeği. Uzaya gönderilen ilk canlı olan köpek.:LAYKA(LAİKA)

Orta boylu,düşük kulaklı,tüyleri kısa bir tür av köpeği.:KOPOY

Orta büyüklükte,çok pullu,küt başlı,gümüş renkte,beyaz etli bir balık.:KEFAL

Orta deri.:MEZODERM

Orta irilikte bir deniz kuşu.:YELKOVAN

Orta kaldırım.Yaya kaldırımı.Geniş ve işlek yolların ortasında yayaların yolu iki aşamalı geçebilmesi için yapılmış bir kaldırım.:REFÜJ

Orta Karadeniz Bölgesinde bir dağ sırası ve sürülerin kışı geçirdikleri kuytu ve sıcak yerlere verilen ad.:CANİK

Orta Karadeniz bölgesinde bir dağ.:TEKELİ

Orta Karadeniz kesiminde yaşayan ve Hititler için sürekli bir tehdit oluşturan eskiçağ Anadolu halkı.:KAŞKALAR

Orta Karadeniz yöresinde dokunan kalın ve dayanıklı bir tür kumaş.:KAZAKİ

Orta kulakta bulunan küçük bir kemik.:ÜZENGİ

Orta oyununda kadın rolüne çıkan erkek.:ZENNE

Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse.:PİŞEKAR

Orta oyununda taklitçi.:ZUHURİ

Orta oyununda ve Karagöz’de Rum tiplemesine verilen ad.:BALAMA

Orta oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan.:PALANKA

Orta sulardaki küçük kabukluların yoğun hayvan planktonlarıyla oluşturduğu popülasyon.:KRİLL

Orta Torosların İç Anadolu’ya bakan yanında ünlü bir vadi.:ZENGEN

Orta ve Güney Amerika’da yaşayan iri bir kemirgen hayvan.:KAPİBARA

Orta ve Güney Amerika’da yaşayan yırtıcı bir hayvan.:EYRA

Orta ve Güney Amerika’nın ormanlık bölgelerinde yaşayan bir kuş.:MOTMOT

Orta ve Kuzey Anadolu’da orman kenarlarında yetişen,kurutulmuş meyveleri halk hekimliğinde kullanılan bir ağaççık.:GİLABURU

Orta ve küçük kütleli yıldızların evrimlerinin son aşamasını oluşturan soluk yıldızların ortak adı.:BEYAZCÜCE

Orta yaşlı ve evlenmemiş kız için kullanılan eski sözcük.:ANİS

Orta yoğunlukta lif levha.(Mediul Density Fibre board).:MDF

Orta, ara.:MEYAN

Orta,merkez.:SANTRA

Ortaçağ Arap coğrafyacılarına göre Balkanlarda yaşayan çeşitli Slav kavimleri.:SAKALİBE

Ortaçağ Avrupa’sına egemen sınıf içinde toplanan bir ödenti.:AİD

Ortaçağ Avrupa’sında mimarlık resim ve heykel sanatlarında birbirini izleyen iki üsluptan birincisi.:ROMANESK

Ortaçağ Avrupa’sında özel eğitimle yetişmiş,belli ülküler taşıyan soylu,atlı savaşçı. Derebeylik düzeninde soyluluk unvanlarının en alt basamağı.:ŞÖVALYE

Ortaçağ Avrupa’sında,bir senyörün bir vasala hizmet karşılığında verdiği toprak yada başka mal gibi düzenli gelir kaynağı.:FİEF

Ortaçağ Avrupa’sında,bir senyörün bir vasala hizmet karşılığında verdiği toprak yada başka mal gibi düzenli gelir kaynağı.:FİEF

Ortaçağ Budizm’inin kutsal kitabı.:PALİ

Ortaçağ İngiltere’sinde mültezim.Soylu olmadığı halde bir soylu yanında çalışan kimse.:YEOMAN

Ortaçağ İslam devletlerinde büyük kentlerin güvenlik işlerini yürüten görevli.:ŞAHNE

Ortaçağ İslam devletlerinde tasavvuf ilkelerine dayanan meslek örgütlenmesi, ahilik.:FÜTÜVVET

Ortaçağ Türk ve İslam devletlerinde hükümdarı ve sarayı korumakla görevli asker sınıfı.:CENDAR

Ortaçağ ve Rönesans dönemi İtalya tarihinde büyük rol oynayan prens ailesi.:ESTE

Ortaçağda açık denizlerde kullanılan yelkenli bir gemi .:NAVE

Ortaçağda Batılıların Müslüman halklar için kullandığı ad.:SARAZEN

Ortaçağda İskandinav ülkelerindeki saray şairlerine verilen ad.:SKALD

Ortaçağda Katolik dünyasında,katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak amacıyla kurulan kilise mahkemesi.:ENGİZİSYON

Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli bir taşıma gemisi. Kalyon cinsinden küçük savaş gemisi.Osmanlı donanmasında kullanılmış bir tür nakliye ve savaş gemisi.:BARÇA

Ortaçağda kurulan Alman şövalyelik tarikatına verilen ad.:TÖTON

Ortaçağda Latin devletlerinin hafif süvari birliklerine verilen ad.:TÜRKOPOL

Ortaçağda Okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi.:NEF

Ortaçağda savaşçıların kullandığı bir tür kalkan.:EKÜ

Ortaçağda Slav ülkelerinde,bugün Batı ülkelerindeki kontun karşılığı.:ZUPAN

Ortaçağda ve Rönesans döneminde nota yerine kullanılan işaretlere verilen ad.:BREVİS

