Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- V (Vadeli döviz... -Web tabanlı...)

V (Vadeli döviz... -Web tabanlı...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Vaat edilmiş,söz verilmiş.:MEVUT

Varlıkların yerini tutan kelime,adıl.:ZAMİR

Vatanı Antil adaları olan ve Barbados kirazı da denilen bir meyve.:ACEROLA

Verim.:RANDIMAN

Vezir. Eski dilde satrançtaki vezir taşı.Süleyman peygamberin vezirinin adı.:ASAF

Vezirlik.:ASAFİYET

Voleybol. :ELTOPU

Vücudun toksinlerden arındırılarak kilo vermesini sağlayan sağlık kürü.:DETOKS

Vücudun üst bölümüne giyilen,ince kumaştan kadın giysisi.:BLUZ

Vadeli döviz alım satım işlemi.:FORWARD

Vadesi uzatılan borç.:KONSOLİDE

Vahiyle ulaştığı kabul edilen ve Veda döneminin sonunda ortaya çıktıkları için

Vahşi hayvan barınağı,kovuk.:İN

Vakarlı,temkinli,iktidar sahibi.:MEKİN

Vakıf gelirlerinden görevlilere verilen ücret.:CAMEKİYE

Vakıflarda hizmet karşılığı olmaksızın bir kimseye herhangi bir nedenle karşılıksız verilen şey.:ZEVAİD

Vakti gelmeden ölü doğan yavru,düşük. Ölü doğan kuzunun derisi.Astragan.:BAĞAN

Vaktinden önce,erken doğmuş bebek.:PREMATURE

Vaktini meyhanelerde,zevk ve sefada geçiren kimse.:HARABATİ

Vali olarak atama.:TEMİR

Vali veya mutasarrıfların gönderdiği vergi memuru.:MÜTESELLİM

Van Gölü kıyısında,Urartular döneminden kalma ünlü bir kale.:AYANİS

Van Gölü kıyısındaki Urartu kenti.:ABAİNDİ

Van Gölü’nde,Gadir de denilen küçük bir ada.:YAKA

Van Gölü’ne dökülen bir akarsu.:BENDİMAHİ

Van Gölü’ne dökülen bir dere.:ZİLAN

Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında,Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Urartu döneminden kalma ünlü kale.:KEF

Van Gölünde küçük bir ada. :ATREK

Van gölünde küçük bir ada.:ÇARPANAK

Van gölünde Yaka adası da denilen küçük ada.:ADIR

Van Gölündeki iki küçük adanı n adı.:AKDAMAR

Van gölünün kuzey batısında Muradiye ovasında Urartu döneminden kalma kaleye verilen ad.:KEÇİKIRAN

Van ilinde bir göl.:ERÇEK

Van ilinde yüksek bir dağ.:HİRABİT

Van ve çevresinde oynanan bir tür halk oyunu.:NURE

Van yakınlarında,İsa’dan önce üçüncü binyıldan kalma ünlü höyük.:İREMİR

Van’da Urartular döneminden kalma ünlü su kanalı.:ŞAMRAM

Van’da yapılan otlu peynirin içine konulan ve Doğu Anadolu’da da yetişen yabani sarımsak türü.:SİRMO

Van’ın Başkale ilçesinde bir kaplıca.:ZERENİ

Van’ın Erciş ilçesinde bir kaplıca.:HASANABDAL

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir kale.:HOŞAP

Van’ın Gürpınar ilçesinde ünlü bir Urartu kalesi.:ÇAVUŞTEPE

Vanadiyum elementinin simgesi.:V

Van-Hakkari sınırında, kaya resimleriyle ünlü bir yayla.:TİRİŞİN

Vantuz.:ÇEKMEN

Vara yoğa ağlayan,sulu gözlü.:AĞLAMSIK

Vargelerin başı,yarı efsanevi bir kişiliğe sahip Rurik’in akrabası olan,onun ölümüyle Novgorod Prensi olan,Kiev devletini kuran Rus Prens.:OLEG

