Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır

T (Taahhütleri... -Tüzük...)

e-Posta Yazdır PDF
Makale İçeriği
T (Taahhütleri... -Tüzük...)
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Tüm Sayfalar

 

Taahhütleri karşılamak için bulundurulan rezerv,kasada mevcut olan para.:ANKES

Tabaklanmamış sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayak giyeceği. Ham deriden yapılan köylü ayakkabısı.:ÇARIK

Tabaklanmış,çoğu zaman kırmızı renkli ve yumuşak koyun derisi.:FİLALİ

Tabaklık,sepicilik.:DEBAGAT

Taban suyunun yüzeye kadar yükseldiği,gür ve sık bataklık ormanlara Trakya yöresinde verilen ad.:LONGOZ

Tabanca.:PİSTOLE

Tabanı meşinden yapılmış düz mest , edik,takunya.:LAPÇIN

Tabanı tahtadan yapılmış deri bir ayakkabı türü.:GALOŞ

Tabanında çürümüş bitki artıklarından bir katmanın bulunduğu bataklık.:TURBALIK

Tabela. :LEVHA

Tabetme,tipoğrafya.:BASI

Tabiatı kötü,ahlakı bozuk kimse.:ALÇAK

Tabiatta deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan,bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan,mavimtırak esmer renkte katı element.:İYOT

Tabut.:SAL

Tacikistan’ın başkenti.:DUŞANBE

Tacikistan’ın internet harfleri.:TJ

Tacikistan’ın para birimi.:SOMONİ

Taç Mahal’in bulunduğu kent.:AGRA

Taç yaprak.:PETAL

Tadarak kontrol etmek.:DEGÜSTASYON

Tadı acı ve ekşimtırak,buruk olan.:KEKRE

Tadımlık. Yemeklerde farklı tatlar elde etmek için kullanılan çeşitli baharatlara denir.:ÇEŞNİ

Tadını artırmak için çay harmanına katılan beyaz bir çay türü.:AKKUYRUK

Taflan ağacının,Laz kirazı da denilen meyvesi.:KARAYEMİŞ

Tahıl ambarındaki bölmelere verilen ad.:HARO

Tahıl demetlerinin saplarından yapılan yığın.:ÇUĞUL

Tahıl için kullanılan sekiz kiloluk ölçek.:ŞİNİK

Tahıl kuyusu.:SARPIN

Tahıl ölçmeye yarar kap.:ÖLÇEK

Tahıl tanelerinde kabuk.Mısır bitkisinin dışındaki kabuk.Boş fındık kabuğu.:KAPÇIK

Tahıl tanesi,evin.:HABBE

Tahıl unlarından nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan albüminli madde.Tüm tahıllarda bulunan bir tür protein.:GLUTEN

Tahıl yığını.:ÇEÇ

Tahıl yığınları üzerine,çalınmasını önlemek amacıyla vurulan damga.:DÜŞÜM

Tahıl,kepek ve kendir tohumu karışımından oluşan at yemi.:MAŞ

Tahıl,yiyecek veya eşya saklanan yer.:AMBAR

Tahıla karışan delice tohumu.:İREZ

Tahılı aletler kullanarak başaktan ayırma işi.:HARMAN

Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan,kıldan yada kamıştan yapılmış elek.Tahılın taşını ayıklamaya yarayan elek.:TEPİR

Tahılı yabancı maddelerden ayırmak için kullanılan aygıt.:SELEKTÖR

Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad.:EKİN

Tahılın taş ve samanla karışması./Harmanda ürün kalıntısı.:AFARA

Tahılın taşlarını ayıklamakta kullanılan,budaksız ağaçtan yapılmış az kenarlı tepsi.:EVSECEK

Tahiti’li kadınlardan esinlenerek oluşturulmuş bir plaj giysisi.Üzerinde basılı büyük motifler bulunan ve Tahiti’de göğsün üstünde yada belde düğümlenerek giysi olarak kullanılan kumaş parçası.:PAREO

Tahkim edilmiş bir tesisin köşesinde çıkıntı meydana getirecek biçimde yükseltilmiş siper.:BONET

Tahlil etmek.:ÇÖZÜMLEMEK

Tahmin.:KESTİRİM

Tahsin Yücel’in bir romanı.:YALAN

Taht. Gelinlerin oturması için hazırlanmış süslü sedir.:ERİKE

Tahta ayakkabı. Tek bir tahta parçadan ya da tahta parça üzerine tutturulmuş kösele bir üstlükten oluşan ayakkabı.:SABO