Ortaçağda,şövalyelerin savaşta ve avda kullandığı,çoğu zaman zengin oymalarla işlenmiş fildişi boru.:OLİFANT

Ortaçağın en önemli atış silahı. Bir kundak üzerine oturtulan ve zemberekle geçirilen çelik kundaklı, tetikli yay:ARBALET

Ortadan kaldırma,yok etme,giderme.:İZALE

Ortadan kolayca yarılan ve çekirdeğinden ayrılabilen meyve.:YARMA

Ortadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça konuşan göçebe bir halk.:BEDEVİLER

Ortadoğu’da ve Afrika’da görülen yerel frengi.:BEJEL

Ortadoğu’da ve Türkiye’de yaşayan Hıristiyan halk.Kökeni Mezopotamya’ya dayanmaktadır.:SÜRYANİLER

Ortadoğu’nun en büyük gölü.:URMİYE

Ortadoğu’ya özgü,nohutla yapılan bir yemek.Öğütülmüş nohut veya bakla tanelerinden yapılan kızartılmış köfteler.:FALAFEL

Ortak davranma,dayanışma anlamında sözcük.:BİRLİK

Ortak özellikleri olan varlıklar,nesneler bütünü.:GRUP

Ortak.:ŞERİK

Ortaklar.:ŞÜREKA

Ortaklık.:ŞİRKET

Ortaklıkta pay senedi.:AKSİYON

Ortalama.:VASATİ

Ortam,atmosfer,hava.:AMBİYANS

Ortaoyununda zurnaya verilen ad.:PAPARA

Ortaoyununun başlıca dekoru olan küçük parmaklık.:YENİDÜNYA

Ortası bir direkle bölünmüş,iki kanatlı balık ağı. Hamsi, Zargana gibi küçük balıkları tutmakta kullanılan balık ağı. Bir çeşit çevirme ağı.:BARABAT

Ortasına baştan geçebilmesi için bir delik açılmış,genellikle kare yada dikdörtgen biçimli kalınca bir kumaş parçasından oluşan dış giyim.:PANÇO

Ortasında lagün bulunan halka biçiminde mercan adası.:ATOL

Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san.:PATRİK

Ortodokslar’da dinsel aşamada bir mevki.:VARDAPET

Ortodokslarda İsa,Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dini içerikli resimlerine verilen ad.:İKON (İKONA)

Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde başkanlık eden din adamı.:METROPOLİT

Oruca başlama zamanı.:İMSAK

Oruç açma.:FITIR

Oruç saatlerini gösteren cetvel.:İMSAKİYE

Oruç tutan Müslümanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek.:ERTENE

Oruçlu,oruç tutan.:SAİM

Oryantalizm.:ŞARKİYAT

Osman Gazi’nin ikinci eşi ve Orhan Gazi’nin annesi olan Osmanlı kadını.:MALHATUN

Osman Gazi’nin kayınpederi.:EDEBALİ

Osmaniye ilinde antik bir kent.:KASTABALA

Osmaniye ilinde bir kaplıca.:HARUNİYE

Osmaniye ilinde ünlü bir yayla.:ZORKUN

Osmaniye ilinde, Aslantaş da denilen ve ulusal park kapsamına alınan ünlü Hitit yerleşmesi.:KARATEPE

Osmaniye ilinde,birçok kuş türünü barındıran ve 2007 de kuş cenneti ilan edilen sulak alan.:KIRMITLI

Osmaniye’de bir baraj.:ASLANTAŞ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ilkçağ kenti.:ASATİVATAYA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Hitit yerleşmesi Karatepe’de kazılar yaparak Hitit hiyeroglif yazısını çözen Alman asıllı Türk arkeolog.:BOSSERT

Osmanlı devletinin yargı sisteminde Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad. İlmiye sınıfının yüksek derecesinde bulunan devlet görevlisi.:KAZASKER

Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat.:ŞİRVANİ

Osmanlı borçları yönetimi.:DÜYUNUUMUMİYE

Osmanlı camilerini mahalleden ayıran duvar.:HARİM

Osmanlı da devlet malı otlaklardan yararlanan hayvan sahiplerinden alınan vergi.:OTLAKİYE

Osmanlı devl:etinde gizli sivil polis örgütünün amirine verilen ad.:BÖCEKBAŞI

Osmanlı devlet ileri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü.:AKVA

Osmanlı devlet teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.:ÇAVUŞ

Osmanlı devleti zamanında kullanılmış bir tahıl ölçeği.:MUD

Osmanlı Devletinde 18. yüzyıldan sonra ileri gelen Ermenilere verilen ad.:AMİRA

Osmanlı Devletinde 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke.Sultan Abdülmecid’in fermanı ile çıkarılan altın ve gümüş sikkeler.:MECİDİYE

Osmanlı devletinde 1843’ten sonra askeri ferik rütbesine karşılık olarak sivil yöneticilere verilen unvan. Osmanlı devletinde beylerbeyi ,eyalet valisi anlamında kullanılan unvan.:MİRİMİRAN