Varılmak istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri.:AŞAMA

Varisler. Mirasçılar.:VERESE

Varlığı ve devinimi her şeyin bir olduğu ilkesinden yola çıkarak açıklayan eski Yunan felsefe okulu.:ELEA

Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Varlıklar,gelirler.:VARİDAT

Varlıklar,yaratıklar.:MEVCUDAT

Varlıksal.:ONTİK

Varoluşçu.:EGZİSTANSİYALİST

Varoluşçuluk.:EGZİSTANSİYALİZM

Varoluşu düşünceden çıkarsayan Descartes’çı akıl yürütme.:COGİTO

Varsayım.:FARAZİYE

Varsayım.:İPOTEZ (HİPOTEZ)

Varsayıma dayanan.:İPOTETİK (HİPOTETİK)

Varsıl.:ZENGİN

Vasıflar,nitelikler.:EVSAF

Vasiyet etme.:İSA

Vaşak denilen hayvanın küçük bir türü.:ÜŞEK

Vatanı Avustralya olan ve evcilleştirilebilen kemirgen bir hayvan.:GONZALES

Vatanı Avustralya olan ve güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi.:KANGURUAYAĞI

Vatanı Kuzey Amerika olup son yıllarda yurdumuzda da yetiştirilen bir tür ceviz ağacı.:PiKAN(PECAN)

Vatanı orta Amerika olan bir meyve ağacı.:ZAPOTE

Vatanı Orta Amerika olan ve son yıllarda ülkemizde de yetiştirilen kavuna benzer bir meyve.:PAPAYA

Vazgeçme.:NÜKUL

Veba hastalığı.:TAUN

Vecize,kısa ve özlü söz.:LAKONİK

Veda dininin en eski ve en büyük tanrısı.:VARUNA

Vedanta diye bilinen kutsal Hindu metinlerini belirten Sankritçe sözcük.:UPANİŞAD

Vekil,birinin yerine geçici bir süre ile geçmek.:NAİB

Vektör.:YÖNEY

Venedik Film Festivalinin yapıldığı küçük ada.:LİDO

Venedik Film Festivalinin yapıldığı küçük ada.:LİDO

Venedik gondolcularının söz ve müziği önceden yazılmadan,içlerinden geldiği gibi söyledikleri şarkı. Venedik gondolcuları tarafından söylenen üç zamanlı bir şarkı biçimi.:BARKAROL

Venedik’te dokunan ve Osmanlılar tarafından ithal edilerek yeniçerilere dağıtılan bir tür çuha kumaşı.:ISKARLAT

Venedik’te kullanılan uzun ve tek kürekli,başı yukarıya doğru kalkık kayık.:GONDOL

Venezüella’nın başkenti.:CARACAS

Venezüella’nın para birimi.:BOLİVAR

Venüs gezegeni.:ÇOBAN YILDIZI

Venüs gezegeni.:NAHİD

Venüs gezegeni.:ZÜHRE

Venüs gezegeni.Çoban yıldızı.:ÇOLPAN(ÇULPAN)

Verdi’nin ünlü bir operası.:AİDA

Verdi’nin ünlü bir operası.:FALSTAFF

Verdi’nin ünlü bir operası.:RİGOLETTO

verdikleri ad.:AZVAY

Verecekli,borçlu.:MEDYUN

Verem basiline,şarbon,difteri,menenjit gibi hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir tür antibiyotik.:STREPTOMİSİN

Verem mikrobunu kapmış ama henüz hastalığa yakalanmamış zayıf vücutlu kimselerin vereme yakalanmasını önlemek için bakıldıkları yer.:PREVANTORYUM

Verev olarak dönen ve esnek kıvrımı önde bir çukur oluşturan yaka.:DEGAJE

Verev ya da düz kesilmiş bir kumaşın alt kısmı üst kısmından daha geniş olan kıvrım.:GODE

