Se Si Öz

  • Yazıtipi boyutunu arttır
  • Varsayılan yazıtipi boyutu
  • Yazıtipi boyutunu azaltır
SeSiÖz - Anasayfa BULMACA SÖZLÜĞÜ -Sorulara göre- Z (Zaç yağı... -Zürriyetsiz...)

Z (Zaç yağı... -Zürriyetsiz...)

e-Posta Yazdır PDF

 

Zaç yağı,sülfirik asit.:KARABOYA

Zahmet veren bir iş görme,güçlüğe katlanma.:TEKELLÜF

Zahmet,sıkıntı.:ÇİLE

Zakkum.:AĞIAĞACI

Zakkumdan elde edilen ve tansiyon düşürücü olarak kullanılan bir alkaloit.:REZERPİN

Zakkumgillerden,rutubetli yerlerde yetişen,parlak mavi renkli bir çiçek.:CEZAYİRMENEKŞESİ

Zaman aşımı.:MÜRÜRUZAMAN

Zaman aygıtlarında,bir rezonatör ile bunu çalıştıran bir sistemden oluşan ayarlama organı.:OSİLATÖR

Zaman öldürmeye yönelik sohbet.:GEYİK

Zaman zaman ortaya çıkan alkoliklik.:DİPSOMANİ

Zaman,çağ. :DEM

Zamana göre değişen bir büyüklüğün değişimlerini görüntülemeye ve böylece bir gösterim elde etmeye olanak veren aygıt.:OSİLOSKOP

Zamanı,vakti,sırası,anı.:HİNİ

Zamansız,uygun zamanda olmayan.:NAGAH

Zambakgiller familyasından otsu bir bitki.:ÇİRİŞOTU

Zambakgillerden bir kır bitkisi,mahmur çiçeği.:ÇİĞDEM

Zambakgillerden bir süs bitkisi.:HOSTA

Zambakgillerden bir süs bitkisi.:SARISABIR

Zambakgillerden, beyaz renkli ve güzel kokulu Meksika kökenli bir çiçek.:SÜMBÜLTEBER

Zambakgillerden,anayurdu Orta Amerika olan palmiyeye benzer dibi şişkin saplı, yarı çalımsı bir süs bitkisi.:NOLİNA

Zambakgillerden,beyaz çiçekli bitkinin kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz. Ayakkabı yapıştırıcısı.:ÇİRİŞ

Zambakgillerden,çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli bir süs bitkisi.Akdeniz ve Ortadoğu kökenli,çok gösterişli salkım çiçekli,soğanlı otsu bitki.:SÜMBÜL

Zambakgillerden,genellikle saksıda yetiştirilen bir süs bitkisi.:ASPİDİSTRA

Zambakgillerden,sapından yararlanılan,çok yıllık bir kış sebzesi.:PIRASA

Zambakgillerden,soğanından ilaç olarak yararlanılan bir takım maddeler elde edilen,beyaz,mavi,pembe ya da eflatun çiçekler açan soğanlı bir bitki.:ADASOĞANI

Zambakgillerden,yaprakları uzun ve mızraksı,çiçekleri kadeh biçiminde,türlü renkte bir süs bitkisi.:LALE

Zambakgillerden,yaprakları uzun ve sivri,çiçekleri kadeh biçiminde,türlü renkte bir süs bitkisi.:KARANFİL

Zambakgillerin hoşta cinsinden bir süs bitkisi.:OVATA

Zambia’da yaşayan bir halk.:İLALAR

Zambiya ve Malavi’nin para birimi.:KVAÇA

Zambiya’nın başkenti.:LUSAKA

Zamir.:ADIL

Zamklı cila.:LIKA

Zanaat,esnaflık.:HIRFET

Zar ile oynanan kumar.:BARBUT

Zar,duvar,çeper.:CİDAR

Zar.:ÇEPER

Zarar görmüş,zarara uğramış.:MUTAZARRIR

Zarar karşılığı ödenen para;tazminat.:ÖDENCE

Zarar verici.:MUZIR

Zarar verme. Zarara uğramak.:IZRAR

Zarar,ziyan korkusu. Korku verici durum.:MUHATARA

Zarar,ziyan.:RAHNE

Zarara uğrama.:MAZARRAT

Zararı ödeme.:TAZMİN

Zarf içine konmuş kağıt.:MAZRUF

Zarif,kibar,çalımlı,güzel giyinmiş,yakışıklı.:KOSTAK

Zarsı yumurta kesesi.:EFİPİ

Zaten,özellikle.:HEM

Zatürree. Göğüs veya karında duyulan ağrı,sancı.: BATAR

Zayıf ve cılız.Güçsüz.:ENEZE

Zayıf yapılı,güçsüz.:DEBİL

Zayıf, cılız, hastalıklı anlamında yerel sözcük.:IRKI

Zayıf,cılız,çelimsiz.:NAHİF

Zayıf,çelimsiz,cılız.:HIRA

Zayıf,çelimsiz,dayanıksız.:CILIZ

Zayıf,çelimsiz,etsiz.:LAGAR

Zayıf.:ELEZE

Zayıflama ya da zayıflatma anlamında eski sözcük.:IZAF

Zebercet taşı.:PERİDO

Zehir.:SEM

Zehirlemek,ağılamak.:OTALAMAK

Zehirlenme korkusu.:TOKSİFOBİ

Zehirli bir örümcek cinsi.:AKALAR

Zehirli bir örümcek türü. Korkunç böcek,korkunç yaratık.:BÖ(BÖĞ)