Osmanlı devletinde 1868’de yürürlüğe giren medeni yasa. Fıkıh hükümleriyle bu konudaki türlü içtihadı bir araya getiren,Tanzimat’tan sonra hazırlanmış olan,yasa yerine kullanılan eser. Kitap.:MECELLE

Osmanlı devletinde Acemi Ocağından olanlara verilen ad.:SADİ

Osmanlı devletinde atlı ya da arabalı posta görevlisi.:TATAR

Osmanlı devletinde bazı resmi dairelerin adı.:EMANET

Osmanlı devletinde bir beylerbeyi tarafından yönetilen en büyük yönetim birimi.:EYALET

Osmanlı devletinde bir görevde eskimiş olanlara verilen san.:HASEKİ

Osmanlı devletinde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir. Devlet tarafından verilen yevmiye, has, tımar, zeamet.:DİRLİK

Osmanlı devletinde bir sınıf hafif süvari askeri.:DELİ

Osmanlı devletinde Bosna’daki Müslümanlar arasından toplanan devşirmelere verilen ad.:POTUROĞULLARI

Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan bir asker sınıfı.:VOYNUK

Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan Voynuk örgütündeki subaylara verilen ad.:LİKATOR

Osmanlı devletinde büyük makamdaki kimselerin giydiği bir tür üstlük.:KONTOŞ

Osmanlı devletinde celeplik yapanlara verilen ad.:İZLATKO

Osmanlı devletinde defterdar ve nişancılar için kullanılan unvan.:HACEGAN

Osmanlı devletinde din,yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği.:İLMİYE

Osmanlı devletinde eğitim sisteminin çağdaşlaşması için çalışmış,daha sonra Arap milliyetçiliğini benimseyerek etkinliklerini bu doğrultuda sürdürmüş Arap eğitimci ve düşünür.:SATIBEY

Osmanlı devletinde görev yapan yüksek dereceli ilmiye mensuplarına verilen ad.:MEVALİ

Osmanlı devletinde gümrük koruma memuru.:DİDEBAN

Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik.:LİVA

Osmanlı devletinde il ile ilçe arasında yer alan yönetim biçimi.:LİVA

Osmanlı devletinde iskelelerden alınan bir tür vergi.:MAKİRİYE

Osmanlı devletinde işlemekle yükümlü olduğu toprağı terk eden reayaya verilen ad.:ÇİFTBOZAN

Osmanlı devletinde kadılara ve müderrislere verilen ad.:ULEMA

Osmanlı devletinde kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi. Kesenek.:İLTİZAM

Osmanlı devletinde kara ve deniz subaylarının oluşturduğu sınıf.:SEYFİYE

Osmanlı devletinde Karadağ prenslerine verilen unvan.:VELADİKA

Osmanlı devletinde kır bekçisi,derbent muhafızı gibi görevlilere verilen ad.:PANDUR

Osmanlı devletinde kullanılmış bir tür gümüş para.:ZOLOTA

Osmanlı devletinde kullanılmış gümüş bir para.:OSMANİ

Osmanlı devletinde Mekke ve Medine şehirlerine birlikte verilen isim.:HAREMEYN

Osmanlı devletinde padişahın muhafızlığını yapan asker sınıfı.:SOLAK

Osmanlı devletinde padişahın saray dışıyla ilişkisini düzenleyen,emirlerini ileten,ya da ona sunulacak dilekçeleri kabul eden görevli.:MABEYİN(MABEYİNCİ)

Osmanlı devletinde padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk.:EMANETULLAH

Osmanlı devletinde Rumca antlaşma ve yazıları yazan Rum katiplere verilen ad.:GRAMATİKOS

Osmanlı devletinde Rumeli’de tutulan tevdi defterlerine verilen ad.:PURUZ

Osmanlı devletinde saray örgütünde inşaat işlerinden sorumlu,devlete ait binaların bakım ve tamiratına bakan kimse.:ŞEHREMİNİ

Osmanlı devletinde Saraydan sonra devlet işlerinin görüldüğü en büyük daire.(Türk devlet geleneğinde devlet dairelerine kapı denir.Babıali ,Yüksek Kapı demektir.).:BABIALİ

Osmanlı devletinde savaş zamanında ordunun gereksinimlerini karşılamak için halktan toplanan erzak.:SÜRSAT

Osmanlı devletinde sınır kalelerinin muhafız yada komutanlarına verilen ad.:UÇBEYİ

Osmanlı devletinde sorumluluk gerektiren bazı işlerin görülmesi için özel yetkilerle donatılmış kişilere verilen unvan.:EMİN

Osmanlı devletinde taht yeri,saltanat makamı anlamında kullanılan bir sözcük.:ATABE

Osmanlı devletinde Tanzimat’tan önce sipahilere,vezirlere,emirlere,beylere tahsis edilen yer.:HASSA

Osmanlı devletinde taşradaki nüfuzlu ailelere verilen unvan.:AYAN

Osmanlı devletinde taşradaki nüfuzlu ailelere verilen unvan.Eşraf. AYAN:

Osmanlı devletinde tercümanlara verilen ad.:DRAGOMAN

Osmanlı devletinde tüm amirale yakın bir deniz subaylığı unvanı.:PATRONA

Osmanlı devletinde ulema sınıfının imza ya da mühürlerinin üzerine koydukları duacınız anlamında kalıplaşmış terim.:EDDAİ