Verev. :ANBİYE

Verevine,sık dokunmuş,pamuklu bir bez.Döşeme yüzü ve perdeler için kullanılır.:DİMİ

Vergi için,ödenilen paradan kanunun öngördüğü ölçüde yapılan kesinti,kaynaktan kesme.Ön kesinti.:STOPAJ

Vergilerin ve devlet gelirlerinin toplanması.:CİBAYET

Vergilius’un ünlü destanı.:AENEİS

Veri. :DONE

Veri.:MUTA

Verili bir grubun ayırt edici değerleri,normları ve maddi malları.:KÜLTÜR

Verili bir toprak parçası üzerinde egemen olan,otoritesi yasaya ve güç kullanma yeteneğine dayanan,hükümet kurumları ile kamu görevlilerinden oluşan politik aygıt.:DEVLET

Verilmiş bir yargıyı kaldırma,bir hükmü bozma.:FESİH

Verimli toprak.:BİTEK

Verimsiz duruma getirme,sonuçsuz bırakma,kısırlaştırma.:TAKİM

Verimsiz veya susuz,bitek olmayan toprak.:KIRAÇ

Verimsiz,taşlı ve dikenli tarla.:AKAMAT

Verme,ödeme.:İTA

Verme.:İKA

Verme.Bırakma.:TEVDİ

Vernik imalatında kullanılan bir çeşit reçine.:SANDARAK

Vernik yapımında kullanılan bir cins fosil reçine.:KAURİ

Veteriner.:BAYTAR

Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk.:KALLAVİ

Vezir. Eski dilde satrançtaki vezir taşı.:ASAF

Vicdanı inciten iş ya da davranış anlamında yerel sözcük.:OBAL

Victor Hugo’nun Notre-Dame’ın Kamburu adlı romanındaki çingene kızın adı.:ESMERALDA

Vida ve cıvatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan,iç basınca dayanıklı kap.Yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanabilen,çoğunlukla çelikten yapılmış sızdırmaz kap.:OTOKLAV

Vida,somun gibi nesnelerde kolayca çevrilmeye yarayan bölüm.:KELEBEK

Vidaları sıkmakta ya da sökmekte kullanılan L biçimli ve altıgen anahtar.:ALYAN

Video ya da bilgisayardan aldığı görüntüleri çok geniş bir perdeye ya da ekrana yansıtan projeksiyon sistemi.:BARKOVİZYON

Vietnam krallık hanedanı.:LE

Vietnam plakası.:VN

Vietnam takviminde yılbaşı.:TET

Vietnam’a özgü armut biçiminde ve ipek telli bir tür lavta.:TİBA

Vietnam’da yetişen ve gövdesinden tıpta kullanılan bir zamk elde edilen büyük ağaç.:TLON

Vietnam’da,güçlü milliyetçi eğilimler taşıyan,siyasal nitelikli çağdaş dinsel hareket.:CAODAİ

Vietnam’ın başkenti.:HANOİ

Vietnam’ın para birimi.:DONG

Vincenzo Bellini’nin ünlü bir operası.:NORMA

Vinç.:KREN

Virgül biçimindeki bakteri.:VİBRİYON

Virüslerin incelenmesini konu edinen bilim dalı.:VİROLOJİ

Vişne ile kirazın melezlenmesiyle elde edilen meyve.:VİŞNAP

Viyana’da oturan Alman İmparatoruna verilen ad.:ÇASAR

Viyolonsele verilen ad.:ÇELLO

Vokal eserlerde orkestranın yada yaylı sazların,sesi çeşitli akorlarla desteklemesi.Konuşur gibi söylenen şarkı ve söyleme üslubu.:RESİTATİF

Vokalistin sesinin normal aralığının üstünde sesler vermesi.Yüksek perdeden ses.:FALSETTO

Voleybol.:UÇANTOP

Voleybolda ve teniste küt inme,yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurma.:SMAÇ