Zehirli iğnesi olan bir tür iri yaban arısı.:EŞEKARISI

Zehirli,sarımtırak renkte bir böcek türü.:ÇIYAN

Zeka geriliğinin ileri bir şekli,doğuştan ahmak,aptal.:İDİOT

Zeka geriliğinin ileri şekli.:MORON

Zeka ve bunun sonucu olarak eğitim ve öğretim bakımından gelişmemiş kimse.:ARİYERE

Zeka.:ANLAK

Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan kimse.:HEBENNEKA

Zeki,anlayışlı,uyanık.:FATİN

Zemin dokusu olmayan iplikten ya da ipekten örülen kabartma dantel. İplikten veya ipekten olan,geniş ilmeklerden oluşan bir tür dantel.:GİPÜR

Zeminin üzerinde oluşturulan,kolonların yükünü alan taşıyıcı yapı elemanı.:TEMEL

Zen Budacılığın Japonya’daki iki büyük mezhebinden biri.:RİZZAİ

Zen Budacılığında rahip adaylarının meditasyon eğitiminde kullanılan kısa ve çelişkili önerme yada soru.:KOAN

Zen düşünmenin ereği olan ruhsal uyanış.:SATORİ

Zencefilgillerden,sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki ve bu bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu. Tadı ve kokusu karabibere benzeyen bir tür baharat.: KAKULE

Zenci Afrika’sında gezgin şair ve müzisyenlere verilen ad.:GRİO

Zenci köle ticareti nedeniyle 16. ve 19. yüzyıllar arasında ortaya çıkan,bugünde bu kölelerin soyundan gelenlerin konuştuğu dil.:KREOL

Zengin sembollerle,ritimli sözlerle,seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi anlatım.:ŞİİR

Zengin,fazla,bol.:GANİ

Zengin,varlıklı. :VARSIL

Zengin,varlıklı.:GÖNÇ

Zenginliğin temel kaynağının toprak olduğunu ileri süren ekonomik görüş taraftarı.:FİZYOKRAT

Zenginlik,bolluk.:GINA

Zenginlik,varlık içinde olma.:REHA

Zeravent de denilen ve kökleri halk hekimliğinde kullanılan bitki.:LOĞUSAOTU

Zerdüşt (Mezdek) dininde ateş. Ahura Mazda’nın oğlu olan ateş tanrısı.:ATAR

Zerdüşt dininde Ahuramazda’nın yarattığı ikiz ruhlardan yalanın,karanlığın ve ölümün yanında yer alan. Eski İran inanışında karanlık ve kötülük tanrısı.:EHRİMEN

Zerdüşt dininde en yüce tanrı ,iyilik tanrısı.:AHURAMAZDA

Zerdüşt dininin kutsal kitabı.: AVESTA

Zerdüşt inancının en önemli dinsel metinlerinden biri.:ARDAVİRAFNAME

Zerdüşt’e verilen bir başka ad.:ZARATUŞTRA

Zerdüşt’ün kendi sözleri olduğu sanılan şarkılar ya da ilahiler derlemesi.:GATHA

Zeugma’da şarap tanrısı Dionysos’un yanında resmedilen kadın.:TELETE

Zevk ve eğlenceye düşkün,uçarı.:SEFİH

Zevki için para harcamaktan kaçınmayan kimse. Çapkın.:HOVARDA

Zeytin ağaçlarının budanmasına verilen ad.:PAKLAMA

Zeytin biçiminde,beyaz unlu,tadı mayhoş bir yemiş.:İĞDE

Zeytin.:OLİVE

Zeytingillerden bir ağaç ve bu ağacın beyaz,eflatun veya pembe renkte,güzel kokulu çiçekleri.:LEYLAK

Zeytingillerden,beyaz kırmızı veya sarı renkli güzel kokulu çiçekleri olan,1-2 m boyunda,süs bitkisi.:YASEMİN

Zeytingillerden,kerestesi sert ve değerli bir ağaç.:DİŞBUDAK

Zeytinin sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen,gübre yada hayvan yemi olarak kullanılan küspesi.:PİRİNA

Zeytinyağı çıkaran kimse.:ZEYTAN

Zeytinyağı,soğan ve maydanozla yapılan bir tür fasulye salatası.:PİYAZ

Zeytinyağında kızarmış sarımsak ve rendelenmiş domates ile yapılan garnitür.:PROVANÇALE

Zıbık da denilen yapay erkeklik organı.:DİLDO

Zıp zıp atlama.Banji camping.:BUNGEEJUMPİNG

Zıplama, sıçrama.:RAKADAN

Zırhlı taşıyıcı.:KARİYER

Zihin açıklığı,anlayış,çabuk kavrama.:FATANET(FETANET)(FİTNAT)