Osmanlı devletinde uzun süren savaşlarda,gerektiğinde düzenli ordunun yanında hizmete alınan paralı asker.:MİRİLU

Osmanlı devletinde ülke dışına çıkartılan mallardan alınan gümrük vergisi.(Dışsatım vergisi).:REFTİYE

Osmanlı devletinde,Avrupa devletlerinin altın paralarına verilen ad.:KIZILKURUŞ

Osmanlı devletinde,sefer zamanlarında savaş harcamalarını karşılamak ve barışta da bütçe açığını kapatmak üzere halktan toplanan bir çeşit katma vergi.:İMDADİYE

Osmanlı devletindeki sivil rütbelerden biri.:ULA

Osmanlı devletine karşı 1511 yılında büyük bir ayaklanma başlatan ünlü Türkmen dervişi.:ŞAHKULU

Osmanlı devletinin Bosna’daki darphanesine ve burada basılmış paralarına verilen ad.:ÇANİÇE

Osmanlı devletinin Galata sarraflarından aldığı borç karşılığında ödediği faiz.:GÜZEŞTE

Osmanlı devletinin hizmetinde çalışan Rum soylular.:FENERLİLER

Osmanlı devletinin hizmetine giren (1867) ve Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı deniz kuvvetlerine komuta eden İngiliz kaptan.:HOBARTPAŞA

Osmanlı devletinin ilk döneminde postacılık,kuryelik ve muhafızlık yapan,daha sonraki dönemlerde törenlerde yer alan asker sınıfı.:PEYK

Osmanlı devletinin Karadeniz’in kuzeyinde ,Rumeli’deki eyaletlerinden biri.:ÖZİ

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in Bizans kaynaklarındaki adı.:ATUMAN

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren ve Bursa’da külliyesi bulunan ünlü Türkmen dervişi.:GEYİKLİ BABA

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar göstermiş,Rumeli ve Makedonya’nın alınmasında akıncı beyi olarak görev yapmış komutan.:EVRENOSBEY

Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki son topraklarını da yitirdiği antlaşma.:UŞİ

Osmanlı devletinin Müslüman olmayan uyruklarına verilen ad.:REAYA

Osmanlı devletinin son saray ressamı olan İtalyan ressam.:FAUSTOZONARO

Osmanlı devrinde Bursa ve Üsküdar’da dokunan ipekli kumaş çeşidi.:SEVAİ

Osmanlı donanmasında amirale eş bir rütbe.:RİYALA

Osmanlı donanmasında amirale eş bir rütbe.:RİYALA(RİYALE)

Osmanlı donanmasında kaptanı deryadan sonra gelen deniz subayı rütbesi.:KAPUDANE

Osmanlı donanmasında kullanılan büyük bir tekne.:AĞRIPAR

Osmanlı donanmasında kullanılan iki direkli savaş gemisi.:GURAB

Osmanlı donanmasında kullanılmış büyük bir savaş gemisi.:BURTUN

Osmanlı donanmasında kullanılmış çektiri türünden bir gemi.:PERKENDE

Osmanlı donanmasında kullanılmış yelkenli bir savaş gemisi.:KUKA

Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir tür savaş gemisi.:BAŞTARDE(BAŞTARDA)

Osmanlı donanmasının 1827’de yenilgisiyle sonuçlanan deniz savaşı.:NAVARİN

Osmanlı dönemi seyirlik oyunlarında,tulumcularla birlikte gösteri yapan yüzü maskeli ya da boyalı oyunculara verilen ad.:BİNEVA

Osmanlı dönemi şairleriyle ilgili ilk tezkireyi yazan yazar ve divan şairi.:SEHİBEY

Osmanlı döneminde açılan ortaokul düzeyindeki kız okullarına verilen ad.:RÜŞTİYEİİNAS

Osmanlı döneminde Avusturya’dan gelen bir cins kumaşa verilen ad.:RAŞA

Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan beylerinin kızlarına verilen san.:DOMNİÇA

Osmanlı döneminde Eflak ve Boğdan eyaletlerinin voyvodalıklarına atanan Fener Rum beylerinin kız çocuklarına verilen unvan.:KOKONİÇA

Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san.:SADIR

Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan.:SAADETLU

Osmanlı dönemindeki düğün ve eğlence törenlerinde sunulan seyirlik oyunlarda bir dans biçimi.:CURCUNA

Osmanlı garnizonlarında hizmet eden Hıristiyan askerlere verilen ad. Eskiden Türk garnizonlarında hizmet eden garsonlar.Rumeli’de bulunan askeri teşkilat.:MARTOLOS

Osmanlı idaresinde sancak beylerine verilen ad veya unvan.:BEYLERBEYİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır Valilerine babadan oğluna geçmek üzere 1867’de verilen resmi unvan.:HİDİV

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan.:BAN

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad.:RUMELİ

Osmanlı İmparatorluğu’nda okul kitaplarının genel adı.:SUPARA

Osmanlı İmparatorluğu’nda Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad.:PAZVANT

Osmanlı İmparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunan mal ve eşyadan alınan vergiye verilen ad.:MASDARİYYE

Osmanlı İmparatorluğu’nda yurt dışından getirilen veya nakledilen her türlü mal ve ticari eşyadan alınan gümrük resmine verilen ad.Osmanlılarda bir ilden diğerine geçen mallardan alınan vergi.:AMEDİYYE (AMEDİYE)