Volga ırmağına tarihte verilen isimlerden biri.:İTİL

Volga ırmağında işleyen mavnaları kıyıdan halatlarla çeken kimselere verilen ad.:BURLAK

Volga nehrinin kolu olan bir ırmak.:OKA

Volkan bölgelerinde,belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak.:KAYNAÇ

Volkan bölgelerinde,belli aralıklarla su ve buhar fışkırtan sıcak kaynak. Yer altından gaz veya sıvı fışkıran yer,kaynaç.:GAYZER

Volkan Konak’ın söylediği bir şarkı.:EFULİM

Volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü.:SANİDİN

Volkanik kökenli doğal cam.:OBSİDİYEN

Vudu dininde,bir büyücüye hizmet eden hortlak.:ZOMBİ

Vurgun yiyen bir dalgıcın iyileşmesi için tekrar indirilmesi gereken aynı suyun derinliğine verilen ad.:AKSUNA

Vurguncu,spekülatör.:MUHTEKİR

Vurguncu. Alavereci.:SPEKÜLATÖR

Vurgunculuk,vurgun,spekülasyon.:İHTİKAR

Vurma.:DARP

Vurmalı bir çalgı.Genellikle tunç ve pirinçten yapılır.:ZİL

Vurucu ağırlığın mekanik olarak yükselmesi ve düşmesi sonucu dövme işlemi yapan makine.:ŞAHMERDAN

Vuruşma, savaş.:KITAL

Vücuda dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan,vücutta alerji oluşturan yabancı madde.:ANTİJEN

Vücudu saran elbise.:FURO

Vücudu şişman sayılmayacak ölçüde dolgun kimseler için kullanılan sözcük.:BALIKETİ

Vücudu yeşil,başı siyah,ekinlere zararlı bir böcek.:EKİNBİTİ

Vücudu,yerde kol gücüyle aşağı yukarı çekme hareketi.:ŞINAV

Vücudun mikroorganizmalara ve öbür yabancı maddelere karşı gösterdiği bağışıklığı inceleyen bilim dalı.:İMMÜNOLOJİ

Vücudun bazı bölgelerine iğne batırılarak yapılan Çin asıllı tedavi yöntemi.:AKUPUNKTUR

Vücudun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar yada ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren,tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı.:AMİP

Vücudun herhangi bir yerinde yara ya da çıban nedeniyle oluşan şişkinlik.:BEZE

Vücudun herhangi bir yerini hafifçe çizip üzerine boynuz,bardak yada şişe oturtarak kan alma.:HACAMAT

Vücudunun herhangi bir yerine dokunulmasından duyulan korku.:AFEFOBİ

Vücut içinde herhangi bir boşluk ya da mesafeye sokulan,teşhis,inceleme,tedavi için dışarı sıvı atmada kullanılan araç.:SONDA

Vücutça özümlenebilecek duruma gelmiş besin.:PEPTON

Vücutça toplu olmasına karşın direnci az olan.:LAPACI

Vücutta biriken ve idrarla dışarı atılan azotlu bileşik.:ÜRE

Vücutta bulunan bağışıklık proteini.:İMMUNGLOBULİN

Vücutta doğuştan organ eksikliği veya yer değişikliği.:EKTOPİ

Vücutta stres,iltihap ve alerji gibi durumlarda açığa çıkan organik madde.:HİSTAMİN

Vücutta yağ birikimi.:SELÜLİT

Vücuttaki çeşitli kas gruplarının ani,istenç dışı,düzensiz ve amaçsız hareketlerle kasılmasıyla ortaya çıkan nörolojik hastalık.:KORE

Vücuttaki salgı bezlerinin doğrudan doğruya kana karışacak yolda çıkardıkları salgı.:İÇSALGI

Web sitelerinin adresleri için verilen genel isim.:URL

Web tabanlı günlük.:BLOG

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:37