Zihin.:AN

Zihinde beliren soru.:İSTİFHAM

Zihinsel bozukluklarda belirtileri gidermek,davranışları değiştirmek ve kişiliği geliştirmek için bir uzmanın yürüttüğü tedavi yöntemi.:PSİKOTERAPİ

Zihinsel etkinliklerde kötüleşme,beyin hücrelerinde bozulma,ağır hafıza kaybı,kafa karışıklığı, davranış bozuklukları ve kişilik değişmeleri ile belirginleşen ve hastanın işlev kaybı neticesinde başkalarına bağımlı hale gelmesine yol açan,genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan kronik,ilerlemeli,dönüşümü olmayan,ölümcül bir organik hastalıktır.Bunama hastalığı.:ALZHEİMER

Zihinsel.:MENTAL

Zikreden,anan. Tekkelerde ayinde ilahi okumakla görevli hanende.:ZAKİR

Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı.:TEF

Zimbabwe’de yaşayan bir halk.:SONALAR

Zimbabwe’nin başkenti.:HARARE

Zimbabwe’nin eski adı.:RODEZYA

Zina eden kadın,fahişe.:ZANİYE

Zincir halkalı yada zincirden yapılmış gem.:İREŞME

Zincirden yular yada ayak kösteği.:KEŞEN

Zincirleme tamlamalar, seciler, yabancı mecazlar, Arapça ve Farsça sözcüklerle örülü eski düz yazının XVII. Yüzyılda yaşamış en güçlü temsilcisi olan Osmanlı yazarı.:NERGİSİ

Zincirleme.:MÜTESELSİL

Zincirleme.:TESELSÜL

Zinde,gücü kuvveti yerinde.:DİNÇ

Zirkonyum’un simgesi.:ZR

Zirve, doruk.:ŞAHİKA

Ziya Gökalp’in manzum masalı.:ALAGEYİK

Zona.:HERPESZOSTER

Zonguldak ili Kozlu beldesinde bir mağara.:ÇÖKERTME

Zonguldak ilinde,sarkıt ve dikitleriyle ünlü bir mağara.:GÖKGÖL

Zonguldak ilinde,Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri.:CUMAYANI

Zonguldak ilinde,Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri.:KIZILELMA

Zonguldak yöresinde ekmeği yapılan bir kır bitkisi.:ZILBIT

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir şelale.:GÖLEVİÇ

Zoolojide (Bubo bubo) olarak tanımlanan,baykuşgillerden,orman,dağ ve kayalıklarda yaşayan,uzunluğu 65 cm,sırtı koyu kahverengi bir kuş türü.:PUHU

Zoolojide,birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluğa verilen ad.:KOLONİ

Zor beğenen,titiz.:MÜŞKÜLPESENT

Zor nefes alma.:BOĞUNTU

Zorba takımı.:MÜTEGALLİBE

Zorba.:CEBBAR

Zorba.:MÜSTEBİT

Zorbalık,serkeşlik.:BEGAVET

Zorda kalmak. Yasak olan bir şeyi mecburen yapmak.:IZTIRAR(ISTIRAR)

Zorla alma.:GASP

Zorla yürütüm.:CEBRİİCRA

Zorla,zoraki.:METAZORİ

Zorla. :CEBREN

Zorlama,bir işi zorla yaptırma.:ZECİR

Zorlama,zorunda bırakma,zorla bir işi yaptırma.:İCBAR

Zorlayıcı sebep.: FORSMAJÖR

Zorlayıcı,zorlayan,yasaklayan.:ZECRİ

Zorlayıcı.:MÜCBİR

Zorlu ve ezici güç.:SATVET

Zorlu,katı,şiddetli.:YEĞİN

Zorunlu ihtiyaç maddelerine resmi makamlarca konulan fiyat. Tüketiciyi korumak amacıyla,özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat.:NARH

Zulümler,kıyımlar,haksızlıklar.:MEZALİM

Zurnalarda,kamış düdüğün bulunduğu lüleye takılan yuvarlak plaka.:AVURTLAK

Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü.Su kamışından kesilen parçaya takılan 3-5 cm uzunluğundaki cukcuk ya da sipsi denilen parçadan oluşan ilkel üflemeli bir halk çalgısı.:SİPSİ

Zurnaya benzer üflemeli bir çalgı. Daha çok Türk halklarının müziklerinde kullanılan nefesli bir çalgı.:BALABAN

Zührevi hastalıklara yakalanmaktan korkma.:VENEREOFOBİ

Zümrüde benzer sarımtırak yeşil renkte billurlaşmış değerli bir taş.Tespih ve mühür yapımında kullanılan ham zümrüt.:ZEBERCET

Züppe.:SNOP

Zürafa.:ZURNAPA

Zürriyetsiz,kısır.Kuyruksuz anlamında Arapça sözcük.:EBTER

 

Son Güncelleme: Pazar, 08 Haziran 2014 12:39