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında gümrük memurluğu mesleğine verilen ad.:MEKKAS

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey zamanında, bazı geçiş yerlerinde alınan gümrük vergisine verilen ad.:MEKS

Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi.:LEZ

Osmanlı İmparatorluğunda , saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen devşirme gençlere verilen ad.:İÇOĞLANI

Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörüklerden oluşturulan askeri örgüte verilen ad. Tarihte,Rumeli’de oturan Rumeli fatihlerinin torunlarına,bölge fethedildikçe Anadolu’dan getirilerek buraya yerleştirilenlere ve bunlardan oluşturulan askeri örgüte verilen ad.:EVLADIFATİHAN

Osmanlı imparatorluğunda acemi ocağından yeniçeriliğe yazılan ve yeniçeri odalarında hizmetle görevli kıdemsizlere verilen ad.:KARAKULLUKÇU

Osmanlı imparatorluğunda baş vezirliğe,sadrazamlığa verilen ad.:SADARET

Osmanlı İmparatorluğunda başbakan.:SADRAZAM

Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve idari amiri.:KAPTANIDERYA

Osmanlı İmparatorluğunda deniz subay ve erlerine verilen ad.:TERSANELİ

Osmanlı İmparatorluğunda emir çavuşu,haberci.:KARAKULAK

Osmanlı İmparatorluğunda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerine bakmakla birlikte dünya işlerine de din bakımından karışan üye.:ŞEYHÜLİSLAM

Osmanlı imparatorluğunda piyade asker sınıfı.:YENİÇERİ

Osmanlı imparatorluğunda Polonya’ya verilen ad.:LEHİSTAN

Osmanlı imparatorluğunda Tanzimat öncesi döneme rastlayan tarihlerde tahsil edilen resimlere verilen ad.:EZMİNEİATİKAGÜMRÜKLERİ

Osmanlı İmparatorluğunda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu.:ZAPTİYE

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 1820 yılına kadar kesilmesi (darpı ve basımı) sürdürülen gümüş sikke türü ve para birimi.:AKÇA (AKÇE)

Osmanlı imparatorluğunun yedi saltanat sancağından biri.:AKALEM

Osmanlı kapıkulu ocaklarına asker ve saraya hizmetli yetiştirilmek üzere Hıristiyan gençlerin toplanması usulü.:DEVŞİRME

Osmanlı maliye örgütünde vergi toplamakla yükümlü kamu görevlisi.:MUHASSAL

Osmanlı maliyesinde Hicri takvimle Rumi takvim arasındaki 11 günlük farkın giderilmesi için her 33 yılda bir atlanan yıla verilen ad.:SİVİŞ

Osmanlı mimarlığında mukarnaslı başlıkların en üst bölümü. Osmanlı mimarlığında,silmelerin ince ve düz köşeli bölümlerine verilen ad.:ASABA

Osmanlı mutfağına özgü ayva kompostosu.:SEFERCELİYE

Osmanlı mutfağına özgü bir cins çörek.:VERTİKA

Osmanlı mutfağına özgü bir tür cacık.:MASTAVE

Osmanlı mutfağına özgü çamsakızlı su muhallebisi.:HELATİYE

Osmanlı mutfağına özgü elmalı ve köfteli bir tencere yemeği.:MERSMUYE

Osmanlı mutfağına özgü,havuç ve koyun etiyle yapılan bir tür yemek.:NİRBAC

Osmanlı mutfağına özgü,kadıntuzluğu bitkisi ve koyun etiyle yapılan bir yemek.:BUYRESİYE

Osmanlı mutfağına özgü,koyun etiyle yapılan bir yemek.:ÇEŞİDİYE

Osmanlı mutfağına özgü,koyun etiyle yapılan bir yemek.:MERSEREM

Osmanlı mutfağına özgü,kuzu etiyle yapılan bir tür yemek.:MUTANCANA

Osmanlı mutfağına özgü,pırasa ve etle yapılan bir yemek.:BAKULİYE

Osmanlı mutfağına özgü,tulum peyniri,ceviz,maydanoz ve kırmızı biberle yapılan erişte yemeği.:REŞTİYE

Osmanlı ordusunda 16. Ve 17. Yüzyılda kullanılmış bir top türü.:EJDERDEHAN

Osmanlı ordusunda askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er,:REDİF

Osmanlı ordusunda bugünkü korgeneral derecesinde askeri rütbe.:FERİK

Osmanlı ordusunda kullanılmış bir tür kısa mızrak.:HİŞT

Osmanlı ordusunda kullanılmış küçük çaplı bir top.:ZARBEZEN

Osmanlı ordusunda kullanılmış,kale dövmeye yarayan bir tür top.:BACALUŞKA

Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at,deve,katır gibi hayvanlar ve bu amaçla halktan ücret karşılığında kiralanan yük hayvanı.:MEKKARE

Osmanlı ordusunda ve donanmasında hafif piyade askeri. Anadolu beyliklerinde donanma askeri.:AZAP(AZEB)

Osmanlı ordusunda yüksek rütbeli subayların çadırlarını kurup kaldıran görevli.:AKKAM

Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe.:KOLAĞASI

Osmanlı padişahının sohbet arkadaşı. Sohbet eden,arkadaşlık eden kimse.:MUSAHİP

Osmanlı padişahlarının her yıl yeniçeri ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş.:BAHARİYE