Tahta kaşık .:MİLAKA

Tahta kılıçlarla yapılan Japon dövüş sporu.:KENDO

Tahta kırpıntısı. Yonga.:TALAŞ

Tahta leğen.:MASTALYA

Tahta oymacısı.:NAHHAT

Tahta oymacısı.:TAVŞAN

Tahta perde. Tahtaların yan yana getirilmesinden meydana gelen her türlü kaba kaplama.:TARABA

Tahta ve kereste biçmeye yarayan,elektrik ve su gücüyle çalışan büyük testere, bıçkı.:HIZAR

Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmekte kullanılan marangoz aracı.:RENDE

Tahta,ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan,kısa saplı,bir yanı keskin ağızlı çelikten yapılmış araç.:KESER

Tahta,çinko gibi hafif şeylerden yapılmış eğreti yapı.:BARAKA

Tahtacılar da denilen konar göçer Türkmen topluluğu.:AĞAÇERİLER

Tahtadan parçaları uç uca takılı,uzun bir boru biçiminde,perdeli bir üflemeli çalgı.:FAGOT

Tahtadan topları,tokmaklar yardımıyla bazı kurallara uyarak ve belli bir yolu izleyerek küçük kemerlerin altından geçirmeye dayanan oyun.:KROKET

Tahtadan yapılmış büyük sofra.:ÇİTNE

Tahtadan yapılmış nefesli,üflemeli bir çalgı.:OBUA

Tahtalara delik,oyuk açmaya yarayan marangoz aracı.:KENİŞ

Tahtalı da denilen bir güvercin cinsi.:HOPAL

Tahtalı da denilen iri bir güvercin cinsi.:ALABOYUN

Tahtası ağır,sert ve siyah renkli olan bir ağaç.:ABANOZ

Tahterevalli.:ÇÖĞÜNCEK

Tahterevalliye benzer bir oyuncak.:GINCIRAK

Tahttan indirilen bir hükümdarın yeniden tahta çıkarılması taraftarı.:LEJİTİMİST

Tahttan indirilen bir hükümdarın yeniden tahta çıkarılmasına taraftar olan kimse.:LEJİTİMİST

Taka’dan büyük, baş ve kıç tarafı yukarı kalkık bir çeşit Karadeniz teknesi.:ÇAPAR

Takdim etmek.:TANITMAK

Takım yıldız.:ALTIKARDEŞ

Takımlar grubu, küme.:LİG

Takla böceği.:ELATER

Taklit nesne.:İMİTASYON

Taklit. :İMİTASYON

Taklitçi.:İMİTATÖR

Taklitçi.:MUKALLİT

Taklitler yaparak,hoş hikayeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı.:MEDDAH

Takma ad,rumuz.:NİCKNAME

Takma saç.:PERUK

Takoz gibi parçalar.:BESİ

Taksim eden,bölüştüren,ayıran, ikilem.:MUKASSİM

Takunya.:TAHTABI

Talih, şans, uğur.Armağan,bahşiş,bağış.:NEVAL

Talimatname.:YÖNETMELİK

Tallı bitkilerin,çoğu sularda yetişen ilkel yapıdaki örneklerinin genel ad.:YOSUN

Talyum elementinin simgesi.:TL

Tam açılmamış çiçek.:GONCA

Tam bakım.Sağlık yönünden yapılan genel yoklama.:ÇEKAP

Tam gün.:FULTAYM

Tam tersine. Karşıt olarak.:BİLAKİS

Tamamen karbon atomlarından oluşan sağlam,esnek ve iletken bir malzeme.:GRAFEN

Tamamlama.:İTMAM

Tamamlayıcı parça.:MÜTEMMİMCÜZ

Tambura benzer eski bir Türk sazı.:YELTEME

Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü.:CÜMBÜŞ

Tambura cinsinden bir halk çalgısı.:ONİKİTELLİ

Tamir sırasında pencere yada kapının yan duvarlarının yıkılmasını önlemek için konulan ağaçtan dayak.:BAĞIN

Tamirat.:ONARIM

Tan vakti,gün ağarması.:SEHER

Tandırda ya da fırında pişirilen ufak,yuvarlak ve kalınca bir ekmek.:KAKALA

Taneleri büyük parçalar halinde doğranmış işkembe çorbası.:TUZLAMA

Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan ve mercimeğe benzeyen bir bitki.:BURÇAK

Taneleri için yetiştirilen ve dıştan bakıldığında mısırı andıran tarım bitkisi, yem.:SORGUM

Taneleri taze ve kuru olarak tüketilen badıçlı sebze bitkisi.:BAKLA

Taneli kuru şeyler.Buğday mısır gibi daha ziyade un haline getirilip tüketilenler, buğday, arpa gibi tahılların taneleri.:HUBUBAT