Osmanlı padişahlarının hükümdar mührü ya da imzası yerine kullandıkları sembolleşmiş işaret.Resmi belgelere veya paralara tuğrakeş denilen katiplerce basılmıştır.:TUĞRA

Osmanlı padişahlarının makam koltuklarına verilen ad. Taht.:SERİR

Osmanlı padişahlarının yabancı ülke hükümdarlarına göndereceği mektupları yazan görevli ve bu görevlinin unvanı.:NAMENÜVİS

Osmanlı sarayında bir hademe sınıfı.:AVADANCI

Osmanlı sarayında bir lalanın yönetimi altındaki acemilerin birbirine hitap biçimi.:LALADAŞ

Osmanlı Sarayında bostancı,baltacı, kapıcıların ve yeniçerilerin giydikleri kırmızı çuhadan veya keçeden yapılmış,yukarısı geniş ve kıvrık,boyu uzunca başlık.:BARATA

Osmanlı sarayında cariyeler arasında seçilen padişah gözdesi.:HASEKİ

Osmanlı sarayında Enderun’un başlıca bölümlerinden biri.:HASODA

Osmanlı sarayında on dokuzuncu yüzyılda moda olmuş bir dans.:MATRAK

Osmanlı sarayındaki kadınların şekerleme ve macun yemek ve yalamak için kullandıkları zarif kaşığın adı.:LÜHUKKEKESİ

Osmanlı sarayının dış birimlerine ve saray dışındaki genel yönetim örgütüne verilen ad. Osmanlı saraylarında Harem dairesinin ve Enderun’un dışında kalan bölüm.:BİRUN

Osmanlı saraylarında hükümdar hizmetindeki silahlı koruma görevlisi.:HASEKİ

Osmanlı saraylarında ortalığın silinip temizlenmesine verilen ad.:PARİS

Osmanlı saraylarında padişaha ait bazı eşyanın saklandığı yere verilen ad.:TAŞTHANE

Osmanlı Sosyalist Fırkasının kurucularından olup Türkiye’de pozitif düşünceyi ve materyalist felsefeyi savunan ilk kişi olmuş felsefeci ve yazarımız.:BAHATEVFİK

Osmanlı süvarilerince kullanılan orta boyda mızrak.:KOSTANİÇE

Osmanlı tarihçisi.Osmanlı devletinde zamanın olaylarını saptamakla görevli devlet tarihçisi.:VAKANÜVİS

Osmanlı tarihinde büyük önem taşıyan ve bir çok türküye de konu olan Macaristan’da bir kent ve kale.:ESTERGON

Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.:BOSTANCI

Osmanlı tımar sisteminde birden çok kişiye verilen dirlik.:BENEVBET

Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri 100.000 akçeden yukarı olan dirlik.:HAS

Osmanlı ülkelerinde ticaretle uğraşan yabancı uyruklulara verilen ad.:HARBİ

Osmanlı vezirlerinin,sadrazam ve hükümet üyelerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları Topkapı sarayındaki alan,divanhane.:KUBBEALTI

Osmanlı yönetimindeki Mısır’da kul taifesi için halktan toplanan vergi.:KÜLFE

Osmanlı’da gece bekçisi.:ASES

Osmanlıca nasipsiz, kısmetsiz anlamında.:BİVAYE

Osmanlıcada gam,keder.:ŞECV

Osmanlıcada tavırlar,davranışlar..ETVAR

Osmanlıcada zaman,günün herhangi bir saati. :VAKT

Osmanlıda ,Padişahın bir miktar toprağı birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi.Maaş yerine ya da hizmet karşılığı olarak belirli süreler için asker ve ricale bırakılan toprak.:IKTA

Osmanlılar döneminde Avusturya’ya verilen ad.:NEMSE (NEMÇE)

Osmanlılar döneminde Aydın yöresinde yapılan bir tatlı.:KETANİYE

Osmanlılar döneminde Bingazi ve Trablusgarp’tan alınan bir vergi türü.:HİM

Osmanlılar döneminde Bosna’daki Hıristiyanlar arasında babadan oğla miras kalan büyük çiftliklere verilen ad.:BAŞTENE

Osmanlılar döneminde devlet büyüklerinin silahlarına bakan ve koruyan kimse.:SİLAHTAR

Osmanlılar döneminde devlet görevlisi yetiştirmek için 1862 ‘de İstanbul’da açılan okul. :MAHRECİAKLAM

Osmanlılar döneminde kalyoncuların giydiği bir tür başlık.:MAKDEM

Osmanlılar döneminde kullanılan bir tahıl ölçeği.:MÜD

Osmanlılar döneminde kullanılan,on para değerinde sikke.:MARBAŞ

Osmanlılar döneminde kullanılmış bir tür sarık.:DARDAĞAN

Osmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi müzik okulu.:DARÜLELHAN

Osmanlılar döneminde lise dengi okullara verilen ad.:SULTANİ

Osmanlılar döneminde Macaristan’a verilen ad.:ENGÜRUS

Osmanlılar döneminde müderrislerin camilerde verdikleri ders.:DERSİAM

Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan hafif bir savaş gemisi.:NASAD

Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan,çektiri türünden bir gemi.Osmanlı donanmasında deniz ve nehirlerdeki nakliye gemisi.:CELİYE(CELİYYE)

Osmanlılar döneminde Tuna’da kullanılan,çektiri türünden bir yük gemisi.:ÇAMLICA

Osmanlılar döneminde Tunus ve Cezayir yöneticilerine verilen unvan.:DAYI

Osmanlılar döneminde Viyana’ya,genellikle de Avusturya’ya verilen ad.:BEÇ

Osmanlılar döneminde, yabancı ülkelerden gelen ve ülke içinde tutulmayarak diğer bir ülkeye nakledilen (Transit) eşya üzerinden alınan gümrük vergisi.:MÜRURİYE

Osmanlılar dönemine özgü bir tür şarap.:HÜSREVAHİ

Osmanlılar ve Avusturya arasında 1563-1606 yılları arasında savaşlara son veren barış antlaşması.:ZİTVATOROK

Osmanlılar zamanında vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahali.:BERAYA

Osmanlılarda Cami,türbe,tekke avlusunda yer alan,duvar ya da parmaklıkla çevrili küçük mezarlık. Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer.:HAZİRE

Osmanlılarda giysilerin bol olması için yanlarına eklenen kumaş parçası.:PEŞ

Osmanlılarda Rumeli’deki büyük toprak sahipleri.:GOSPODAR

Osmanlılarda 100 kişiden az akıncı birliğinin sınır boylarında düzenledikleri akın.:POTRA

Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı.:MALKOÇ

Osmanlılarda akıncıların amiri durumundaki çeribaşılara verilen ad.:TAVİÇE

Osmanlılarda atlı askerlerden oluşan alay.:BİNİŞ

Osmanlılarda bakır ya da pirinçten kesilen sikkelere verilen ad.:MANGIR

Osmanlılarda başkomutan.:SERDAR

Osmanlılarda Batum,Kars ve Ardahan livalarına (sancak) verilen ad.:ELVİYEİSELASE

Osmanlılarda bir bölgede bütün tımarlı sipahilerin en büyük amiri.:ALABEYİ

Osmanlılarda cam yapımcısı.:CAMGER

Osmanlılarda deniz eri. Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı .:LEVENT

Osmanlılarda devlet görevlilerini yetiştiren okul.:ENDERUN

Osmanlılarda eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker.:SARICA

Osmanlılarda gümrük vergisi. Yer değiştiren maldan alınan vergi. Haraç.:BAÇ

Osmanlılarda hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişi.:RİKABDAR

Osmanlılarda ilmiyenin giydiği bir tür üstlük.:LATA

Osmanlılarda kapıkulu askerlerine saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret. Yeniçeri maaşı.:ULUFE

Osmanlılarda kol gezen kolluk eri.:SALMA

Osmanlılarda kullanılmış bir ağırlık ölçüsü.:ARPA

Osmanlılarda Müslüman olmayanların devlete ödemekle yükümlü oldukları zorunlu vergi. HARAÇ:

Osmanlılarda önceleri halktan yalnız olağanüstü durumlarda,sonraları ise sürekli olarak toplanan vergi.:AVARIZ

Osmanlılarda önde gelen devlet adamlarının giydiği bir tür samur kürk.:SERHADDİ

Osmanlılarda Padişah saraylarının bahçelerine eskiden verilen ad.:HASBAHÇE

Osmanlılarda resmi dairelerde yazı işleriyle uğraşılan bölüm.:AKLAM

Osmanlılarda resmi ya da özel tören ve gösterilere verilen ad.:ALAY

Osmanlılarda saray için süslü ok yapan ustalara verilen ad.:TİRGERAN

Osmanlılarda saray ve yönetim görevlileriyle din adamlarına verilen ödenek.:ARPALIK

Osmanlılarda saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası.:TAVAŞİ

Osmanlılarda sınır boylarında görev yapan asker sınıfı.:SEKBAN

Osmanlılarda sınır nişanı.:URA

Osmanlılarda şenlikler için donanma fişeklerini hazırlayan kimse.:ATEŞBAZ

Osmanlılarda Tanzimat’a kadar haraç,cizye,vakıf vergilerini toplayan tahsildar.:CABİ

Osmanlılarda top döküm ustalarına ve kalfalarına verilen ad.:RİHTECİYAN(RİHTEGAN)

Osmanlılarda toprak (harman) ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi.:AŞAR(ÖŞÜR)

Osmanlılarda topraksız köylüden alınan kazanç vergisi.:BADIHAVA

Osmanlılarda ücretli askerlerden oluşan teşkilat.:KAPIKULU

Osmanlılarda vergi denetimi ve tahsili ile Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad.:BAKIKULU

Osmanlılarda yaygınlık kazanmış bir yazı türü.:DİVANİ

Osmanlılarda yeni evlenen erkeklerden alınan vergi.:ARUSİYE

Osmanlılarda Yeniçerilerin ilk üç aylığına verilen ad.:MASAR

Osmanlılarda zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan,onların bir takım işlerini gören kimse,kahya.:KETHÜDA

Osmanlılarda,İstanbul’da ve büyük liman kentlerinde yaşayan ve ticaretle uğraşan,Müslüman olmayan azınlıklara verilen ad. Ortadoğu’da doğmuş Avrupalı. Yakın doğuda yerleşmiş ya da evlenerek soyu karışmış Avrupa asıllı.:LEVANTEN