Tango benzeri ama ritmi daha fazla Arjantin halk dansı.:MİLONGA

Tangonun vazgeçilmez çalgısı olan bir tür akordeon.:BANDONEON

Tanı için muayene edilmesi amacı ile yaşayan bir vücuttan bir doku kısmının çıkartılması.:BİOPSİ

Tanı. :DİYAGNOZ

Tanımakla ilgili.:ŞİNASİ

Tanınan,bilinen varlıkları görme,işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu,tanısızlık.Eşyaları tanıyamama.:AGNOSİ

Tanınmış bir beyaz şarap.:ŞERİ

Tanınmış bir gitar markası.:İBANEZ

Tanınmış bir İspanyol konyağı.:FUNDADOR

Tanıt ve kanıt yoluyla sonuca varma.:İSTİDLAL

Tanıtlayıcı belgeler.:EVRAKIMÜSBİTE

Tanıtma,ortaya çıkarma,ileri sürme.:LANSMAN

Tanrı alemi.:LAHUT

Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş olan kimse.:MECZUP

Tanrı buyruğu.:FARİZA

Tanrı buyruklarını yerine getirme.:İBADET

Tanrı ile şakalı,takılmalı bir söyleşiyle yazılan tekke edebiyatı şiir türü.:ŞATHİYE

Tanrı kabul etsin anlamında kullanılan söz.:AMİN

Tanrı kabul etsin anlamında kullanılan sözcük.:SENEK

Tanrı katı.:LEDÜN

Tanrı korusun.:MAZALLAH

Tanrı saygısı ve ahret kaygısından ötürü günah işlemekten titizlikle kaçınma.:VERA

Tanrı seni korusun anlamında kullanılan bir deyim.:SANEKALLAH

Tanrı yoluna girme. Tövbekar olma.:İNABE

Tanrı, sahip, efendi, azat olmuş köle, terbiye eden.:MEVLA

Tanrı,tanrıça,evrenin doğuşu ile ilgili düşsel,alegorik anlatımı olan halk öyküsü.:MİTOS

Tanrı.:ÇALAP

Tanrı.:YEZDAN

Tanrı’nın bir insanın suçunu bağışlaması.:RAHMET

Tanrı’nın insan ruhlarını yarattığı zaman.:ELEST

Tanrı’nın ululuk sahibi anlamındaki adı.:ZÜLCELAL

Tanrı’nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim. İslam’da,inanç ilkelerini us yoluyla açıklamayı ve savunmayı amaçlayan bilim. :KELAM

Tanrı’ya şükretme.:HAMD

Tanrı’ya şükretme.:HAMD(HAMT)

Tanrıbilim.:ARGONOMİ

Tanrıcılık.:TEİZM

Tanrıça.:MABUDE

Tanrıdan aşırı derecede korkma.:TEOFOBİ

Tanrıdan bir şey dilemek amacıyla söylenen söz.:DUA (YAKARI)

Tanrılar tarafından kendisine emanet edilen kutuyu merakına yenilerek açan ve umut dışında bütün kötülüklerin dünyaya yayılmasına neden olan mitolojik kahraman. Yunan mitolojisine göre, tanrı Zeus’un emriyle yaratılan ilk kadın.:PANDORA

Tanrıların oyunu anlamına gelen ve dinsel törenlerden doğan bir Japon dansı.:KAMİASOBİ

Tanrının birliği,bir olması.:VAHDANİYET

Tanrının birliğine inanan.:MUVAHHİT

Tanrının evreni ve bütün canlıları bugün görünene şekliyle yarattığına inanış.:YARATILIŞ(CREATİON)

Tanrının kulları ve dünya üstündeki tasarrufu,istediği gibi hükmetmesi.:TESARİF

Tanrının kulu.:ABDULLAH

Tanrının lütfu,cömertliği.:NAİM

Tanrının Yahudilere gönderdiğine inanılan buyruklar.On emir’e eskiden verilen ad.:EVAMİRİAŞERE

Tanrısal.İlahi.:LAHUTİ

Tanrıtanımaz(Ateist).:ATE

Tanrıya boyun eğme,gönlü saygı ve korkuyla dolu olma. Alçak gönüllülük::HUŞU

Tanrıya eş ,ortak koşma.:ŞİRK

Tanrıya yalvarma,yakarış.:MÜNACAT(MÜNACAAT)

Tanrıyı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden,Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan,vahyi reddeden görüş.:DEİZM

Tanrıyı,insanı ve genel olarak varlığı harfler ve sayılarla açıklayan tarikatın taraftarı.:HURUFİ