Osmanlılarda,Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvan.:RABİA

Osmanlılarda,yabancı ülkelerden getirilen esirler için alınan para karşılığında verilen ödeme kağıdı.:İSPENÇİK

Osmanlıların Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad.:FRENK

Osmanlıların Avusturya’ya verdikleri ad.:NEMÇE

Osmanlıların Balkanları fethetmesinden sonra Anadolu’dan Balkanlara geçmiş Yörük Türkmen aşiretlerinden biri.:AMUCALAR

Osmanlıların Cenova Cumhuriyetine verdikleri ad.:CENEVİZ

Osmanlıların düşman gemilerini ve kıyılarını ateşe vermede kullandığı savaş gemisi.:HARRAKA

Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri bir unvan.:VOYVODA

Osmanlıların savaşta tutsak aldıkları 8-12 yaş arasındaki erkek çocuklara verdikleri ad.:GULAMÇE

Osmiyumun simgesi.:OS

Ot yada ekin yığını.:DOKURCUN

Otel kapıcısı.:DORMEN

Otel,tiyatro gibi yerlerde girişe yakın geniş yer.Dalan.:LOBİ

Otellerde birden çok odaya sahip olan özel bölüm.:SÜİT

Otellerde görevli acemi ve genç eleman. Otellerde,müşterilerin arabalarını park etmekle görevli kimse.:VALE

Otlak.:MERA

Otlak.:YAYLIM

Otlakta hayvanların toplandığı yer,dinlenme yeri.:EREK

Otlar anlamında eski bir sözcük.:ERA

Otları inceleyen bilim dalı.:HERBOLOJ İ

Otlayan hayvan sürüsü.:RAİYE

Otomatik kavramalı,vites kutusu ve askı donanımı olmayan,tek kişilik karosersiz küçük yarış otomobili.:KART

Otomatik para çekme makinelerini belirtmek için kullanılan kısaltma.:ATM

Otomobil iç lastiği.:ŞAMBREL

Otomobil motorunda silindirleri giriş ve çıkışlara bağlayan boru donanımı.:MANİFOLD

Otomobilde tekerleği aks miline bağlayan somun ya da cıvata.:BİJON

Otomobilin ön düzeninde bulunan,her yöne dönebilen ve mafsal olarak kullanılan küre biçimindeki parça.:ROTİL

Otomobilin,üzerine karoser oturtulan iskelet bölümü.:ŞASİ

Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi.:TRİPTİK

Otomobillerde eğikliği yada yayların genliğini azaltmak için şasi ve tekerleklere yerleştirilen düzen.:STABİLİZATÖR

Otomobillerde kullanılan,içi elektrik enerjisiyle dolu aygıt.:MİKSEFE

Otomobillerin gerçek renklerini ortaya çıkarmak ve parlatmak için sürülen özel karışım.:PASTA

Otomobillerin soğutma sistemine katılan ve suyun donma noktasını düşüren madde.:ANTİFRİZ

Otorite.:YETKE

Otsu bitkilerle kaplı olan ve zamanla önce makiliğe, sonra da ormana dönüşen ekolojik alanlara verilen ad.:GARİG

Otto Preminger’in “Kanlı Gölge” olarak da bilinen ünlü filmi.:LAURA

Oturak.:ÇİKARA

Oturmaya,yaslanmaya yarayan şilte.:MİNDER

Oturulan yerin,tamamen boş bırakılmış bir zemin kat üzerine kurulduğu Türk ev tipi.:FEVKANİ

Oturulan.:MESKUN

Oturum.:CELSE

Oturup hava almaya yarayan düz, çevresi ve üstü açık,yüksekçe yer, seki, teras.:TARAÇA

Oturuş,namazda rekat sonlarında belli bir süre oturma.:KADE

Otuz iki kartla oynanan bir iskambil oyunu.:BELOT

Ova.:YAZI

Oval.:BEYZİ

Ovma,gevşetme.:MASAJ

Oya yapmakta kullanılan,kemik,ağaç veya plastikten yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç.:MEKİK

Oyaların kenarlarına yapılan basamak biçimli piko.:ÇİRTİK

Oymalı bir eser ya da kabartma heykellerle bezeli antik vazo.:ANAGLİF

Oynak kemikleri arasındaki açıları daraltan kasların genel adı.:BÜKEN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı.:AÇAN

Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi,eklem sertliği.:ANKİLOZ

Oynayan (kuşbaz,kumarbaz,cambaz).:BAZ

Oyun içinde gerekli sahne eşyası.:BUTAFOR

Oyun ortağı.:PARTNER

Oyun yazma ve yönetme kurallarını bilen,bir oyun yazılır yada sahnelenirken bu bilgisinden yararlanılan kimse,oyun yazarı,tiyatro yazarı.:DRAMATURG

Oyun.:BAZİÇE

Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket,gülüt. Bir oyun ya da filmde aniden yaratılan komik durumlar.:GAG

Oyunbozan.:MIZIKÇI

Oyuncu kadrosu.:CASTİNG

Oyunda berabere kalma.:PATA

Oyunda cezalı çocuk.:EBE

Oyunda kağıt dağıtırken yapılan yanlış.:MALDON

Oyunda kazanılan her parti. :KAMA

Oyunda,kumarda kazanmak,yenmek.:ÜTMEK

Oyunda,özellikle pokerde hile yapan kimse,üçkağıtçı.:TRİŞÖR

Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı.:KOPUZ

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:28