Tantal’ın simgesi.:TA

Tanzanya plakası.:EAT

Tanzanya’da bir kent.:ARUŞA

Tanzanya’da yaşayan bir halk.:HEHELER

Tanzanya’da yer alan ve uluslar arası bir turizm merkezi olan ünlü ulusal park.:SERENGETİ

Tanzanya’nın başkenti.:DODOMA

Tanzimat döneminde trajedi,dram anlamında kullanılan sözcük.(Ermenicede karşı çıkan,karşı duran).:HAGARAGORT

Tanzimat döneminden yirminci yüzyıl başlarına değin giyilmiş,önü kapalı bir tür uzun ceket.:İSTANBULİN

Tanzimat’tan sonra,Osmanlı yönetim teşkilatında sancakların (ilden küçük,ilçeden büyük idare bölümünün) yöneticisine verilen ad.:MUTASARRIF

Taparcasına sevme,tapma.:PERESTİŞ

Tapınak sütunlarının üzerine oturduğu sağlam taban.:PODYUM

Tapınaklarda,üzerinde kurban kesilen,günlük yakılan,dini tören yapılan taş masa, sunak.:ALTAR

Tapınılan varlık.:MABUT

Tapınma amacıyla dikilen,tanrısallığın kültürel simgesi olan taş.:BAİTYLOS

Taraftar.:YANDAŞ

Tarama işleminden geçirilmiş ipliğe ve bu iplikle dokunmuş kumaşa verilen ad.:PENYE

Tarhana çorbasına verilen bir başka ad.:SULUYAYIM

Tarhana,bulgur yapmak için kullanılan,kabuğu soyulmuş ve kırılmış buğday.:GÖCE

Tarık Akan’ın 12 Eylül anılarını anlattığı kitabı.:ANNEKAFAMDABİTVAR

Tarım bilim.:AGRONOMİ

Tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek.:MANAS

Tarımda bir yılda elde edilen herhangi bir ürünün toplamı.:REKOLTE

Tarımda gübre,hekimlikte ilaç olarak kullanılan,barut gibi patlayıcı maddeler yapımına yarayan bir madde,potasyum nitrat.:GÜHERÇİLE

Tarımda kullanılan azotlu gübre.:ÜRE

Tarımda kullanılan bir mantar ilacı.:ZİRAM

Tarımda ve yapı işlerinde ağır işleri gören gündelikli işçi,ırgat.:RENÇBER

Tarımı ve kırsal kesimi kendilerine özgü ve birbirine bağlı iktisadi ve toplumsal bütünler olarak gören ve açıklayan ideoloji.:AGRARİZM

Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşme bölgelerinde,yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yayvan tepe.:HÖYÜK

Tarih düşürmekle tanınmış 17 nci yüzyıl divan şairi.:ALİMİ

Tarih öncesi çağlarda İspanya’da yaşayan ve bu yarımadaya adını veren halk.:İBERLER

Tarih öncesi çağlarda tanrılara adak olarak sunulan heykelciklere verilen ad.:İDOL

Tarih öncesi dönemlerde Kuzey Hindistan’da ve İran’da yaşamış halk.:ARİLER

Tarih öncesine dayanan efsane.:MİT

Tarihi olayların zaman bakımından sırası. Zaman bilimi.:KRONOLOJİ

Tarihin ilk imparatorluğunu kuran eski Mezopotamya halkı.:AKKADLAR

Tarihsel koşullar ne olursa olsun devletin ortadan kaldırılması gerektiğini savunan öğreti.:ANARŞİZM

Tarihsel olayları kronolojik sırayla anlatan ve genellikle yazanın öznel görüş ve gözlemlerini de içeren yapıt.(Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda).:VAKAYİNAME

Tarihte Kırım Hanlığında veliahda verilen unvan.:KALGAY

Tarihte kölelerden kurulu bir asker sınıfı.:KÖLEMEN

Tarihte önemli bir rol oynamış Orta Asya halkı.:JUANJUANLAR

Tarihte Uygur beylerine verilen unvan.:İLTEBER

Tarihte,demirden veya tunçtan dökülmüş,yuvarlak ve boş olan, içine patlayıcı maddeler doldurulup havan topu veya elle atılan yuvarlak bir tür bomba.:HUMBARA

Tarikat ehlinin başlığında bulunan kabarık dilimler.:TERK

Tarikat inancında en yüksek makama ulaşan kutbun sağında ve solunda oturan iki imama verilen ad.:İMAMAN

Tarikatı kuran kişiye verilen ad.:PİR

Tarikatlarda şeyhlik makamı.:POST

Tarla kuşu.:TOYGAR

Tarla sınırı. :KİLİ

Tarla sulamasında kullanılan tahta oluklar. Değirmen oluğu.:ABARA

Tarla tarağı,tırmık.:İTEK

Tarla ve bağ çevresine çekilen,çalı çırpıdan yapılmış çit.:SİYEÇ

Tarla ve yol kenarında yetişen,çiçekleri hekimlikte kullanılan bir bitki.:ŞAHTERE

Tarla,bağ,bahçe gibi yerlerden kaldırılan ürünlerden arta kalanlar.:TARAŞ

Tarla,bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak. Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış kafesli gölgelik.:ÇARDAK

Tarla,bahçe ya da mandıra kapısı.:TOKAT

Tarlada saban izi. Saban demirinin tarla sürülürken açtığı çizgi.:ABARA

Tarlakuşu,toygar.:TURGAY

Tarlalarda sele karşı taştan yapılmış set.:ÖRÜ

Tarlanın bir yıl dinlendirilmesi. Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakma.:NADAS

Tarlanın saban iziyle ayrılan parçalarından her biri,evlek.:ANAVUL

Tarlanın,tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri.:EVLEK

Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen ağaçtan yapılmış araç ,sürgü.:TAPAN

Tarlayı sürdükten sonra toprağı ufalamak,kabartmak ve yabancı otlardan temizlemek için kullanılan tarım aracı.:DİSKARO

Tarsus yakınlarında dinlence yeri olarak kullanılan ünlü yayla. Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin eski adı.:NAMRUN

Tartışma,çekişme,münakaşa etme. Münazara.:CEDEL

Tartışmak,didişmek.:İYEŞMEK

Tarz,biçem,üslup.:STİL

Tarz.:STİL

Tasarım.:DİZAYN

Tasarlanmış şey,tasarı.:PROJE

Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendisini Tanrıya adamış kimse, sofi.:MUTASAVVIF

Tasavvuf ve tekke müziğinde bir form.:SAVT

Tasavvufa mensup olanların giydikleri yün elbisenin adı olan sof kelimesinden türemiştir.:SUFİ

Tasavvufta,Allah’ın maddesel ve bedensel kuluyla birleşerek tekleşmesi.:HULUL

Tasavvufta,kalbin sezgi yoluyla elde ettiği duyu üstü bilgi.:MARİFET

Tasım mantığında, bir önermenin anlamı.:VEKTON

Tasvir.:BETİM

Taş baskı.:LİTOGRAFİ

Taş devrinde ehlileştirilen ve tuzlanmış topraklarda da yetişen bir buğday cinsi.:EİNKORN

Taş dibek.:SOKU

Taş dibek.Tahıl dövmeye yarayan büyük taş dibek.:SOKU

Taş kırıkları üzerine kum döşenip silindir geçirilerek yapılan yol.:ŞOSE

Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç.:ZOMP

Taş kırmakta,kazık çakmakta kullanılan uzun,ağır ve iri çekiç.:BALYOZ(VARYOS)

Taş kömürü.:HUY

Taş levreği.:MİNAKOP

Taş pamuğu,asbest.:KAYALİFİ

Taş topluluğu.:AYUK

Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları,kılağı.:ZAĞ

Taş ve tunçtan yaptığı soyut ama organik biçimli yapıtlarıyla yirminci yüzyılın önde gelen sanatçılarından biri olan ünlü İngiliz heykeltıraş.:HENRİMOORE

Taş veya tuğladan yapılmış olan.:KARGİR

Taş ya da maden çıkarılan yer.:OCAK

Taş ya da sıva yüzeyini taraklamaya,yumuşak taşları yontmaya yarayan bir tür taşçı çekici.:DİŞENGİ

Taş yontmaya yarayan alet,taşçı kalemi.:MİNKAR

Taş,ağaç gibi maddeleri oyma.:NAHT

Taş,ahşap,maden üzerinde açılan çukur ve oymalara değerli taş,altın,gümüş,sedef,fildişi,kemik gibi malzemelerin yerleştirilmesiyle yapılan süsleme.:KAKMA

Taş,kaya.:HACER

Taşa veya duvara delik açmak için kullanılan uzun,ağır ve bir ucu sivri demir.:KÜSKÜ

Taşçı,taş ustası.:HACCAR

Taşçılar ve heykelciler tarafından taş oyarken kalem,murç,çarpacak gibi sivri aletlerle vurmada kullanılan bir tür kısa ve ağır demir tokmak.:MATRAKA

Taşımacılık,nakliyat.:TRANSPORT


Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:34